BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dubovikov Mykola (NWSB Wyższa Szkoła Biznesu, Instytut Ekonomiki i Zarządzania w Alczewsku)
Tytuł
Mathematical Model of Modern Economy
Matematyczny model nowoczesnej gospodarki
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 5, s. 13-24, wykr., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Modele matematyczne, Analiza danych statystycznych, Przepływ informacji, Innowacyjność gospodarki
Mathematical models, Statistical data analysis, Data flow, Innovation economy
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Przeprowadzono analizę wyników statystycznych działalności gospodarczej największych firm na świecie w roku 2013 na podstawie danych czasopisma Forbes. Do analizy zastosowano model rynku innowacyjnego (МRI) na otwartym rynku. MRI został opracowany wcześniej. Model rynku innowacyjnego (MRI) na otwartym rynku znajduje potwierdzenie w materiałach statystycznych gospodarki światowej. Model ten pozwala na prognozowanie i oddziaływanie na obiektywne czynniki, wpływając na rentowność i perspektywy wzrostu skuteczności firmy i jest stosowany do zwiększenia jej kapitalizacji. (abstrakt oryginalny)

There is conducted an analysis of statistical results of economic activity of the largest companies of the world in 2013 based on the data of the Forbes magazine. The innovative market model (ІММ) of open market is applied for this analysis. This IMM was developed before. The innovative market model (ІММ) of open market is confirmed by statistical material of the world economy. This model allows forecasting and affecting objective factors, influencing profitability and prospects of growth of efficiency of the company, and is applied for increase of its capitalisation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dubovikov, N.M. (2011). Mathematical Model of the Open Market. Економічний вісник Донбасу, № 4, Луганськ.
 2. Forbes Global 2000 (2013а). The World`s Biggest Public Companies, Forbes, http://www.forbes.com/global2000/list/ [access: 22.04.2014]
 3. Forbes Global 2000 (2013b). Рейтинг Форбс 2000 крупнейших компаний мира. Лидеры ИТ-рынка, Forbes, http://baguzin.ru/wp/?p=4455 [access: 22.04.2014]
 4. Fortune 500 (2013). Fortune 500, Fortune, http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/?iid=F_Sub [access: 22.04.2014].
 5. Scafetta, N., West, B. J. and Picozzi, S. (2004). Trade-Investment Model for Distribution of Wealth, Physica D, 193.
 6. Дубовиков, Н.М. (2009). Математическая модель дифференцирования капиталов товаропро-изводителей на свободном рынке. Моделирование и информатизация социально-экономи-ческого развития Украины, № 10, Киев.
 7. Дубовиков, М.М. (2012). Визначення об'єктивного виду функції багатофакторної продуктив-ності праці, Часопис економічних реформ, № 4, Луганськ.
 8. Дубовиков, М.М. (2013а). Математична модель інноваційної економіки. Часопис економічних реформ, № 2, Луганськ.
 9. Дубовиков, Н.М. (2013b). Математическая модель международного валютного рынка, (in:) Дубовиков Н. М., Математическая модель социально-инновационной экономики, LAP LAMBERT Academic Publishing.
 10. Дубовиков, Н.М. (2013с). Дифференциация товаропроизводителей в условиях неэкономиче-ских преференций, (in:) Дубовиков Н. М., Математическая модель социально-инновацион-ной экономики, LAP LAMBERT Academic Publishing.
 11. Корн, Г. and Корн, Т. (1984). Справочник по математике, Наука, Москва.
 12. Макаров, Е.Г. (2005). Инженерные расчеты в MathCAD, Питер, СПетербург.
 13. Мельничук, М.В. (2011). Методология формирования стратегии регионального социально-экономического развития (инвестиционный, инновационный, институциональный аспек-ты), Москва, http://www.pandia.ru/text/77/204/79315.php [access: 22.04.2014].
 14. Райзберг, Б.А., Лозовский, Л.Ш. and Стародубцева, Е.Б. (2006). Современный экономический словарь, ИНФРА-М, Москва.
 15. Самуэльсон, П.Э. and Нордхауз, В.Д. (2000). Экономика, Вильямс, Москва.
 16. Солоу, Р. (1996). Перспективы теории роста, Мировая экономика и международные отноше-ния, № 8, Москва.
 17. Тинберген, Я. and Бос, Х. (1967). Математические модели экономического роста, Прогресс,Москва.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu