BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrętowicz Biruta
Tytuł
Badanie i analiza przemian modelu płodności kobiet na wsi
Examination and analysis of changes in female fertility model for rural areas
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, nr 278-2, s. 330-339, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.2 Raporty kierowników grup tematycznych
Słowa kluczowe
Płodność, Kobieta, Obszary wiejskie
Fertility, Woman, Rural areas
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Wyniki ogólnopolskich reprezentacyjnych badań nad rozrodczością w środowisku wiejskim i analogicznych badań monograficznych /w wybranych wioskach/, świadczę o wyraźnej modyfikacji modelu rozrodczości kobiet wiejskich, jaka dokonała się w Polsce po drugiej wojnie światowej. Zmianie kalendarza urodzeń i skróceniu cyklu rozrodczego rodziny wiejskiej towarzyszyło zmniejszanie się rozmiarów potomstwa finalnego /przy powszechnej tendencji posiadania dziecka/. Całkowita dzietność małżeństwa na poziomie 2,2 - 2,3 zapewnia jak wiadomo poziom reprodukcji prostej. Uzyskane w badaniu reprezentacyjnym średnie, obliczone dla poszczególnych generacji 1 kohort małżeńskich /również w przypadku kohorty najmłodszej - ze średnią 2,5/ są wyższe od wymienionych wartości granicznych. Przypomnijmy Jednak, iż w momencie badania udział mężatek w wieku 20-34 lata /tj. w wieku najbardziej znaczącym dla procesu reprodukcji/ zamieszkujących tereny wiejskie ukształtował się na poziomie ok. 37% wobec 63X w przypadku kobiet zamieszkałych w miastach. Według danych Ankiety Rodzinnej 1977, mężatki - mieszkanki miast należące do generacji najpłodniejszych - szacowały rozmiary dzietności całkowitej na 2,1, a w kolejnej grupie wieku /30-34 lata/ na 2t2 - to Jest na granicy lub poniżej poziomu reprodukcji prostej. Należy się spodziewać, że jeśli nawet trwający /już poza momentem obserwacji/ proces reprodukcji, wprowadzi pewną korektę do uzyskanych przez nas wartości wybranych parametrów /dotyczy to w szczególności generacji młodszych/ to zaobserwowane tendencje zostanę utrzymane. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Skrętowicz B., Bylina J., Przebieg procesu rozrodczości w kohortach rzeczywistych /ogólnopolska ankieta: Wielkość rodziny wiejskiej i jej uwarunkowania/, opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.2.t.5 /maszynopis/ nr 36, archiwum badań PW 11.5.Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa, 1984.
  2. Skrętowicz B., Ekonomiczno-społeczne determinanty rozrodczości kobiet wiejskich w Polsce, opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.2.05 /maszynopis/ nr 37, archiwum badań PW 11.5., Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1985.
  3. Badanie przeprowadzono w latach 1948-1980 w ramach PW 11.5 koordynowanego przez Instytut Statystyki i Demografii SGPiS - temat 11.5.2. 09 - "Czynniki warunkujące proces reprodukcji ludności w środowisku wiejskim" - pod kierownictwem dr Biruty Skrętowicz.
  4. Henry L.: Demographie, Analyse et modeles, Larousse, Paris, 1972.
  5. Styś W.: Współzależność rozwoju rodziny chłopskiej i jej gospodarstwa. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, PWN. Wrocław, 1959.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9105
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu