BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawa Józef (University of Life Sciences in Lublin, Poland)
Tytuł
Parity family income in family farms of diverse areas
Parytetowy dochód rodziny w zróżnicowanych obszarowo gospodarstwach rodzinnych
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (148), s. 143-150, tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Dochody, Koszty
Households, Income, Costs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Określono wielkość towarowego gospodarstwa rodzinnego, które może uzyskać parytetowy dochód rodziny rolnika, zachowując zmechanizowane systemy produkcji, realizowane zgodnie z zasadami rolnictwa zrównoważonego. Założono, że oczekiwany dochód rodziny rolnika (dochód parytetowy) powinien być porównywalny z pracowniczym dochodem rozporządzalnym, uzyskiwanych przez zatrudnionych w innych działach gospodarki narodowej. Wynik tej oceny wyrażono poprzez stwierdzenie, że gospodarstwa użytkujące 20 do 50 ha UR mogą łatwiej niż inne spełniać wymagania parytetowego gospodarstwa, umożliwiającego uzyskanie oczekiwanej wysokości dochodu, w danych uwarunkowaniach produkcyjnych. W badaniach wykorzystano dane z realizowanego w latach 2009-2012 projektu rozwojowego NCBiR nr NR 120043 06/2009 "Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych" realizowanego przez ITP w Falentach O/ Warszawa (Wójcicki, 2009).(abstrakt oryginalny)

The area of a production family farm which may generate parity income of a farmer's family using mechanized production systems, implemented according to the rules of the sustainable agriculture has been determined. The assumption that the target income of a farmer's family (parity income) should be comparable to disposable income obtained by those employed in other sectors of national economy has been made. The result of the above assumption follows the statement that farms using from 20 to 50 ha of AL are more likely to meet the requirements of a parity farm generating target income in certain production conditions than other types of farms. The research uses the data of a development project implemented in the years 2009-2012 by NCBiR (The National Centre of Research and Developmen) no NO 120043 06/2009 entitled "Technological and ecological modernization of the selected family farms" accomplished by ITP (Institute of Technology and Life Sciences) in Falenty O/Warszawa (Wójcicki, 2009).(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. GUS, (2011). Rocznik statystyczny. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 2. Kurek, J.; Wójcicki, Z. (2011). Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych. Wydane przez ITP w Falentach O/ Warszawa, część IV, 67-128.
 3. Kopeć, B. (1987). Intensywność organizacji w rolnictwie polskim w latach 1960-1980. Roczniki Nauk Rolniczych, seria GT. 84, z. 1, 8-25p.
 4. Kuś, J.; Krasowicz, S. (2001). Przyrodniczo-organizacyjne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych. Pamiętnik Puławski 124, 273-288p.
 5. Leszczyńska, M. (2008). Nierówności dochodów barierą osiągania spójności społecznoekonomicznej, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, pod red. M.G. Woźniaka, zeszyt nr 12, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów, 269-278.
 6. Nietupski, T.; Szelwicki, B. (1981). Minimalna wielkość gospodarstwa rolnego w Polsce. Post. Nauk Rol., R.28(4), 5-20.
 7. Tabor, S. (2006). Postęp techniczny a efektywność substytucji pracy żywej pracą uprzedmiotowioną w rolnictwie. Inżynieria Rolnicz,.10(85). ISSN 1429-7264.
 8. Wiśniewska, J. (2008). Pojęcie parytetu dochodowego w naukach rolniczych. Stowarzyszenie ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu, Tom X, zeszyt 1, s. 8.
 9. Woś, A. (1998). Encyklopedia Ekonomiczno-Rolnicza. PWRiL Warszawa, s. 539.
 10. Wójcicki, Z. (2009). Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych. Wydane przez ITP w Falentach O/Warszawa. ISBN 978-83-89806-32-1.
 11. Zaremba, W. (1985). Ekonomika i organizacja mechanizacji rolnictwa. PWRiL Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu