BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krupa Marian (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
"Dżungla" teorii organizacji i zarządzania - poznanie zdeterminowane pytaniem o światopogląd?
The Management Theory Jungle - Knowledge Based on an Individual Conception of Life Approach
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 1, s. 339-349
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Teoria organizacji i zarządzania, Aksjologia, Poglądy filozoficzne
Theory of organization and management, Axiology, Philosophical thought
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problem naukowego wymiaru nauk organizacji i zarządzania, również etyki biznesu, był przedmiotem burzliwej dyskusji w środowisku naukowców amerykańskich w latach sześćdziesiątych XX wieku (H. Koontz, Sh. Krupp, McGuire, E.H. Shein). Dla podejmowanego w tym czasie sporu o charakterze metodologicznym charakterystyczny jest artykuł H. Koontza o "dżungli" w teorii organizacji i zarządzania. Koontz zawarł w nim diagnozę stanu nauk organizacji i zarządzania, które to jak twierdził, pogrążyły się w dżungli pojęć, definicji, paradygmatów i celów. Autor powyższej publikacji przedstawia różnorodność szkół i koncepcji, wskazuje na przyczyny zaistniałej sytuacji oraz nakreśla drogę wyjścia z istniejącej "dżungli". Niestety, zarysowana przez Koontza "mapa drogowa" jak do tej pory nie znalazła szerszego zastosowania w teorii nauk o zarządzaniu, zarówno w perspektywie prakseologicznej jak społecznej. Ponadto, wydaje się że poszukiwanie wspólnego mianownika ma głęboki również sens aksjologiczny z perspektywy podejmowanych przez współczesnych badaczy organizacji i zarządzania wyborów. Z tego właśnie powodu, potrzebna jest ponowna refleksja natury metodologicznej. (fragment tekstu)

In 1961, in "Journal of the Academy of Management" H. Koontz presented his controversial paper entitled "The Management Theory Jungle". He defined the problem of terminological and methodological chaos which was created by scientists in the area of organization and management. Unfortunately, to date, the Koontz'es idea of the necessity of integration within Organization and Management disciplines has not found its successful fulfillment. On the other hand, H. Koontz's question of integration may be given another perspective. The main thesis of the presented article is as follows: it is impossible to achieve any progress in the above-mentioned area without addressing the key issue of individual axiological, ethical preferences. In other words, it is not possible to achieve any consensus in this matter (ontology, methodology, anthropology) without establishing some kind of axiological common ground among scientists. Otherwise, we have no choice; we have to deal with the issue of terminological and methodological chaos in contemporary organization and management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J.W. McGuire, Contemporary Management. Issues and Viewpoints, Prentice-Hall, Enlewood Cliffs, USA 1974.
 2. H. Koontz, The Management Theory Jungle, "Journal of the Academy of Management" 1961, vol. 4, No 3.
 3. M. Bielski, Organizacje. Istota. Struktury. Procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 26-27.
 4. T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1958.
 5. J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969.
 6. R. Kuc. Prakseologiczna teoria organizacji, w: Współczesne teorie organizacji, A. Koźmiński, PWE, Warszawa 1983, s. 19-20.
 7. J. Kurnal, Zarys teorii organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1969.
 8. W. Kieżun, Podstawy organizacji i zarządzania, KiW, Warszawa 1977.
 9. A. Koźmiński (red.), Współczesne teorie organizacji, PWE, Warszawa 1983.
 10. L.J. Krzyżanowski, Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa 1985.
 11. L.J. Krzyżanowski, O podstawach kierowania organizacjami inaczej. Paradygmaty. Metafory. Modele. Filozofia. Metodologia. Dylematy. Trendy, WN PWN, Warszawa 1999.
 12. J. Krzemiński, Twierdza białych kołnierzyków, "Rzeczpospolita", 2 maja 2002.
 13. M. Krupa, Zarządzanie w perspektywie aksjologicznej. W kierunku doskonałości organizacyjnej, praca doktorska napisana pod kierunkiem ks. H. Skorowskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2003.
 14. M.A. Krąpiec, Człowiek, kultura, uniwersytet, TW KUL, Lublin 1982, s. 328-329.
 15. H. Skorowski, Moralność społeczna, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1996, s. 5.
 16. A. Szostek, [w:] T. Styczeń, Wprowadzenie do etyki, TW KUL, Lublin 1995, wstęp.
 17. J.C. Collins, J.I. Porras, Built To Last: Successful Habits of Visionary Companies (1994).
 18. J. Collins, Aligning Action and Values (1996).
 19. S. Dolan, S. Garcia, Managing by Values (1999).
 20. A. Stachowicz-Stanusch, Zarządzanie poprzez wartości w warunkach konkurencji opartej na wiedzy (2000).
 21. A. Stachowicz-Stanusch, Zarządzanie poprzez wartości - kolejna moda czy gwarant sukcesu przedsiębiorstwa XXI w. (2002).
 22. K. Blanchard, M. O'Connor, Zarządzanie poprzez wartości, EMKA, Warszawa 1998, s. 9.
 23. S. Olejnik, Teologia moralna, ATK, Warszawa 1988, s. 25.
 24. J. Kłys, Model wzajemnych powiązań między naukami społecznymi w systemie teologicznych studiów nad rodziną, w: praca zbiorowa, 10-lecie Instytutu Studiów nad Rodziną, ISnR, Łomianki k. Warszawy 1985, s. 78-79.
 25. Ch. Hampden-Turner, A. Trompenaars, Siedem kultur kapitalizmu, ABC, Warszawa 1998, s. 15.
 26. A. Flis (red.), Wyzwania wobec nauk społecznych u progu XXI w., Universitas, Kraków 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu