BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kafel Tomasz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Metody oceny działania organizacji pozarządowych
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2012, nr 25, s. 53-73, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje pozarządowe, Analiza organizacji, Metody badania organizacji
Non-governmental organisation, Organisation analysis, Organizational research methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pomiar działań organizacji pozarządowych staje się coraz bardziej rygorystycznym wymogiem, szczególnie ze strony donatorów czy ogólnie rozumianej społeczności (podatników) i wymaga ustalenia specyficznych dla organizacji pozarządowych mierników i wskaźników zarówno jakościowych, jak i ilościowych, służących monitorowaniu osiąganych wyników, realizowanych celów. Nie jest to jednak łatwe zadanie, m. in. ze względu na wielość form organizacji pozarządowych, różny poziom kompetencji zaangażowanych w ich funkcjonowanie osób, wysokość zaangażowanych środków finansowych. Odpowiadając na oczekiwania instytucji finansujących, organizacje pozarządowe wyspecjalizowały się przede wszystkim w śledzeniu postępów realizacji finansowej projektów, kontrolowaniu kwalifikalności wydatków. Wciąż brakuje patrzenia "w poprzek" organizacji, w kontekście ogólnie przyjętej strategii i budżetu całej organizacji, zasad gospodarności, polityki wewnętrznej organizacji. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja metod umożliwiających spojrzenie na organizację pozarządową jako całość z pełną jej złożonością i kompleksowością. Znalazły się wśród nich między innymi: metoda "Non-Profit Index", metoda samooceny i rozwoju organizacji pozarządowej, metoda Prove and Improve. Metody te umożliwiają również zdiagnozowanie mocnych i słabych stron organizacji oraz pomagają organizacjom wykreślić swoją własną ścieżkę rozwoju instytucjonalnego. Kluczową część opracowania stanowi prezentacja założeń oraz etapów postępowania w metodzie Prove and Improve. (abstrakt oryginalny)

Measurement of the operation of non-government organizations becomes a more and more rigorous requirement, specifically from the point of view of taxpayers and donors. It requires an installation of specific measurements for every non-government organization to indicate qualitative as well as quantitative measures, to monitor the results, as well as aims. This is not an easy task, as the non-government organizations vary, different levels of competence of the engaged people are involved, and the height of involved financial funds differs. Answering the expectations of funding institutions, first of all, non-government organizations have specialized in the observation of progress of the financing realization of projects, specifically the control of expense qualifications. There is still a lack of "cross checking" of an organization, in the context of it's general strategy, inside politics and budget, basing on the principles of economy. The aim of this paper is to introduce methods of presentation of a non-government organization with its full complexity and to enable an inside look of it. We have, among others, the "Non-Profit Index ", "Prove and Improve ", the self evaluation and development methods. These methods enable sound diagnosing and also point weak parts of an organization and they help to draw a personal path of institutional development of an organization. The key part of this article is the presentation of basic points and procedures of Prove and Improve method. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bozzo S.L., Evaluation Resources for Nonprofit Organisations: Usefulness and Applicability, "Nonprofit Management and Leadership" 2000, Vol. 10, No. 4.
 2. Ćwiklicki M., Kafel T., Zastosowanie strategicznej karty wyników w organizacjach pozarządowych, [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. A. Nalepka, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2008.
 3. Forbes D.P., Measuring the Unmeasurable: Empirical Studies of Nonprofit Organization Effectiveness from 1977 to 1997, "Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly" 1998, 27 (2).
 4. Jordan P., Sekutowicz K., Narzędzie samooceny i rozwoju organizacji pozarządowej, Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Warszawa 2004.
 5. Juraszek-Kopacz B., Turowicz J., Zmierzyć niemierzalne, czyli o pomiarze oddziaływania społecznego. Poradnik dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008.
 6. Kaplan R.S., Strategie Performance Measurement and Management in Nonprofit Organisations, "Nonprofit Management and Leadership" 2001, 11 (3), Spring.
 7. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Praktyka, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001.
 8. Organizational Effectiveness: A Multiple Models, Cameron K.S., Whetten D.A., (eds.), Academic Press, New York 1983.
 9. Raport z audytu instytucjonalnego przeprowadzonego w Fundacji "X", Towarzystwo Doradcze Ryszard Stocki we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego, Iwanowice Dworskie 2006.
 10. http://www.nonprofitindex.org/ (odczyt: 18.01.2011).
 11. Juraszek-Kopacz B., Sienicka A., Zagrodzka T., Ekonomizacja organizacji pozarządowych - wyzwania i szanse okiem praktyków, "Ekonomia Społeczna. Teksty" 2008, nr 10, www.ekonomiaspołeczna.pl, (dostęp: 28.04.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu