BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pytel-Kopczyńska Marzena (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Psychospołeczne uwarunkowania zagrożeń w miejscu pracy w aspekcie kształtowania kapitału ludzkiego w placówkach ochrony zdrowia
Psychological and Social Conditions of the Dangers in the Workplace in the Aspect of Shaping Human Capital in the Healthcare Entities
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 314-324, rys., bibliogr. 28 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Zagrożenia społeczne, Psychologia, Personel medyczny, Warunki pracy
Social risks, Psychology, Medical staff, Working condition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamiczne zmiany, które następują w ciągu ostatnich dekad, przynoszą nowe wyzwania dla zarządzania kapitałem ludzkim w postaci licznych zagrożeń psychospołecznych. Przy kształtowaniu zdrowego środowiska pracy należy, poza zagrożeniami fizycznymi, chemicznymi oraz biologicznymi, uporać się z zagadnieniami przeciążenia procesem pracy, braku równowagi na linii praca-życie, a w konsekwencji ze stresem związanym z wykonywaną pracą. W tym kontekście problematyka zagrożeń psychospołecznych występujących w procesie pracy zarówno w odniesieniu do ich potencjalnych przyczyn, jak też do właściwej strategii prewencji staje się aktualnym zagadnieniem badawczym. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozważań dotyczących charakterystyki głównych źródeł psychospołecznych zagrożeń oraz generowanego przez te czynniki ryzyka zawodowego we współczesnym środowisku pracy kadry pielęgniarskiej, zaprezentowane w świetle wtórnych badań empirycznych. W artykule szczególną uwagę zwrócono na złożone zależności między warunkami środowiska pracy a pojawiającymi się zagrożeniami zdrowotnymi w pracy pielęgniarek, prowadzącymi do przeciążenia i wyczerpania sił.(abstrakt oryginalny)

Dynamic changes which have been occurring for the last few decades bring new challenges for the management of the human capital in a form of numerous psychological and social dangers. Except for the physical, chemical and biological dangers, shaping the healthy work environment has to cope with the issues of work process overload, no balance in the line work - life and in the consequence with the stress connected with the performed work. In this context the problems of the psychological and social dangers existing in the work process both in respect to their potential reasons as well as the proper prevention strategy become a current research issue. The purpose of this article is to present the considerations referring to the characteristics of the psychological and social sources of dangers in a current work environment of the nursing staff and the occupational risk generated by these factors presented in the light of the secondary empirical research. In this article, particular attention was paid to the complex relationship between the work environment and emerging threats to health in the work of nurses leading to overload and fatigue.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andreoni G., Arslan P., Costa F., Muschiato S., Romero M., 2012, Ergonomics and design for sustainability in healthcare: ambient assisted living and the social-environmental impact of patients lifestyle, Work, no. 41, s. 3883-3887.
 2. Bilski B., 2006, Wpływ pracy zmianowej na sposób odżywiania się i patologię przewodu pokarmowego wśród pielęgniarek - wyniki badania pilotowego, Medycyna Pracy, nr 57(1), s. 15-19.
 3. Bilski B., 2009, Stres psychiczny w pracy zawodowej pielęgniarki i wybrane metody jego ograniczenia, [w:] Bilski B. (red.), Higiena pracy w pielęgniarstwie. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Poznań, s. 157-161.
 4. Carayon P., Gurses A.P., 2008, Nursing workload and patient safety - a human factors engineering perspective, [w:] Hughes R.G. (ed.), Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses, vol. 2, Agency for Healthcare Research and Quality (US), Rockville (MD), s. 203-216.
 5. Dudek B., Waszkowska M., Merecz D., Hanke W., 2004, Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy, Łódź.
 6. Główny Inspektorat Pracy, 2009, Ocena zagrożeń psychospołecznych i warunków pracy w związku z nowymi formami pracy i zatrudnienia, Warszawa, http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/ material17.pdf (10.08. 2013).
 7. Gurses A.P., Carayon P., Wall M., 2009, Impact of performance obstacles on intensive care nurses workload, perceived quality and safety of care, and quality of working life, Health Services Research, April, no. 44, s. 422-443.
 8. Hayes L.J., O'Brien-Pallas L., Duffield C., Shamian J., Buchan J., Hughes F., Spence Laschinger H.K., North N., 2012, Nurse turnover: A literature review - An update, International Journal of Nursing Studies, no. 49, s. 887-905.
 9. Hochschild A.R., 2012, The Managed Heart. Commercialization of Human Feeling, University of California Press, Berkeley.
 10. Informacje wprowadzające na temat dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych z pracą, 2007, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, https://osha.europa.eu/pl/publications/ factsheets/71 (10.08.2013).
 11. Karczewicz E., Sikora A., 2013, Absencja chorobowa w 2012 roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, Warszawa, http://www.zus.pl/files/Absencja% 20chorobowa%20w%202012%20roku%20.pdf (10.08.2013).
 12. Kędra E., Sanak K., 2013, Stres i wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarek, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, nr 3(2), s. 119-132.
 13. Kondej-Matarewicz M., 2010, Kierownik a zdrowie podwładnych. Doniesienia z zagranicy, Bezpieczeństwo Pracy, nr 9, s. 33.
 14. Koradecka D., Konarska M., 2002, Postępy fizjologii i ergonomii i ich znaczenie dla higieny pracy, Medycyna Pracy, nr 53(1), s. 15-21.
 15. Kwiatkiewicz A., 2011, Syndrom ocalonego. Restrukturyzacja w firmie, Personel i Zarządzanie, nr 12, s. 28-32.
 16. Lewandowska A., Litwin B., 2009, Wypalenie zawodowe jako zagrożenie w pracy pielęgniarki, Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, nr 55(3), s. 86-89.
 17. McDaid D., 2008, Mental Health in Workplace Settings. Consensus Paper, European Communities, Luxemburg.
 18. Merecz D., 2011, Psychospołeczne zagrożenia we współczesnym środowisku pracy, Przyjaciel przy Pracy, nr 5, s. 15-17.
 19. Mikołajczyk Z., 2002, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Montgomery A.J., Panagopoulou E., Benos A., 2006, Work-home interference as a mediator between job demands and job burnout among doctors, Stress and Health, no. 22(3), s. 203-212.
 21. Ogińska H., Pokorski J., 2005, Deficyt snu, jego przyczyny i konsekwencje u pielęgniarek, [w:] Pielęgniarek polskich portret własny z Europą w tle, czyli raport z badań europejskich projektu NEXT, Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, CIOP, materiały konferencyjne, Warszawa, s. 37-48.
 22. Pokorski J., Ogińska H., Pokorska J., Hasselhorn H.M., 2005, Praca zmianowa w pielęgniarstwie i jej postrzegana uciążliwość, [w:] Pielęgniarek polskich portret własny z Europą w tle, czyli raport z badań europejskich projektu NEXT, Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, CIOP, materiały konferencyjne, Warszawa, s. 18-28.
 23. Potocka A., 2010, Co wiemy o psychospołecznych zagrożeniach w środowisku pracy? Część I. Rozważania teoretyczne, Medycyna Pracy, nr 61(3), s. 341-352.
 24. Prognoza ekspercka dotycząca powstających zagrożeń psychospołecznych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, 2007, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, https://osha. europa.eu/pl/publications/factsheets/74 (10.08.2013).
 25. Vasconcelos S., Marqueze E., Goncalves L., Lemos L., Araújo L., Fischer F.M., Moreno C.R., 2012, Morbidity among nursing personnel and its association with working conditions and work organization, Work, no. 41, s. 3732-3737.
 26. Widerszal-Bazyl M., 2005, Źródła stresu i satysfakcji w pracy pielęgniarki. Czy istnieje polska specyfika?, [w:] Pielęgniarek polskich portret własny z Europą w tle, czyli raport z badań europejskich projektu NEXT, Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, CIOP, materiały konferencyjne, Warszawa, s. 5-17.
 27. Wpływ kryzysu na warunki pracy w Europie, 2012, Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2013/191/pl/1/EF13191PL.pdf (10.08.2013).
 28. Zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy, 2012, The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC), http://www.av.se/dokument/inenglish/European_Work/Slic_2012/Polish_3.pdf (10.08.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.28
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu