BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kormanek Mariusz (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Tytuł
Determination of rut parameters at various levels of slip of a pneumatic drive wheel - laboratory research
Określanie parametrów koleiny przy różnych poziomach poślizgu napędowego koła pneumatycznego - badania laboratoryjne
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (148), s. 71-81, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Samochody, Przemysł oponiarski, Laboratoria badawcze
Automobiles, Tire industry, Research laboratories
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów laboratoryjnych nad określeniem parametrów kolein powstałych przy ruchu pneumatycznego koła napędowego z różnym poślizgiem. Doświadczenie wykonano na stanowisku pomiarowym składającym się z symulatora obciążeń koła badanego, ruchomej wanny glebowej, oraz linowego systemu kontroli poślizgu. Koleiny wykonano przy poślizgu koła o wartościach s= 6%; 25%; 43%; 62%; 81%; 100%, oraz gdy koło przetaczano po glebie, a poślizg był bliski 0%. Uzyskane koleiny odwzorowywano w komputerze przy pomocy bezkontaktowego laserowego stanowiska pomiarowego. Na podstawie odwzorowań dla fragmentu kolein obliczono pola powierzchni w wariancie uproszczonym, jako pola rzutu kolein na płaszczyznę oraz rzeczywistym jako pola powierzchni trójwymiarowych, obliczono również objętość kolein. Stwierdzono, iż stosując uproszczoną metodę określania pola powierzchni koleiny tj. rzut koleiny na płaszczyznę, popełnia się znaczny błąd. Dla przeprowadzonych badań przy tylko przetaczaniu koła, pole powierzchni uproszczone stanowiło jedynie 0,6 pola powierzchni rzeczywistej, zaś przy poślizgu koła s=25% to tylko 0,5 pola powierzchni rzeczywistej. Przyrost poślizgu skutkuje znacznymi przyrostami objętości koleiny. Przy wzroście wartości poślizgu do s=25%, objętość koleiny wzrosła 1,4- krotnie w stosunku do wariantu przy poślizgu bliskim 0% , zaś przy poślizgu s=43%, aż 2,2- krotnie.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of laboratory measurements on the determination of rut parameters resulting from the operation of a pneumatic drive wheel with a different slip. The experiment was performed on the test bench consisting of the researched wheel load simulator, a mobile soil tub and the rope slip control system. Ruts were made at the wheel slip s=6%, 25%, 43%, 62%, 81%, 100%, and when the wheel rolled along the ground with s close to 0%. The obtained ruts were mapped to the computer using the non-contact laser measuring station. Based on the mapping for the rut fragment, the surface area was calcu-lated in a simplified variant, as a horizontal projection of a rut on the surface area and as a real three-dimensional surface area; moreover, the rut volume was measured. It was found that using a simplified method for determination of the surface area of the rut, i.e. a rut hori-zontal projection, a significant error is committed. For studies with only rolling a wheel, a simplified surface area accounted for only 0.6 of real surface area , and for the wheel slip s=25% is was only 0.5 of actual surface area. Increase of the slip results in significant in-crease of the rut volume. With an increase of the slip s=25%, the volume of the rut increased by 1.4 in relation to the variant of s close to 0%, and when the slip was s=43%, as much as 2.2.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chigarev, Y.; Śnieg, M.; Kulasza, M. (2009). Wpływ rodzaju bieżnika i jego zużycia na zagęszczenie gleby piaszczystej. Inżynieria Rolnicza, 1(110), 61-67.
  2. Gil, W. (2000). Naziemna zrywka drewna skiderami w ujęciu kodeksu praktyk pozyskaniowych. Sylwan, 144(1), 59-73.
  3. Jakliński, L. (2006). Mechanika układu pojazd - teren w teorii i badaniach. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 83-7207-595-6.
  4. Kormanek, M. (2007). Measurements of contact area between pneumatic tyre and soil with use of laser distance meter. Praga, ČZU, 48-52, ISBN 90-5307-595-6.
  5. Kormanek, M.; Walczykova, M. (2002). Determination of forest soil traction parameters. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Forestry, Volume 5, Issue 2. Pozyskano z: http://www.ejpau.media.pl/volume5/issue2/forestry/art-06.html
  6. Lukáč, M. (2005). Viacoperačné stroje v lesnom hospodástve, Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene, ISBN 80-228-1348-6.
  7. McKyes, E. (1985). Soil cutting and tillage. Amsterdam, Elsevier Science Publisher B.V. ISBN 0-444-42548-9.
  8. Sowa, J., M.; Kulak, D. (2008). Charakterystyka uszkodzeń powierzchniowych warstw gleby podczas zrywki drewna ciągnikami rolniczymi w trzebieżowych drzewostanach sosnowych. Inżynieria Rolnicza, 1 (99), 353-362.
  9. Ulrich, R.; Neruda, J.; Valenta, J. (2003). Wpływ układów jezdnych wybranych maszyn na glebę. Inżynieria Rolnicza, 11(53), 229-235.
  10. Wong, J., Y. (2009) Terramechanics and Off-Road Vehicle Engineering. Elsevier Science and Technology, ISBN 9780750685610.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu