BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Decyk Kamil (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Juchniewicz Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Potencjał innowacyjny mikroprzedsiębiorstw
Innovation Potential of Microenterprises
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 7, cz. 2, s. 185-195, bibliogr. 21 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania
Słowa kluczowe
Potencjał innowacyjny, Przedsiębiorstwo rodzinne, Mikroprzedsiębiorstwo, Innowacje, Innowacyjność
Innovation potential, Family-owned business, Micro-enterprise, Innovations, Innovative character
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania było określenie potencjału innowacyjnego oraz identyfikacja jego kluczowych elementów w działalności prowadzonej przez mikro-przedsiębiorstwa. Kluczowe składniki potencjału badanych podmiotów określono na podstawie reguły Pareto 20:80. Przy jej zastosowaniu spośród wszystkich elementów potencjału innowacyjnego wybrano 20%, które zgodnie z regułą uznano za kluczowe i miały 80% wpływu na determinowane przez nie działania innowacyjne w mikroprzedsiębiorstwach. Oceny poszczególnych składników potencjału dokonali respondenci, mając do dyspozycji pięciostopniową skalę Likerta, gdzie 1 - składnik zupełnie nieistotny z punktu widzenia działalności innowacyjnej, 5 - czynnik najbardziej istotny dla innowacyjności mikroprzedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

The aim of the study was to assess the innovation potential and key elements identification of microenterprises innovation activity in warmińsko-mazurskie voivodship. I In research, the most important re-sources group provides for innovative potential were financial elements (4,58). While a detailed components analysis of resource groups, busi-ness competence (4,59) was the key elements of innovation potential, cognitive competence (e.g. creativity, originality, openness to change) was the second in this classification (4,54). Three competences groups more, were classified into key innovation components of the innovation potential. In addition, manage relationship with customers and suppliers was rated on 4,39. The results confirm that incomporeral components of innovation potential have an increasing signification (skills, knowledge, culture of organization, etc.), compared to material resources (condition of the machinery, computer software, finance, etc.). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska M. (2009), Wpływ przedsiębiorczości rodzinnej na gospodarkę kraju [w:] Wrzeszcz-Kamińska G. (red.), Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław.
 2. Bogdanienko J., Haffer m. Popławski W. (2004), Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 3. Decyk K., Juchniewicz M. (2012), Kompetencje mikroprzedsiębiorców jako wewnętrzna determinanta innowacyjności, "Współczesne Zarządzanie", nr 4, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 4. European Foundation for Quality Management, EFQM, (2005), Framework for Innovation, European Foundation for Quality Management, Brussels.
 5. Grego-Planer D. (2011), Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw makroregionu grudziądzkiego, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Zeszyt 404, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 6. GUS (2010), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009. Informacje i opracowania statystyczne GUS, Warszawa.
 7. Haffer M. (red.), (2004), Innowacyjność i potrzeby proinnowacyjne przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 8. Juchniewicz M., Grzybowska B. (2010), Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa.
 9. Krawczyk M. (2012), Gotowość inwestycyjna determinantą innowacyjności przedsiębiorstw - próba pomiaru, [w:] Dudycz T., Oslbert-Pociecha G., Brycz B. (red.). Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Ekonomiczne nr 261 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa.
 11. Poznańska A. (1998), Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 12. Sienkiewicz M.J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń.
 13. Sitkowska R. (2006), Potencjał innowacyjny firmy i jego czynniki, [w:] Bućko J. (red.) Innowacje. Kształcenie. Zarządzanie, Instytut Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom.
 14. Stawasz E. (2005), Przedsiębiorstwo innowacyjne [w:] Matusiak K.B. (red.) Innowacje i transfer technologii - Słownik pojęć, PARP, Warszawa.
 15. Tamowicz P. (2011), Gotowość inwestycyjna, [w:] Kapitał na start. Finansowanie start-upów 2011, Lewiatan Business Angels, Warszawa.
 16. Woroniecki J. (2004), Wykreowanie polskiego systemu innowacji a budowa gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Okoń-Horodyńska E. (red.), Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, PTE, Warszawa.
 17. Wójcik K. Sierotowicz T. (2007), Potencjał innowacyjny organizacji jako determinanta konkurencyjności [w:] Bernat T. (red.), Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 18. Wziątek-Kubiak A, Balcerowicz E. (2009), Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników, PARP, Warszawa.
 19. Zastempowski M. (2010), Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 20. Żołnierski A. (2005), Potencjał innowacyjnych polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, PARP, Warszawa.
 21. Żukowska J., Pindelski M. (2012), Szanse i ograniczenia innowacyjnej strategii firm rodzinnych, "Współczesne Zarządzanie", nr 4, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu