BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Stanisław
Tytuł
Teoria polityki
Theory of Politics
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2007, nr 9, s. 9-14
Słowa kluczowe
Polityka, Politologia
Politics, Political science
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Punktem wyjścia rozważań autora było założenie ontologiczne. Zgodnie z nim otaczającą nas rzeczywistość stanowią obiekty, między którymi zachodzą różnorakie relacje. Konsekwencją tego założenia jest wniosek, że formułowane definicje są albo definicjami obiektów, albo definicjami zachodzących miedzy obiektami relacji, a polityka jest niewątpliwie relacją. Następnie autor zwrócił uwagę, że polski przymiotnik w trzech rodzajach "polityczny, polityczna, polityczne" oraz rzeczownik "polityka" są fonetycznym przeniesieniem z greki klasycznej do języka polskiego przymiotnika "politikós, politiké, politikón" oraz rzeczownika "ta politiká". Ponieważ w grece klasycznej "politikós, politiké, politikón" znaczy "odnoszący, odnosząca, odnoszące się do obywatela", a termin "ta politiká" urzeczowia to, co zostało określone jako "politikón" - odnoszące się do obywatela, dotyczące obywatela - autor dochodzi do wniosku, że winien on być tłumaczony (należy go rozumieć) jako "odnoszenie się do obywatela - postępowanie wobec obywatela". Dokonana następnie konfrontacja takiego rozumienia rzeczownika "ta politiká" ze społecznym kontekstem antycznej demokracji ateńskiej doprowadziła do wniosku, że polityka była wówczas międzyobywatelskimi relacjami stanowiącymi o istnieniu i funkcjonowaniu państwa. Na koniec autor dokonał analizy szeregu definicji wychodząc z założenia, że definicje polityki winny, jako definicje relacji, wskazywać na człony relacji, między którymi ona zachodzi (ma miejsce), czyli na podmiot polityki oraz na tych, do których ona się odnosi, a ponadto podawać cechę odróżniającą politykę od innych ludzkich działań. (abstrakt oryginalny)

The author sets out from the ontological assumption that the surrounding reality is composed of objects which enter into a variety of relationships. As a consequence, in formulating any definitions we define either objects or the relationships among them, and the word politics, without any doubt, denotes a relationship. Next, the author points out that the Polish adjective for "political", regardless of its grammatical gender (polityczny, polityczna, polityczne), and the Polish noun for "politics" (polityka) represent phonetic transfers, from classical Greek into the Polish language, of the adjective politikós, politike, politikón and the noun ta politikä, respectively. Since in classical Greekpolitikós, politike, politikón designates something "concerning the citizen", while the term ta politikä refers to things described as politikón - "concerning the citizen" - the author concludes that the noun should be translated (interpreted) as "behavior toward the citizen" or "treatment of the citizen". He then proceeds to confront this interpretation of the noun i ta politikä with the social context of ancient Athens democracy and to establish that, at the time, "politics" signified the whole body of inter-citizen relationships constituting the substance of the state and governing its functions. Finally, the author analyzes a number of definitions, assuming that any definition of politics should, as it defines a relationship, determine the entities between which the relationship occurs (takes place), that is, the subject of politics as well as those it concerns, and at the same time indicate a property that makes it distinct from other forms of human activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Słownik grecko-polski, pod red. Z. Abramowiczówny, PWN, Warszawa 1965.
  2. Słownik grecko-polski, oprac. O. Jurewicz, Wydawnictwo Szkolne PWN, 2001.
  3. Polityka i państwo - ich dzieje w kontynentalnej Europie, w: Nauka o państwie, pod red. naukową P. Kaczorowskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
  4. Żyro T., Wstęp do politologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  5. Encyklopedia Powszechna PWN, wydanie III, t. III, Warszawa 1985.
  6. Wróbel S., Polityka i proces polityczny, w: Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce,pod red. B.Szumlika i M. Żmigrodzkiego. Wydawnictwo UMOS, Lublin 2002.
  7. Nowa Encyklopedia Powszechna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  8. Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1999, t. II,
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu