BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brylonek Marek (Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej)
Tytuł
Bieżące trendy we wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej
Current Trends in the Common Security and Defence Policy of the European Union
Źródło
Przegląd Europejski, 2014, nr 1, s. 68-91, schematy, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Polityka bezpieczeństwa, Polityka obronna, Zarządzanie w kryzysie, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, Państwa członkowskie
Security policy, Defence policy, Crisis management, Common Security and Defence Policy, Member states
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Kiedy państwa członkowskie Unii Europejskiej w 1999 r. jednomyślnie podjęły decyzję o ustanowieniu europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, przystąpiły jednocześnie do tworzenia odpowiednich narzędzi, służących do jej realizacji. Zdecydowano o powołaniu organów i instytucji oraz wypracowaniu procedur, które umożliwiłyby szybkie i precyzyjne podejmowanie decyzji dotyczących planowania i prowadzenia działań w obszarze bezpieczeństwa i obrony. Od tamtego czasu Unia Europejska, a także jej polityka bezpieczeństwa i obrony przeszły szereg przeobrażeń i nadal ewoluuje. Specjaliści z zakresu nauk o bezpieczeństwie usiłują dziś udzielić odpowiedzi na istotny problem: jakie trendy charakteryzują kierunki zmian we wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej? Autor, na podstawie badań i doświadczeń własnych z pracy w strukturach planowania poziomu polityczno-strategicznego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, analizuje bieżące trendy we wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony, dotyczące między innymi ewolucji unijnych organów i instytucji, procedur zarządzania kryzysowego, wdrażania podejścia zintegrowanego oraz tendencji w nowo powoływanych misjach reagowania kryzysowego. Niniejsze opracowanie jest wynikiem obszernych dyskusji i konsultacji przeprowadzonych z szerokim międzynarodowym i międzyinstytucjonalnym forum zarządzania kryzysowego. Bazuje na wywiadach i rozmowach z personelem wyższego szczebla, literaturze przedmiotu i wskazanej bibliografii. (abstrakt oryginalny)

In 1999, soon after the European Union member states had decided to establish the European Security and Defence Policy, the processes of appointing adequate tools for its accomplishment also started. Decisions were made to create organs and institutions and to elaborate appropriate procedures which would enable fast and precise decision-making of planning and conduct in the field of security and defence. Since that time the European Union and its Security and Defence Policy have evolved in many aspects and are still evolving. Security researchers currently attempt to provide the answer to an important problem: what are the trends characterizing changes in the Common Security and Defence Policy of the European Union. The author, basing on research and own experiences of work in the politico-strategic planning structures of the European External Action Service, analyses current trends in the Common Security and Defence Policy, especially regarding the evolution of the Union's organs and institutions, crisis management procedures, implementation of comprehensive approach and tendencies in the newly-deployed missions. This material is a result of extensive discussions and consultations conducted within a broad international and interinstitutional crisis management environment. It is based on interviews with high-level subject-related personnel and the listed bibliography. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BRYLONEK Marek (2011a), Ewolucja Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, "Bellona", nr 4.
 2. BRYLONEK Marek (2011b), Planowanie zintegrowane w reagowaniu kryzysowym, "Przegląd Żandarmerii", nr 4 (15).
 3. BRYLONEK Marek (2012a), Organy i instytucje Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, "Bellona" nr 2.
 4. BRYLONEK Marek (2012b), Unia Europejska przeciw piratom, "Przegląd Morski", nr 3 (57).
 5. BRYLONEK Marek (2013), Kryzys bezpieczeństwa w rejonie Sahelu (Security crisis in the Sahel region), "Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej", nr 3 (92).
 6. BUSCH Gary K. (2013), The Logistics Of The War In The Sahel, "Stability: International Journal of Security and Development", nr 2.
 7. CZACHÓR Zbigniew (2010), Proces kształtowania zdolności operacyjnych Unii Europejskiej w obszarze Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, w: Beata Przybylska-Maszner (red.), Misje cywilne Unii Europejskiej, Poznań.
 8. EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH (2011a), Strategia Unii Europejskiej dla bezpieczeństwa i rozwoju Sahelu, Bruksela.
 9. EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH (2011b), Strategia Unii Europejskiej dla Sudanu i Płd. Sudanu, Bruksela.
 10. EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH (2012a), Koncepcja reagowania kryzysowego wojskowej misji CSDP w Mali, Bruksela.
 11. EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH (2012b), Strategia Unii Europejskiej dla wsparcia odbudowy Libii, Bruksela.
 12. PACEK Bogusław (2012), Nowe misje Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej", nr 4(89).
 13. PRZYBYLSKA-MASZNER Beata (2009), Operacje w obszarze Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne", nr 1-2.
 14. REHRL Jochen, WEISSERTH Hans-Bernhard (2010), Handbook on CSDP, Wiedeń.
 15. REZOLUCJA nr 1846 (2008) Rady Bezpieczeństwa ONZ, Nowy Jork.
 16. REZOLUCJA nr 2071 (2012) Rady Bezpieczeństwa ONZ, Nowy Jork.
 17. STEEVES Kevin, VAN DER WAL Jense (2012), The European Gendarmerie Force: Beyond potential, "CRU Policy brief", nr 24.
 18. TRAKTAT (2007) z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dz. Urz. UE C 306 z 17.12.2007.
 19. WESTERN EUROPEAN UNION (1992), Petersberg Declaration, Bonn.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu