BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłos Monika (Wyższa Szkoła Biznesu w Pile), Baran Małgorzata (Collegium Civitas w Warszawie)
Tytuł
Projekty innowacyjne w uczelniach wyższych - rekomendacje dotyczące finansowania i organizowania kształcenia ustawicznego
Innovative Projects at Universities - Recommendations Concerning Lifelong Education Financing and Organising
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 5, s. 3-12, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Kształcenie ustawiczne, Innowacje, Szkolnictwo wyższe, Rozwój społeczny, Projekty innowacyjne
Lifelong learning, Innovations, Higher education, Social development, Innovative Projects
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W Strategii Rozwoju Kraju Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przedstawiono pogląd, że rozwój idei uczenia się przez całe życie należy do podstawowych zadań sektora edukacji, a jednym z kluczowych wyzwań dla środowiska akademickiego jest otwarcie szkół wyższych na kształcenie ustawiczne. W związku z tym przed uczelniami stanął wręcz obowiązek wskazywania rozwiązań w tym obszarze. Projekty innowacyjne realizowane z priorytetu IV odpowiadają na potrzebę udoskonalenia oferty kształcenia ustawicznego w polskich uczelniach w kontekście społecznym (zainteresowanie kształceniem przez całe życie) i praktycznym (dopasowanie kwalifikacji dorosłych do oczekiwań pracodawców). Celem artykułu jest wskazanie rekomendacji, w zakresie finansowania i organizowania kształcenia ustawicznego, powstałych podczas badań fokusowych projektu innowacyjnego w uczelni wyższej. Rekomendacje te mają służyć znalezieniu i wypracowaniu nowych rozwiązań kształcenia przez całe życie, dedykowanych klientom (studentom, słuchaczom, absolwentom i wszystkim zainteresowanym) (abstrakt oryginalny)

In the Country Development Strategy of the Ministry of Regional Development, there is presented the opinion that development of the idea of lifelong learning belongs to the essential tasks of the education sector and one of the key challenges for the academic circles is openness of universities to continuous education. Due to this, universities simply faced the duty to indicate solutions in this area. The priority IV innovative projects respond to the need to improve the offer of long-life education at Polish universities in the social (interest in lifelong learning) and practical context (adjustment of adults' qualifications to employers' expectations). An aim of the article is to indicate recommendations, as regards continuous education financing and organising, emerged in the course of focus group interviews with an innovative project at a university. Those recommendations are to serve finding and developing new solutions for lifelong education , dedicated to clients (students, learners, graduates and to all concerned). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adult Education Survey (AES) (2014), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary [dostęp: 03.05.2014].
  2. Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 (2011), PARP, Warszawa.
  3. Gosk I., Lewandowski P., Tyrowicz J. (2013), Polski rynek pracy, poukładajmy wreszcie te puzzle, Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,10480277, Polski_rynek_pracy__Poukladajmy_wreszcie_te_puzzle.html [dostęp: 22.01.2014].
  4. Górniak J. i inni (2007), Kształcenie ustawiczne w Małopolsce: analiza danych zastanych raport z pierwszego etapu badań naukowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
  5. Prawelska-Skrzypek G., Frankowicz M. (red.) (2011), Od standardów do jakości szkoleń w Małopolsce, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków.
  6. Program Ramowy Edukacja i Szkolenia 2020 (ET 2020), http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general [dostęp: 05.05.2014].
  7. Raport z badań fokusowych projektu innowacyjnego PI: Nowy model kształcenia przez całe życie i ewaluacji wewnętrznej projektu innowacyjnego z priorytetu IV uczelni wyższej (2013).
  8. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (2006), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, http://bip.mrr.gov.pl [dostęp: 07.05.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu