BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybył Jacek (Poznan University of Life Sciences, Poland), Mioduszewska Natalia (Poznan University of Life Sciences, Poland), Wojcieszak Dawid (Poznan University of Life Sciences, Poland), Durczak Karol (Poznan University of Life Sciences, Poland), Ożańska Ewelina (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
Method of external assessment of the quality of sugar beet roots
Metoda oceny zewnętrznej jakości korzeni buraków cukrowych
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (148), s. 113-125, rys., bibliogr. 20 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Warzywa, Przetwórstwo owocowo-warzywne, Produkcja cukru, Ocena jakości
Vegetables, Fruit and vegetables processing, Sugar production, Quality assessment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problem badawczy pracy dotyczył sprawdzenia, czy obowiązujące lub znane metody oceny pozbiorowej jakości korzeni buraka cukrowego można stosować do oceny jakości pracy zróżnicowanych technicznie nowych maszyn do zbioru buraków cukrowych. Dla zrealizowania celu pracy przeprowadzono badania maszyn o zróżnicowanych rozwiązaniach zespołów roboczych, a w szczególności zespołu ogławiającego. Do badań wyznaczono dwa kombajny samojezdne typu Ropa euro-Tiger V8-3 i Kleine Beetliner Large oraz dwa zestawy do zbioru 2-etapowego firm M.A.C.E. (Hiszpania) i Amity (USA). Kombajny Ropa euro-Tiger i Kleine Beetliner Large oraz zestaw M.A.C.E. były wyposażone w ogławiacz, ale o różnym rozwiązaniu dogławiacza, natomiast w zestawie firmy Amity zastosowano wyłącznie defoliator. Badania polowe maszyn obejmowały ocenę jakości ogłowienia, strat spowodowanych obłamanym końcem korzeni oraz uszkodzeń powierzchni bocznej korzeni. Założenia badawcze przyjęto zgodnie z metodą Międzynarodowego Instytutu Buraka Cukrowego (I.I.R.B.). Wykonano również ocenę jakości ogłowienia metodą Holenderskiego Instytut Buraka Cukrowego (IRS) oraz Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu w Bonn. Ocenę korzeni po defoliacji przeprowadzono na podstawie klasyfikacji Rollera (2010). Na podstawie wyników badań i przeprowadzonych analiz wykazano, że stosowane obecnie metody pomiaru jakości pracy maszyn do zbioru buraków nie są w pełni przydatne do oceny wprowadzanych zmian technicznych i technologicznych. Dotyczy to przede wszystkim oceny ogłowienia korzeni. Dlatego zaproponowano dwie zmodyfikowane metody oceny jakości ogłowienia korzeni, które można zastosować zarówno do maszyn wyposażonych w ogławiacz, jak i defoliator.(abstrakt oryginalny)

The research problem of the paper concerned verification whether applicable or known methods of post-harvesting evaluation of the roots of sugar beet may be applied to the assessment of the quality of work of technically varied new machinery for sugar beet harvesting. Tests of machines of varied solutions of working units, in particular a topping unit, were carried out in order to accomplish the objective of the paper. Two self-propelled combine harvesters of Ropa euro-Tiger V8-3 type and Kleine Beetliner Large and two sets for 2-stage harvesting by M.A.C.E (Spain) and Amity (USA) companies were used in the study. Ropa euro-Tiger and Kleine Beetliner Large combine harvesters and M.A.C.E. set were equipped with a beet topper but of a varied topping system, whereas, only a defoliator was used in the set by Amity company. Field research of machines included assessment of the topping quality, losses caused by the broken tip of roots and damages of the lateral surface of roots. Research assumptions were assumed according to the method of the International Institute for Beet Research (I.I.R.B.). Moreover, assessment of the topping quality with the method of the Netherlands Institute of Sugar Beet Research (IRS) and the Institute of Agricultural Engineering of the Bonn University was carried out. Assessment of roots after defoliation was carried out based on the Roller's classification (2010). Based on the research results and analyses which were carried out, it was proved that the methods of measurement of the quality of beet harvesting machines operation are not fully useful for assessment of the introduced technical and technological changes. It mainly concerns the assessment of the roots topping. Thus, two modified methods of assessment of the quality of roots topping were suggested. They may be used both for machines equipped with a topping device and a defoliator.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Pawlak, J. (1978). Przechowywanie surowca w przemyśle cukrowniczym. Warszawa. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 2. Becker, C.; Fricke, R. (2010). Ernteverluste - das versteckte finanzielle Potenzial nutzen. Zuckerrübe, 5, 38-41.
 3. Beer, W.; Michelin-Corsten, F. (2009). Rübe mit Köpfchen. Zuckerrübe, 3, 1281-32.
 4. Bzowska-Bakalarz, M.; Drabko, H.; Przybył, J. (1997). Wpływ technologii zbioru buraków cukrowych na uszkodzenia korzeni. Inżynieria Rolnicza, 1, 99-106.
 5. Bzowska-Bakalarz, M.; Banach, M. (2005). Ocena jakości plonu jako element weryfikacji zastosowanego systemu zarządzania jakością produkcji buraków cukrowych. Inżynieria Rolnicza, 3(63), 95-102.
 6. Bzowska-Bakalarz, M.; Przybył, J. (2006). Międzynarodowy pokaz maszyn do zbioru buraka cukrowego Seligenstadt. Gazeta Cukrownicza, 2, 59-65.
 7. Gorzelany, J.; Puchalski, Cz. (2000). Mechanical properties of sugar beet roots harvest and storage. Int. Agrophysics, 14, 173-179.
 8. Przybył, J.; Błażczak, P.; Urban, A. (2002). System Informatyczny do oceny plantacji i jakości plonu buraka cukrowego. Inżynieria Rolnicza, 2(35), 249-258.
 9. Przybył, J. (2003). Quality in post-harvest sugar beet crops. Acta Agrophisica, 95, vol 2(1), 151-160.
 10. Przybył, J. (2006). Jakość pracy nowych kombajnów do zbioru buraków cukrowych. Inżynieria Rolnicza, 11(86), 367-375.
 11. Przybył, J.; Mioduszewska, N. (2010). Europejska formuła pokazu maszyn do zbioru buraków cukrowych. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego, 1, 55-61.
 12. Przybył, J.; Mioduszewska, N. (2011). Ocena zewnętrznej jakości korzeni buraków cukrowych z uwzględnieniem zróżnicowanego wykorzystania plonu. Nowoczesne metody analizy surowców rolniczych. Rzeszów. Wyd. UR. 167-178.
 13. Przybył, J. (2013). Stan techniki do zbioru buraka cukrowego i pozbiorowej obróbki korzeni. [w]. Rozdziała w monografii: Współczesna inżynieria rolnicza - osiągnięcia i nowe wyzwania. Tom I pod redakcją Ryszarda Hołownickiego i Macieja Kubonia. Komitet Techniki Rolniczej PAN, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków, 425-452.
 14. Roller, O. (2010). Entblatten stat Köpfen? Zuckerrübe, 5, 32-34.
 15. Schulze Lammers, P.; Rose, M. (2005). Sechsreiher im Vergleich. Zuckerrübe, 4, 209-211.
 16. Schulze Lammers, P., Schmittmann, o., Peveling-Oberhag, Ch., Ziegler, K. (2012). Rodertest Seligenstadt 2012 - Test der Arbeitsqualität von Zuckerrübenerntemaschinen. Pozyskano z: http://www.frankenrueben.de/images/media/Publikation.pdf
 17. Szeptycki, A. (2005). Ocena efektywności modernizacji technologii w produkcji roślinnej na przykładzie zbioru buraków cukrowych, Inżynieria Rolnicza, 7(67), 323-330.
 18. Tijink, F. (2010). Beet Europe 2010 geslaagd. CONSUNmagazine, 8, 12-14.
 19. Vandergeten, J.-P.; Van der Linden, J.P.; Jarvis, P.; Leveque, E.; Guiraud de Willot, D.; Kromer, K.-H. (2004). Test Procedures for Measuring the Quality in Sugar Beet Production - Seed Drillability, Precision Seeders, Harvesters, Cleaner Loaders. I.I.R.B. Bruksela.
 20. PN-91-R-55023. Metody badań maszyn do zbioru buraków cukrowych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu