BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gryczka Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Uwarunkowania zastosowania modelu "open innovation" w tworzeniu krajowego systemu innowacji w Polsce
Determinants of the Application of the Open Innovation Model in Creation of the National System of Innovations in Poland
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 5, s. 37-47, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Otwarte innowacje, Innowacyjność, Stymulowanie innowacyjności, Porównania międzynarodowe, Nowe technologie
Open innovation, Innovative character, Stimulate innovations, International comparisons, High-tech
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Cel artykułu: przeanalizowanie wybranych wskaźników innowacyjności Polski na tle wybranych krajów, przedstawienie koncepcji "open innovation" i uwarunkowań zastosowania takiego podejścia w ramach krajowego systemu innowacji w Polsce.
Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej: analiza porównawcza wybranych danych statystycznych.
Główne wyniki badań: analiza danych potwierdza niski poziom innowacyjności w Polsce na tle wybranych krajów, przy czym sytuacja ta nie uległa znacznej poprawie w badanym okresie.
Implikacje praktyczne: na przykładzie przypadków opisanych w literaturze przedmiotu oraz dotychczasowych doświadczeń krajów postindustrialnych można przypuszczać, że upowszechnienie modelu otwartej innowacyjności powinno - po spełnieniu przedstawionych warunków - pozytywnie wpłynąć na innowacyjność polskiej gospodarki.
Implikacje społeczne: rozwój otwartych środowisk wymiany wiedzy nie jest możliwy bez odpowiednio rozwiniętego kapitału społecznego, jednak działania zmierzające do upowszechnienia w naszym kraju modelu "open innovation" będą skutkowały pozytywnymi zmianami społecznymi w długim okresie, między innymi ograniczeniem wykluczenia cyfrowego.(abstrakt oryginalny)

Article's objective: to analyse the selected indices of innovativeness of Poland against the background of the selected countries, to present the concept of open in novation and determinants of the application of such an approach within the framework of the national system of innovations in Poland.
Type of the research methodology used: a comparative analysis of the selected statistical data.
Main research findings: the data analysis confirms the low level of innovativeness in Poland against the background of the selected countries; however, the situation has not undergone any considerable change in the period investigated.
Practical implications: on the example of cases described in the subject literature as well as the hitherto experience of the post-industrial countries, one may suppose that dissemination of the model of open innovativeness should - having met the presented conditions - positively influence Polish economy's innovativeness.
Social implications: the development of open environments of knowledge exchange is not possible without an adequately developed social capital; however, the measures aimed at popularisation in this country of the open innovation model will result in positive social changes in a long run, inter alia, in reduction of digital divide. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bingham A., Spradlin D. (2011), The Open Innovation Marketplace. Creating Value in the Challenge Driven Enterprise, FT Press, New Jersey.
 2. Branstetter L., Fisman R., Foley C.F. (2006), Do Stronger Intellectual Property Rights Increase International Technology Transfer? Empirical Evidence from U.S. Firm-Level Data, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 121(1).
 3. Buckley P.J., Ghauri P.N. (2004), Globalization, Economic Geography and the Strategy of Multinational Enterprises, "Journal of International Business Studies", Vol. 35(2).
 4. Castells M. (2001), The Internet Galaxy. Reflections on the Internet, Business, and Society, Oxford University Press, New York.
 5. Castells M. (2011), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Chesbrough H. (2006), Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston.
 7. Ciborowski R., Grabowiecki J. (2004), Wpływ transferu techniki na konwergencję technologiczną gospodarki polskiej, "Gospodarka Narodowa", nr 9.
 8. Eurostat (2014), http://epp.eurostat.ec.europa.eu
 9. Govindarajan V., Trimble Ch. (2012), Reverse Innovation: Create Far From Home, Win Everywhere, Harvard Business School Publishing, Boston.
 10. Gryczka M. (2013), Znaczenie Internetu jako otwartego środowiska wiedzy we współczesnej gospodarce światowej, volumina.pl, Szczecin.
 11. Kuzel M. (2007), Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności (na przykładzie gospodarki Polski), TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 12. Lazonick W. (2010), Innovative Business Models and Varieties of Capitalism: Financialization of the U.S. Corporation, "Business History Review", Vol. 84.
 13. Lindegaard S. (2010), The Open Innovation Revolution: Essentials, Roadblocks, and Leadership Skills, John Wiley & Sons, Hoboken.
 14. Mowery D.C., Oxley J.E. (1995), Inward Technology Transfer and Competitiveness: The Role of National Innovation Systems, "Cambridge Journal of Economics", Vol. 19.
 15. OECD (2014), http://www.oecd-ilibrary.org
 16. Tapscott D., Williams A.D. (2010), Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything, Penguin Group, New York.
 17. UNCTAD (2014), http://unctadstat.unctad.org
 18. Weresa M.A. (2002), Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskiej gospodarki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 19. Wysokińska Z. (2001), Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
 20. World Bank (2014), http://data.worldbank.org
 21. WTO (2013), International Trade Statistics 2013, World Trade Organization, Geneva.
 22. Zorska A. (2007), Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu