BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sajnóg Artur (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zysk całkowity na tle nośników wartości rynkowej przedsiębiorstwa
The Comprehensive Income Against the Background of the Enterprise's Market Value Drivers
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 198, cz. 2, s. 58-73, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 2
Słowa kluczowe
Wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Wynik finansowy, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Spółki giełdowe, Kapitał własny, Zysk
Market value of enterprise, Financial performance, Warsaw Stock Exchange Index, Stock market companies, Ownership capital, Profit
Uwagi
summ.
Abstrakt
W gospodarce rynkowej przedsiębiorstwo traktowane jest jako towar, którego cena kształtuje się pod wpływem mechanizmu rynkowego. Jak każdy produkt wymaga zatem z jednej strony wyceny swojej wartości na rynku, a z drugiej zidentyfikowania i oceny czynników kształtujących jego wartość. Mimo istnienia wielu komponentów wartości rynkowej przedsiębiorstwa, zwrócić należy uwagę na znaczenie zysku jako kategorii ekonomicznej zależnej od jednostki, ponadto mogącej mieć wpływ na poziom wartości rynkowej, wyrażonej w postaci bogactwa właścicieli. Spółka akcyjna będzie bowiem atrakcyjna dla inwestorów wówczas, jeżeli jej wyniki finansowe będą pozwalały na odnoszenie korzyści dywidendowych i wzrost cen akcji na rynku. Przyjmując założenie, że zysk całkowity w spółkach akcyjnych pełni ważną rolę jako czynnik oddziałujący na bogactwo akcjonariuszy, można założyć, iż istnieje pozytywny jego wpływ na zachowania inwestorów, znajdujący wyraz we wzroście wartości rynkowej kapitału własnego. Za główny cel artykułu przyjęto zatem zbadanie roli i znaczenia kategorii zysku całkowitego w kształtowaniu wartości rynkowej giełdowych spółek akcyjnych. Bezpośrednią przesłanką wiązania wartości rynkowej z zyskiem całkowitym jest występowanie w polskiej literaturze przedmiotu deficytu wyników badań teoretycznych i analiz empirycznych nie tylko nad kategorią dochodu całkowitego, ale także nad jego relacją z efektywnością i wartością przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

The main purpose of this study was to examine the role and importance of the comprehensive income, which was introduced to financial reporting in Poland in 2009, in the forming of the market value of listed companies. The major subject of the theoretical- empirical study was to test of the general research hypothesis that stipulated that the comprehensive income create a significant growth potential of market value and is a drivers of the wealth of the shareholders of a listed company. The research comprised joint-stock companies listed on the Warsaw Stock Exchange and included in WIG-30 Index (qualified on 14.04.2014). Empirical data for the study was obtained from the quarterly financial statements (the period from 2009 to 2013), stock market bulletins, as well as information published on the enterprises' websites. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Black A., Wright P., Bachman J.E.: W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. ABC, Kraków 2000.
 2. Buk H.: Zróżnicowana informacja o dochodach spółki w zależności od stosowanych standardów sprawozdawczości finansowej. "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2013, nr 278.
 3. Dudycz T.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2005.
 4. Duraj J.: Niektóre implikacje zarządzania wartością przedsiębiorstwa. W: Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania. Red. J. Duraj. Uniwersytet Łódzki, Łódź-Płock 2002.
 5. Duraj J.: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. PWE, Warszawa 1996.
 6. Duraj J., Sajnóg A.: Rentowność kapitału własnego spółek przemysłowych. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011.
 7. Fischer T.M., Wenzel J.: Publizität von Werttreibern im Value Reporting. Ergebnisse einer empirischen Studie. "Controlling" 2005, Nr. 1.
 8. Grabowska M.: Zarządzanie rentownością zainwestowanych kapitałów dla maksymalizacji wartości rynkowej przedsiębiorstwa. W: Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania. Red. J. Duraj. Uniwersytet Łódzki, Łódź-Płock 2002.
 9. Grabiński K.: Sprawozdanie z zysku całkowitego a bieżący zysk operacyjny - użyteczność decyzyjna w świetle badań naukowych. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2012, nr 66 (122).
 10. Günther T., Landrock B., Muche T.: Gewinn versus unternehmenswertorientierte Performancemaβe. Eine empirische Untersuchung auf Basis Korrelation von Kapitalmarktrenditen für die deutschen DAX-100-Unternehmen. "Controlling" 2000, Nr. 2.
 11. Langguth H., Chahed Y.: Wertorientierte Konzepte am Beispiel eines Brauereikonzerns. "Controlling" 2004, Nr. 7.
 12. Mączyńska E., Pietrewicz L.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstw - aspekty własnościowe (wyniki badań). W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu. Red. A. Herman, J. Bieliński. CeDeWu, Warszawa 2001.
 13. Michalski M.: Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich. WIG-Press, Warszawa 2001.
 14. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, 2008.
 15. Nahotko S.: Współczesne metody wyceny wartości przedsiębiorstwa. OWOPO, Bydgoszcz 1998.
 16. Rappaport A.: Wartość dla akcjonariuszy - poradnik. WIG-Press, Warszawa 1999.
 17. Skoczylas W., Niemiec A.: Czynniki wzrostu wartości spółek giełdowych w świetle badań empirycznych - podejście deterministyczne. W: Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania. Red. J. Duraj. Novum, Płock 2004.
 18. Stępień K.: Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2008.
 19. Strategie wzrostu wartości firmy. Red. A. Szablewski. Poltext, Warszawa 2000.
 20. Szychta A.: Dochody całkowite w sprawozdaniach finansowych największych spółek notowanych na GPW w Warszawie. "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2012, nr 263.
 21. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz.U. z 2013 r., poz. 330.
 22. Walińska E.: Wynik całościowy w sprawozdaniu finansowym. Jak go rozumieć? "Przegląd Organizacji" 2012, nr 12.
 23. Walińska E., Jurewicz A.: Ewolucja sprawozdania finansowego w wymiarze międzynarodowym. W: Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji. Red. E. Walińska. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 24. Walters D.: The Implications of Shareholder Value Planning and Management for Logistics Decision Making. "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu