BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świetlik Krystyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Dylematy rozwoju konsumpcji żywności w warunkach niestabilnej koniunktury
Dilemmas of Food Consumption Development under the Conditions of Unstable Economic Situation
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2014, nr 3 (8), s. 16-30, tab., wykr., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja żywności, Popyt konsumpcyjny, Uwarunkowania makroekonomiczne, Analiza statystyczna, Analiza ekonomiczna
Food consumption, Consumption demand, Macroeconomic conditions, Statistical analysis, Economic analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W latach 2009-2013, w wyniku spowolnienia tempa wzrostu PKB, któremu towarzyszyły negatywne zjawiska na rynku pracy, stosunkowo wysoka inflacja i niska dynamika realnych dochodów ludności, nastąpiło zmniejszenie tempa wzrostu konsumpcji indywidualnej i bezwzględna redukcja popytu na żywność. W połowie 2013 r. gospodarka Polski weszła na ścieżkę wzrostu. Obserwacje rynku wskazują na ożywienie konsumpcji. Celem prezentowanego opracowania jest przedstawienie głównych makroekonomicznych uwarunkowań spożycia żywności w 2013 r. na tle lat wcześniejszych, zobrazowanie skali jego zmian, wskazanie przewidywanych kierunków jego rozwoju w 2014 r. oraz identyfikacja najważniejszych czynników ryzyka sugerowanych projekcji. W pracy wykorzystano dane rachunków narodowych GUS, wyniki badań budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez GUS, wyniki badań NBP, Ministerstwa Finansów oraz innych krajowych i zagranicznych instytucji, jak również wyniki własnych analiz statystyki rynkowej. W badaniach zastosowano głównie metody analizy statystycznej i ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)

In the years 2009-2013, in result of the slowdown of the rate of GDP growth, which was accompanied by negative phenomena in the labour market, a relatively high inflation and low dynamics of population's real incomes, there took place a decrease in the rate of growth of individual consumption and an absolute reduction of demand for foods. In the mid-2013, the Poland's economy entered the growth path. The market observations indicate consumption recovery. An aim of the presented study is to show the main macroeconomic determinants of food consumption in 2013 against the background of earlier years, to illustrate the scale of its changes, to indicate the anticipated directions of its development in 2014 as well as to identify the most important risk factors of the suggested projections. In her work, the author used the data of national accounts prepared by the Central Statistical Office (GUS), outcomes of household budgets surveys carried out by GUS, research findings of the NBP, the Ministry of Finance and other national and foreign institutions as well as the results of own analyses of the market statistics. In the research, there were mainly applied the methods of statistical and economic analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w IV kwartale 2013 roku, GUS, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów, 20 lutego 2014 r., www.stat.gov.pl [dostęp: 30.05.2014].
 2. Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2013 r., NBP, Warszawa 2014, www.nbp.pl [dostęp: 30.05.2014].
 3. Claessens S., Kose M. Ayhan, Laeven L., Valencia F. (2014), Financial Crises: Causes, Consequences, and Policy Responses, IMF, Washington.
 4. European Economic Forecast. Spring 2014, European Commission, Directorate- General for Economic and Financial Affairs, maj, 2014, http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_spring_forecast_en.htm [dostęp: 30.05.2014].
 5. First estimates for 2013. EU28 real agricultural income per worker down by 1.3%o, Eurostat, News Releases, 193/2013, 13 December 2013, http://ec.europa.eu/eurostat [dostęp: 30.05.2014].
 6. Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2012-2013, GUS, Warszawa, 16.04.2014 r., www.stat.gov.pl [dostęp: 30.05.2014].
 7. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2013 r, GUS, Warszawa, 29 stycznia 2014 r., www.stat.gov.pl [dostęp: 30.05.2014].
 8. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w kwietniu 2014 r, GUS, Warszawa, 23 maja 2014 r., www.stat.gov.pl [dostęp: 30.05.2014].
 9. Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w maju 2014 r., GUS, Warszawa, 22.05.2014, www.stat.gov.pl [dostęp: 30.05.2014].
 10. Marczewski K. (red.) (2011), Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2009-2012, IBRKK, Warszawa.
 11. Nawrot W. (2009), Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, Wydawnictwa Fachowe CEDEWU.Pl, Warszawa.
 12. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 7 maja 2014 r, NBP, Rada Polityki Pieniężnej, Warszawa, 22 maja 2014 r., www.nbp.pl [dostęp: 30.05.2014].
 13. Polska ma największy w Europie odsetek obywateli, którzy sięgają po produkty oszczędnościowe, ubezpieczeniowe i emerytalne, Genworth, Warszawa, 20 maja 2014, http://www.genworth.pl [dostęp: 30.05.2014].
 14. Raport o inflacji, NBP, Rada Polityki Pieniężnej, Warszawa, marzec 2014 r., www.nbp.pl [dostęp: 30.05.2014].
 15. Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, Warszawa, grudzień 2013 r., www.nbp.pl [dostęp: 30.05.2014].
 16. Real GDP growth rate, http://epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: 30.05.2014].
 17. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013, GUS, Warszawa.
 18. Sprawozdanie operatywne (miesięczne) z wykonania budżetu państwa, Ministerstwo Finansów, Warszawa, 30 maja 2014 r, www.mf.gov.pl [dostęp: 30.05.2014].
 19. Szybki monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2013 oraz prognoz na I kw. 2014, NBP, Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków, Instytut Ekonomiczny, Nr 01/14, Warszawa, styczeń 2014, www.nbp.pl [dostęp: 30.05.2014].
 20. Szybki monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2014 r. oraz prognoz na II kw. 2014 r., nr 02/14, NBP, Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków, Instytut Ekonomiczny Warszawa, kwiecień 2014 r., www.nbp.pl [dostęp: 30.05.2014].
 21. Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, Informacja sygnalna, GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa, 26.05.2014 r., www.stat.gov.pl [dostęp: 30.05.2014].
 22. Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w III kw. 2013 r, NBP, nr 01/14, Warszawa 2014, www.nbp.pl [dostęp: 30.05.2014].
 23. Świetlik K. (2012), Konsumpcja jako czynnik wzrostu PKB w Polsce w ostatnich latach, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1, IBRKK, Warszawa.
 24. Świetlik K. (red.) (2013), Popyt na żywność. Stan i perspektywy. IERiGŻ-PIB, MRiRW, ARR, Analizy rynkowe nr 14, Warszawa.
 25. Ustawa budżetowa na rok 2014. Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa, wrzesień 2013, www.mf.gov.pl [dostęp: 30.05.2014].
 26. Wieloletni plan finansowy państwa na lata 2014-2017, Część I. Program konwergencji. Aktualizacja 2014, Rada Ministrów, Warszawa, kwiecień 2014, www.mf.gov.pl [dostęp: 30.05.2014].
 27. World Economic Outlook October 2012, IMF, Washington, http://www.imf.org [dostęp: 30.05.2014].
 28. World Economic Outlook Update January 2013, IMF, Washington, http://www.imf.org [dostęp: 30.05.2014].
 29. Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w I kwartale 2014 r., GUS, Departament Rachunków Narodowych, Warszawa, 30.05.2014 r., www.stat.gov.pl [dostęp: 30.05.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu