BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ochwat Maria
Tytuł
ONZ-owski system ochrony praw człowieka
The United Nations' Human Rights Protection System
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2007, nr 9, s. 81-112, tab.
Słowa kluczowe
Prawa człowieka, Deklaracja Praw Człowieka, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
Human rights, Declaration of Human Rights, Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Convention for Protection of Human Rights
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
United Nations (UN)
Abstrakt
Do II wojny światowej uznawanie praw człowieka pozostawało w wyłącznej kompetencji poszczególnych państw. To od nich zależało, czy i które z praw należy uznawać, promować, chronić i realizować. Z wyjątkiem traktatów humanitarnego prawa wojennego oraz konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, nie można mówić o istnieniu w tym okresie międzynarodowego prawa praw człowieka o zasięgu uniwersalnym i regionalnym. Dopiero dramatyczne doświadczenia związane z II wojną światową dowiodły istnienia bezpośredniej zależności między respektowaniem praw człowieka a utrzymaniem pokoju. W takiej atmosferze, wiosną 1945 roku, powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych, a jej utworzenie zapoczątkowało proces określany mianem internacjonalizacji praw człowieka. Pomimo stworzenia silnych struktur organizacyjnych, przyjęcia ogromnej liczby dokumentów międzynarodowych dotyczących praw człowieka, powołania szeregu organów i stworzenia mechanizmów kontrolnych, stan poszanowania paw człowieka na świecie budzi poważne zastrzeżenia. Jawna i bezkarna przemoc, akty ludobójstwa, prześladowania, niejednokrotnie pozostają bez odpowiedzi i ujawniają słabość społeczności międzynarodowej skupionej w szeregach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Artykuł poświęcony jest ONZ-owskiemu systemowi ochrony praw człowieka. Autorka przedstawiła w nim najważniejsze dokumenty wypracowane w ramach tejże organizacji, główne organy odpowiedzialne za prawa człowieka, dokonała analizy poszczególnych mechanizmów kontrolnych i starała się dowiedzieć, na ile są one skuteczne. (abstrakt oryginalny)

Until World War II, the observance of human rights was entirely left to the competence of individual states. Each would alone decide which rights to recognize, promote, protect and observe. Except humanitarian war law and International Labor Organization conventions, at the time there was no international human rights protection law in place at global or regional level. It was not until the dramatic experience of World War II that there came a realization of the direct relationship between the protection of human rights and the ability to keep the peace. In the spring of 1945, these attitudes led to the formation of the United Nations, and its emergence initiated the process referred to as the internationalization of human rights. Although a solid organizational structure was created, a vast number of international documents concerning human rights were adopted, an array of international bodies were established and control mechanisms were put in place, the observance of human rights worldwide still leaves much to be desired. Unconcealed and unpunished violence, genocide and persecution often go unnoticed, meeting with no reaction whatsoever and revealing an essential weakness of the international community represented by the United Nations. The paper is devoted to the United Nations' system of human rights protection. The author discusses the most relevant documents elaborated within and under the auspices of this organization, presents the international authorities responsible for the protection of human rights, offers a review of specific control mechanisms, and attempts an assessment of how effective these mechanisms are. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Kuźniar R., Prawa człowieka, prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Scholar, Warszawa 2000.
 2. Resich Z., Międzynarodowa ochrona praw człowieka, Warszawa 1981.
 3. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, w: A. Przyborowska-Klimczak, Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 1998.
 4. Michalska A., Komitet Praw Człowieka. Kompetencje, funkcjonowanie, orzecznictwo, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa, 1994.
 5. Konwencja w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania, w: Wybrane Dokumenty ONZ-owskie, Materiały Pomocnicze, XVII Kurs "Prawa i wolności człowieka", Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa, 2000, s. 52-63.
 6. Łopatka A., System międzynarodowej ochrony praw człowieka, w: Ochrona praw człowieka, praca zbiorowa pod red. L. Wiśniewskiego, Scholar, Warszawa 2000.
 7. Ośrodek Informacji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Warszawie, http://www.unic.un.org.pl/kalendarium/system_nz_wpigulce_organy.php#zo, (2.11.2006).
 8. Kowalska K.J., Ile może Rada Bezpieczeństwa ONZ?, Stosunki Międzynarodowe z dnia 18.10.2006, http://wiadomosci.onet.pl/1366204,2678,l,l,kioskart. html?drukuj=1, (4.11.2006).
 9. Karta Narodów Zjednoczonych, art. 62.
 10. Ośrodek Informacji..., http://www.unic.un.org.pl/wybory_sekretarza/index.php, (2.11.2006).
 11. Winiecki J., Strażak Ban, "Polityka" nr 43 z 28.10.2006, s. 62-65.
 12. "Gazeta Wyborcza" z dnia 15.03.2006 roku, http://serwisy.gazeta.pl/wyborcza/2029020,68586,3213470.html.
 13. Kacprzak J., System ochrony praw człowieka w ONZ. Organy zajmujące się prawami człowieka w ONZ, mechanizmy kontroli przestrzegania praw człowieka w ramach ciał traktatowych, specjalne procedury Komisji Praw Człowieka, materiały pomocnicze Szkoły Praw Człowieka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2000.
 14. Daranowski P., ONZ-owski system ochrony praw człowieka, w: Szkoła Praw Człowieka. Teksty wykładów, Zeszyt 3, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 1998.
 15. Rada Praw Człowieka, Ośrodek Informacji..., http://www.unic.un.org.pl/rada_praw/powstanie_zasady.php, (2.11.2006).
 16. Równe Prawa dla Kobiet i Mężczyzn, Ośrodek Informacji ONZ..., http://www.unic.un.org.pl/rownouprawnienie/ciala_mit.php, (2.11.2006).
 17. The High Commissioner, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, http://www.ohchr.org/enghsh/about/hc/index.htm, (2.11.2006).
 18. Poznajmy ONZ. Prawa człowieka i demokracja, http://www.poznajmyonz.pl/index.php? document=58PHPSESSID=acd88573f2ed83ea84fbca9c2bbd9bfa (2.12.2004 r.).
 19. United Nations High Commissioner for Human Rights, Office of the United Nations..., http://www.ohchr.org/enghsh/about/hc/arbour.htm, (2.11.2006).
 20. UNIC Warsaw, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, strona oficjalna ośrodka, http:// www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/mntrybunaly_mtkj.php (2.12.2004 r.).
 21. Weller M., Undoing the global constitution: UN Security Council action on the International Criminal Court, w: International Affairs, October 2002, number 4, s. 23.
 22. International Labour Organization, http://www.ilo.org/public/english/about/index.htm
 23. Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, http://whc.unesco.org/pg.cfm7cid=182 (2.12.2004 r.).
 24. United Nation Educational, Scentific and Cultural Organization, http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_lD=3328&URL_DO = DO_TOPIC&U RL.SECTION = 201.html.
 25. World Health Organization, http://www.who.int/about/en/. The Food and Agriculture Organization of the United Nations, http://www.fao.org/UNFAO/about/index_en.html, (30.10.2006).
 26. United Nation Children's Fund, http://www.unicef.org/rightsresults/index.html, (29.10.2006).
 27. UNHCR, The UN Refugee Agency, http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/basics, (2.12.2004).
 28. Wikipedia, Wolna Encyklopedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/ONZ#Obecni_cz.C5.82onkowie (4.12.2004).
 29. Deklaracja Wiedeńska i Program Działania Światowej Konferencji Praw Człowieka, Wiedeń, czerwiec 1993, Instytut Nauk Prawnych PAN, Poznańskie Centrum Praw Człowieka, Poznań 1998.
 30. Osiatyński W., Przyszłość praw człowieka, "Tygodnik Powszechny" nr 1, 3, styczeń 1999.
 31. Paul Reynolds UN plan demands more intervention, November, 2004; http://news.bbc.co.uk/l/hi/world/middle_east/4052385.stm, (30.11.2004).
 32. Reynolds P., Critics circle UN Secretary General, 30 November, 2004; http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/4072309.stm
 33. Gadziński M., Czy Annan poda się do dymisji? Sekretarz Generalny ONZ ma coraz większe kłopoty, "Gazeta Wyborcza" z dnia 1.12. 2004.
 34. Gadziński M., Jak naprawić ONZ?, "Gazeta Wyborcza" z dnia 2.12. 2004.
 35. Surdel T., Komisja Praw Człowieka potępia tylko maluczkich, "Gazeta Wyborcza" z dnia 14.04.2005, http://serwsiy.gazeta.pl/swiat/2029020,34189,2655428,html.
 36. Surdel T., Komisja Praw Człowieka grzęźnie w niesławie, "Gazeta Wyborcza" z dnia 26.05.2003, http://serwisy.gazeta.pl/metroon/ldruk,01498287.html?kodMetroon + W7E7HT.
 37. Surdel T., Komisja Praw Człowieka straciła rację bytu, "Gazeta Wyborcza" z dnia 25.04.2005, http://serwisy.gazeta.pl/metroonldruk,0,2674171.html?kodMetroon=W7E7HT.
 38. Surdel T., Koniec skompromitowanej Komisji Praw Człowieka, "Gazeta Wyborcza" z dnia 27.02.2006, http://serwisy.gazeta.pl/swiat/1,34269,3184088.html.
 39. Jabłoński M., Jarosz-Żukowska S., Prawa człowieka i systemy ich ochrony. Zarys wykładu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu