BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filek Janina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Rozważania wokół odpowiedzialności bytu zbiorowego
Reflections on the Responsibility of a Collective Being
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 3 (29), s. 57-71, bibliogr. 33 poz.
Public Governance
Słowa kluczowe
Odpowiedzialność, Filozofia, Filozofia moralna
Responsibility, Philosophy, Moral philosophy
Uwagi
streszcz., summ.
,
Abstrakt
Głównym celem artykułu była próba sproblematyzowania fenomenu odpowiedzialności bytu zbiorowego. Zadanie to okazało się wielce złożone ze względu na obowiązujące, a właściwie dominujące powszechnie przekonanie (w świadomości prawno-polityczno-gospodarczej) o absolutnej fundamentalności odpowiedzialności jednostkowej, zamykające jakąkolwiek refleksję nad odpowiedzialnością bytu zbiorowego, która to refleksja mogłaby zniszczyć jedno z najcenniejszych osiągnięć ludzkiej myśli, jaką jest niewątpliwie idea odpowiedzialności moralnej bytu ludzkiego. Z drugiej jednak strony zmiany następujące z coraz większą gwałtownością zarówno w charakterze oraz strukturze społeczeństw, jak i relacjach społecznych, stanowiących o nowym jego obliczu, wskazują, że przy wzrastającej sile oddziaływania mocy sprawczej wielkich organizacji (zarówno tych publicznych, jak i prywatnych) nie sposób dzisiaj nie podjąć refleksji nad nowym wymiarem odpowiedzialności, tj. odpowiedzialności bytu zbiorowego. Artykuł jest zatem próbą pokazania kierunków poszukiwań nowego zjawiska, przy założeniu nienaruszalności fenomenu odpowiedzialności jednostkowej. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the paper is to address the problem of responsibility of a collective being. This task has proven to be very complex due to the conviction which is currently dominant (in legal, political and economic consciousness): that of absolutely fundamental individual responsibility that closes any refl ection on the responsibility of a collective being which could destroy one of the undoubtedly most valuable achievements of human thought: the idea of moral responsibility of a human being. However, the increasingly rapid changes both in the nature and structure of societies, and in social relations, which are its new face, show that with the increasing impact and power of large organizations (public and private alike), one has to refl ect on a new dimension of responsibility, i.e. the responsibility of a collective being. The paper is therefore an attempt to show research directions of the new phenomenon, without questioning the inviolability of individual responsibility. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams G.B., Balfour D.L. (2009). Unmasking Administrative Evil. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, Inc.
 2. Adorno T.W. (1978). "Wychowanie po Oświęcimiu", przeł. J. Zychowicz, Znak, t. 3, nr 285.
 3. Arendt H. (1987). Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, przeł. A. Szostkiewicz. Kraków: Znak.
 4. Birnbacher D. (1999). Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, przeł. B. Andrzejewski, P. Jackowski. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 5. Bocheński J.M. (1993). "Filozofi a przedsiębiorstwa", w: idem, Sens życia. Kraków: Philed.
 6. Buber M. (1962). "Die Frage an den Einzelnen", w: idem, Werke, München: Kö sel-Verlag.
 7. Chryssides G.D., Kaler J.H. (1999). Wprowadzenie do etyki biznesu, przeł. H. Simbierowicz, Z. Wiankowska- Ładyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Conniff R. (2006). Korporacyjne zwierzę, przeł. P. Amsterdamski. Warszawa: Wyd. CiS.
 9. Crane A., McWilliams A., Matten D., Moon J., Siegel D.S. (red.) (2009). Th e Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility. Oxford-New York Oxford University Press.
 10. Emrich W. (1968). Franz Kafka: A Critical Study of His Writings. New York: Ungar.
 11. Filek J. (2003). Filozofi a odpowiedzialności XX wieku. Kraków: Znak.
 12. Filek J. (2010a). "Nowy paradygmat myślowy i nowe pojęcie podstawowe", w: idem, Życie, etyka, inni. Kraków: Wydawnictwo Homini.
 13. Filek J. (2010b). "Odpowiedzialność jako podstawowe pojęcie filozofii przyszłości", w: idem, Życie, etyka, inni. Kraków: Wydawnictwo Homini.
 14. Filek J. (2002). O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarującego. Kraków: Wydawnictwo AE.
 15. Filek J. (2004). "Firma jako podmiot odpowiedzialności społeczno-moralnej", Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t. 7, nr 1.
 16. Filek J. (2005). "Jeśli biznesem biznesu jest biznes", Tygodnik Powszechny - dodatek Ucho Igielne, nr 17.
 17. Friedman M. (1962). Capitalism and Freedom. Chi cago: University of Chicago Press.
 18. Friedman M (1970). "Th e social responsibility of business is to increase its profi ts", New York Times Magazine, September 13.
 19. Giddens A. (2004). Socjologia, przeł. A. Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Hołówka J. (2001). "Odpowiedzialność zbiorowa", w: idem, Etyka w działaniu. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 21. Jonas H. (1996). Zasada odpowiedzialności, przeł. M. Klimowicz, Kraków: Platan.
 22. Kafka F. (1958). Zamek, przeł. K. Radziwiłł, K. Tru - chanowski. Warszawa: Czytelnik.
 23. Kafka F. (2008). Proces, przeł. J. Ekier. Warszawa: Świat Książki - Bertelsmann Media.
 24. Kant I. (2013). Uzasadnienie metafi zyki moralności, przeł. M. Wartenberg. Kęty: Wyd. Marek Derewiecki.
 25. Picht G. (1980). Hier und Jetzt: Philosophieren nach Auschwitz Und Hiroshima. Stuttgart: Klett-Cotta.
 26. Rok B. (2013). Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu. Warszawa: Poltext.
 27. Saint-Exupéry A. de (1964). Ziemia, planeta ludzi, przeł. W. i Z. Bieńkowscy. Warszawa: PIW.
 28. Saint-Exupéry A. de (2005). Mały Książę (przekł. E. Łozińska-Małkiewicz). Toruń: Algo.
 29. Soniewicka M. (bdw). Przykładowe kazusy dotyczące odpowiedzialności transnarodowej korporacji (maszynopis).
 30. Sternberg E. (1998). Czysty Biznes. Etyka biznesu w działaniu, przeł. P. Łuków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 31. Sztompka P. (2002). Socjologia: analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.
 32. Weber M. (1994). Etyka protestancka a duch kapitalizmu, przeł. J. Miziński. Lublin: Test.
 33. Węgrzecki A. (1996). Zarys fenomenologii podmiotu. Wrocław-Warszaw-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/18983529
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu