BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antoszewski Andrzej (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Parlamenty Europy Środkowej i Wschodniej jako podmioty polityki : przyczynek do dyskusji o podmiotowości organizacji politycznej
The East Central European Parliaments as Political Actors
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 3 (29), s. 115-124, bibliogr. 35 poz.
Public Governance
Słowa kluczowe
Parlament, Polityka, Podmiotowość polityczna
Parliament, Politics, Political subjectivity
Uwagi
streszcz., summ.
,
Abstrakt
Przejście od komunizmu do demokracji pociąga za sobą transformację instytucji politycznych i relacji między nimi. Demokratyzacja pokomunistyczna oznacza m.in. uzyskanie przez parlament pozycji autonomicznego aktora polityki. Osiągnięcie tego efektu wymaga nie tylko profesjonalizacji parlamentu, zmian w jego strukturze organizacyjnej czy okrzepnięcia roli frakcji parlamentarnych, lecz także ograniczenia dążeń władzy wykonawczej do uczynienia z parlamentu "maszyny do głosowania". W początkowym okresie transformacji autonomia parlamentu uległa znacznemu rozszerzeniu. Stał się on rzeczywistym podmiotem decyzji politycznych o znacznym ciężarze gatunkowym. Wprowadzono istotne gwarancje jego niezależności od egzekutywy. Niemniej jednak w miarę upływu czasu poziom autonomii, a co za tym idzie, mocy sprawczej parlamentu ulega obniżeniu. Wzrasta jego zależność od rządu i prezydenta, a także od partii politycznych. Czynnikiem ograniczającym swobodę działania parlamentu jest też europeizacja polityki. Parlament w coraz większym stopniu staje się miejscem ratyfikacji decyzji podejmowanych przez innych aktorów. (abstrakt oryginalny)

The transition from communism to democracy is followed by the transformation of main political institutions. Postcommunist democratization means, among others, the metamorphosis of a "rubber stamp" parliament into a real political actor. It requires the professionalization of MPs (reduction of the number of novices), changes in internal organization, and strengthening of political parliamentary groups, as well as the limitation of the power of the executive. Th is paper shows that in the initial period of political transformation, the autonomy of the parliament was expanded so that it became a real decision maker, creating the framework of the new political system. In time, the level of autonomy and of political capacity has decreased. The dependence on the executive and on political parties has grown. The Europeanization of the politics has also been the factor limiting its freedom to act independently. As a result, the parliament has returned to the role of the body that ratifi es the decisions made by other actors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ágh A. (1995). "The experiences of the first democratic parliaments In East Central Europe", Communist and Post-Communist Studies, t. 28, nr 2, s. 203-205.
 2. Antoszewski A. (2014). "Rządzący a opozycja parlamentarna po 2007 roku", w: D. Plecka (red.), Demokracja w Polsce po 2007 roku. Katowice: Towarzystwo Inicjatyw Naukowych.
 3. Blondel J. (1995). Comparative Government. An Introduction. London: Prentice Hall,.
 4. Brunclik M. (2013). "Problem of early elections and dissolution power in the Czech Republic", Communist and Post-Communist Studies, t. 46, nr 2, s. 223-225.
 5. Chaisty P., Schleiter P. (2002). "Productive but not valued: Th e Russian State Duma, 1994-2002", Europe-Asia Studies, t. 54, nr 5, s. 702.
 6. Crowther W. (2011). "Second decade, second chance? Parliament politics and democratic aspirations in Russia, Ukraine and Moldova", Journal of Legislative Studies, t. 17, nr 2.
 7. Czajowski A. (2013). Decydowanie w polityce. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Atla2.
 8. Dziemidok-Olszewska B. (2003). Instytucja prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- -Skłodowskiej.
 9. Dziemidok-Olszewska B. (2012). "Odpowiedzialność głowy państwa i rządu we współczesnych państwach europejskich". Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 10. Ganev V. (2014). "Th e legacies of 1989: Bulgaria's year of civic anger", Journal of Democracy, t. 25, nr 1, s. 33-45.
 11. Gel'man V. (2006). "From 'feckless pluralism' to ' do minant power politics'? Th e transformation of Rus - sia's party system", Democratization, t. 13, nr 4, s. 546.
 12. Górecki D., Matonis R. (2004). "Odpowiedzialność konstytucyjna Prezydenta Republiki Litewskiej Ro landasa Paksasa", Przegląd Sejmowy, t. XII, t. 4, nr 63, s. 41-54.
 13. Granat M. (2000). "Federacja Rosyjska" w: E. Gdulewicz (red.), Ustroje państw współczesnych, t. 2. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 14. Haran O. (2011). "From Viktor to Viktor: Democracy and authoritarianism in Ukraine, Demokratizatsiya, t. 19, nr 2, s. 93-110.
 15. Hays S. (1994). "Structure and agency and the sticky problem of culture", Sociological Th eory, t. 12, nr 1, s. 62.
 16. Ilonszki G. (2007). "From minimal to subordinate: A fi nal verdict Th e Hungarian Parliament, 1990-2002", Journal of Legislative Studies, t. 13, nr 1.
 17. Jabłoński A. (2006). "Podmiot i struktura jako problem w analizie politologicznej", w: M. Cichosz, K. Zamorska (red.), Politologia w Polsce. Stan badań i perspektywy. Wrocław: Wydawnictwo Profil.
 18. Kopecký P. (2004). "Power to the executive! The changing executive-legislative relations in Eastern Europe", Th e Journal of Legislative Studies, t. 10, nr 2/3.
 19. Kopecký P., Spirova M. (2009). "Parliamentary opposition in post-communist democracies power of the powerless", Th e Journal of Legislative Studies, t. 14, nr 1/2, s. 133-159.
 20. Linz J. (2005). "Wady systemu prezydenckiego", w: P. Śpiewak (red.), Przyszłość demokracji. Wybór teks tów. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 21. Mansfeldová Z. (2011). "Centyral European parliaments over two decades - Diminishing stability? Par liaments in Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovenia", Journal of Legislative Studies, t. 17, nr 2, s. 129.
 22. Marszałek-Kawa J. (2014). "Parlamenty i parlamentarzyści z państw postkomunistycznych w ujęciu komparatystycznym", w: J. Marszałek-Kawa, A. Chodurski (red.), Wielowymiarowość polityki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 23. Marszałek-Kawa J. (2012). Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej po akcesji do Unii Europejskiej. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 24. Mishler W., Rose R. (1994). "Support for parliaments and regimes in the transition toward democracy in Eastern Europe", Legislative Studies Quarterly, t. XIX, nr 1, s. 6
 25. Norton P., Olson D. (2007). "Post-communist and post-soviet parliaments. Divergent paths from transition", The Journal of Legislative Studies, t. 14, nr 1.
 26. Olson D. (1998). Demokratyczne instytucje legislacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 27. Olson D., Ilonszki G. (2011). "Two decades of divergent post-communist parliamentary development", Th e Journal of Legislative Studies, t. 17, nr 2.
 28. Palonen E. (2009). "Political polarisation and populism in contemporary Hungary", Parliamentary Affairs, t. 62, nr 2, s. 318-334.
 29. Remington F. (2007). "The Russian Federal Assembly, 1994-2004", The Journal of Legislative Studies, t. 13, nr 1, s. 138.
 30. Rydlewski G. (2011). "Decydowanie w przestrzeni publicznej", w: G. Rydlewski (red.), Decydowanie publiczne. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 31. Sieberer U. (2011). "The institutional power of Western European parliaments: A multidimensional analysis", West European Politics, t. 34, nr 3, s. 732, 735.
 32. Szymanek J. (2012). "Parlamentarny proces podejmowania decyzji. Analiza politologiczna", Przegląd Sejmowy, nr 3(110), s. 20-34.
 33. Szymanek J. (2013). Reprezentacja i mandat parlamentarny. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 34. Zieliński E. (2006). "Rząd Federacji Rosyjskiej", w: E. Zieliński, J. Zieliński (red.), Rządy w państwach Europy, t. 3. Warszawa: Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 35. Zubek R. (2011). "Negative agenda control and executive-legislative relations in East Central Europe, 1997-2008", The Journal of Legislative Studies, t. 17, nr 2, s. 172-192.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/18983529
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu