BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szelągowska-Rudzka Katarzyna (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Zakres partycypacji bezpośredniej pracowników w procesie decyzyjnym uwarunkowany konsultatywnym stylem kierowania
Range of the Direct Employees Participation in Decisional Making Process Conditioned by the Consultative Style of Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 360-370, tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Proces podejmowania decyzji, Style kierowania
Personnel participation in management, Decision making process, Management styles
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Partycypacja bezpośrednia pracowników zdeterminowana jest wieloma czynnikami. Wśród nich szczególne znaczenie odgrywa styl kierowania. W artykule zaprezentowano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród pracowników przedsiębiorstwa X z branży ICT (Information and Communication Technologies). Badanie pozwoliło pozytywnie zweryfikować hipotezę badawczą, głoszącą, że kierownicy średniego szczebla tego przedsiębiorstwa stosują ten sam co ich bezpośredni zwierzchnicy (członkowie zarządu) konsultatywny styl kierowania. Styl ten z kolei determinuje zakres i formy partycypacji bezpośredniej ich podwładnych, którą to partycypację charakteryzują: szeroki zasięg (od informacyjnej po decyzyjną), obecność na wszystkich szczeblach zarządzania, zakres operacyjny i taktyczny, realność i dobrowolność.(abstrakt oryginalny)

Direct employees participation in the decision-making process in the enterprise is determined by many factors. The style of managing plays a special role among them. The paper presents the results of questionnaire research which took place in X enterprise in summer 2013. These results let positively verify the hypothesis that the middle level managers had the same, as top managers (the enterprise's owners) consultative style of management. This style influences the range and forms of direct employees participation. Its characteristic is following: wide range, beeing on all levels of management, operating and tactical range, reality and freedom.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chyłek M., 2011, Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem a partycypacja pracownicza, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, seria: Administracja i Zarządzanie, nr 90, s. 181-194.
  2. Moczulska M., 2008, Partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, praca doktorska, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Sopot.
  3. Moczulska M., 2011, Bezpośrednia partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Możliwości, przesłanki, uwarunkowania, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
  4. Mroziewski M., 2005, Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje, Difin, Warszawa.
  5. Rudolf S., 2012, Rola partycypacji bezpośredniej w procesie integracji partnerów społecznych w przedsiębiorstwie, Ekonomia i Prawo, nr 4, s. 13-28.
  6. Rutka R., 1992, Materiały do diagnozy zgodności nastawień kierowniczych badanych testem W.J. Reddina z warunkami kierowania, na prawach rękopisu, Instytut Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Gdański.
  7. Rutka R., Wróbel P. (red.), 2012, Organizacja zachowań zespołowych, PWE, Warszawa.
  8. Supernat J., 2000, Techniki decyzyjne i organizatorskie, Kolonia Limited, Wrocław.
  9. Szelągowska-Rudzka K., 2013, Styl kierowania przełożonych jako czynnik bezpośredniej partycypacji pracowników branży IT, [w:] Czubasiewicz H., Mokwa Z., Walentynowicz P. (red.), Uwarunkowania sukcesu organizacji, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 463-481.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.32
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu