BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śliwerski Bogusław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Etyczno-pedagogiczne aspekty polityki oświatowej III RP wobec procesów stratyfikacji społecznej
Ethical and Pedagogical Aspects of Educational Policy in the Face of the Social Stratifcation Processes in the 3rd Republic of Poland
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 2, s. 12-20
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Polityka oświatowa, Nierówności społeczne, Etyka, Poziom edukacji
Education policy, Social inequality, Ethics, Level of education
Uwagi
summ.
Abstrakt
W świetle teorii stratyfikacji społecznej w każdym społeczeństwie można dokonać podziału ludzi na określone warstwy (klasy, stany, grupy społeczno-zawodowe), ze względu na występujące między nimi różnice w zakresie np. dochodów, prestiżu, wieku, kwalifikacji, wykształcenia lub zajmowanych stanowisk. Pozycja danej warstwy społecznej jest uzależniona od uznawanego w danym społeczeństwie systemu wartości. W III RP zróżnicowanie społeczne daje ludziom różny dostęp do dóbr społecznych, w tym także do edukacji i wykształcenia. W myśl reformy oświatowej za nadrzędny cel systemu edukacyjnego uznaje się wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości wszystkich uczniów oraz stwarzanie im warunków umożliwiających przyswajanie określonej wiedzy i umiejętności. Warto zatem poszukać odpowiedzi na pytanie, czy władze oświatowe, a przede wszystkim nauczyciele - stwarzają w toku edukacji szkolnej młodemu pokoleniu optymalne warunki rozwojowe? W jakim zakresie możliwe jest sprzyjanie wyrównywaniu szans edukacyjnych wszystkim uczniom? Dlaczego założenie resortu edukacji o konieczności eliminowania procesów segregacyjnych w szkołach wzbudza szereg pedagogicznych i etycznych wątpliwości? Czy rzeczywiście jego wdrażanie w życie przyczynia się do zmniejszania różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między poszczególnymi regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi? (fragment tekstu)

In this article I analyse the issue of educational policy in the face of social stratification processes. The educational reform set the support for comprehensive and harmonious development of every pupil's personality and for creating conditions which enable pupils to gain certain knowledge and skills as the prime target of the educational system. Thus, the subject of my presentation focuses on seeking the answer to the following questions: Do educational authorities - and above all teachers - create the optimal conditions for the development of the young generation during their school education? To what extent is it possible to promote the provision of equal educational opportunities for every child? Why does the assumption made by the Ministry of Education about the necessity of removing segregating processes from schools arouse such a lot of pedagogical and ethical doubts? Is that true that putting this assumption into practice reduces the gaps in conditions of schooling, upbringing and pastoral care between different country regions, and especially in urban and rural schools? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Edwards, The Politics of Meetings Learner Needs: Power, Subject, Subjection, "Studies in the Education of Adults", Vol. 23, nr 1, [za:] M. Malewski, Edukacja dorosłych wobec perspektywy konsumeryzmu oświatowego, "Edukacja Dorosłych" 1994, nr 4, s. 46.
 2. H. Domański, Struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 3. K. Stróżyna, Cztery najważniejsze, "Głos Nauczycielski" 2004, nr 34.
 4. B. Murawska, Segregacje na progu szkoły podstawowej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 5. W. Limont, Szkoła - szansa czy zagrożenie dla ucznia zdolnego, "Psychologia w szkole" 2004, nr 3, s. 88-89.
 6. R. Dolata, Procedury rekrutacji i dzielenia uczniów na oddziały w gimnazjach - ocena z perspektywy nierówności społecznych w edukacji, [w:] Zmiany w systemie oświaty. Wyniki badań empirycznych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002, s. 152-153.
 7. K. Konarzewski, Gimnazjum wobec nierówności oświatowych, Nowa Szkoła. Skuteczne zarządzanie w praktyce, Warszawa 2003, G.1.4., s. 5.
 8. R. Dolata, K. Konarzewski, E. Putkiewicz, Rekomendacje dla polityki oświatowej po trzech latach reformy szkolnictwa, ISP, 6 stycznia 2003 za: http://www.gimnazjum.pl/opinie/rekomendacje.phtml
 9. T. Lewowicki, Psychologiczne różnice indywidualne a osiągnięcia uczniów, WSiP, Warszawa 1977, s. 100.
 10. T. Lewowicki, Indywidualizacja kształcenia. Dydaktyka różnicowa, PWN, Warszawa 1977, s. 5.
 11. M. Kozakiewicz, Skolaryzacja młodzieży polskiej. Wnioski z wtórnej analizy spisu powszechnego, PWN, Warszawa 1976, s. 31.
 12. A. Paciorek, Dobra szkoła wyrównuje szanse, "Rzeczpospolita" 2004, nr 216, s. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu