BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klonowska-Matynia Maria (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce
Spatial Differentiation of Human Capital Resources in Poland
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 5, s. 63-75, tab., rys., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Zróżnicowanie przestrzenne, Obszary wiejskie, Aglomeracje miejskie
Human capital, Spatial differentiation, Rural areas, Urban agglomerations
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Niniejszy artykuł ma charakter badawczy, a jego zasadniczym celem jest oszacowanie oraz analiza i ocena zróżnicowania przestrzennego zasobów kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich i miejskich w Polsce. Zastosowano syntetyczny wskaźnik zasobów kapitału ludzkiego (WZKL), na podstawie którego dokonano hierarchii województw, określając także stopień zróżnicowania badanych obszarów pod względem zasobów kapitału ludzkiego. Wyniki badań wskazują na silne zróżnicowanie przestrzenne zarówno obszarów wiejskich, jak i miejskich. Ponadto zaobserwowano większy dystans dzielący jednostki badanych województw dla obszarów miejskich niż wiejskich. Analizę zasobów kapitału ludzkiego przeprowadzono w ujęciu przestrzennym wykorzystując dane Banku Danych Lokalnych GUS, Narodowego Spisu Powszechnego oraz studia literaturowe. (abstrakt oryginalny)

This article is of the research nature and its basic objective is to estimate and to analyse and assess the spatial differentiation of human capital in the rural and urban areas in Poland. There was applied the synthetic index of resources of human capital on which basis there was made the hierarchy of provinces (voivodeships), also determining the degree of differentiation of areas in terms of human capital resources. The research findings indicate the strong spatial differentiation both of rural areas and urban ones. Moreover, there was observed a bigger distance between the units of the provinces in question for urban areas than for rural ones. The analysis of human capital resources was carried out in terms of spatial profile making use of the data from the CSO's Local Data Bank, the Polish census as well as literature studies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych, NSP 2011 (2014), GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl [dostęp: lipiec 2014].
 2. Becker G.S. (1961), Human Capital, New York.
 3. Dobija D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
 4. European Commission, European Competitiveness Report 2013. Toward knowledge driven re-industrialisation, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitiveness-analysis/european-competitiveness-report/index_en.htm [dostęp: 27.04.2014].
 5. Faggian A., Mccann P. (2009), Human Capital And Regional Development, (w:) Capello R., Nijkamp P. (Eds.), Handbook Of Regional Growth And Development Theories, Imprint Cheltenham, Edward Elgar, Northampton.
 6. Golejewska A. (2013), Kapitał ludzki, innowacje i instytucje a konkurencyjność regionów Europy Środkowej i Wschodniej, "Zeszyt" nr 49, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.
 7. Jones G., Schneider W.J. (2006), Intelligence, Human Capital, And Economic Growth: A Bayesian Averaging Of Classical Estimates (Bace) Approach, "Journal of Economic Growth", Vol. 11(1).
 8. Jones L., Manuelli R. (1990), A Convex Model of Equilibrium Growth: Theory and Policy Implications, "Journal of Political Economy", No. 98.
 9. Klenow P.J., Rodríguez-Clare A. (2004), Externalities and Growth, (w:) P.S. Aghion, Durlauf (Eds.), Handbook of Economic Growth, North Holland Press, Amsterdam, December.
 10. Klonowska-Matynia M. (2012), The Level Of Education Vs. Human Capital Employment. The Local Prospect, "Roczniki SERIA", Zeszyt nr 6.
 11. Klonowska-Matynia M. (2013), Nakłady na edukację a stopa bezrobocia w świetle teorii kapitału ludzkiego, "Roczniki SERIA", Zeszyt nr 3.
 12. Kozuń-Cieślak G. (2013), Efektywność inwestycji publicznych w kapitał ludzki, "Ekonomista", nr 3.
 13. Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2012 (2012), Rozwój regionalny i lokalny, Raport UNDP, Warszawa.
 14. Krueger A.B., Lindahl M. (2001), Education for grow: why and whom?, "Journal of Economic Literature", Vol. 39/4.
 15. Kryńska E. (2013), Inwestowanie w kapitał ludzki - pożytki, potrzeby i dylematy, "Polityka Społeczna", nr 1, Kształcenie pracowników.
 16. Lucas R., (1988), On the mechanics of economic development, "Journal of Monetary Economics", No. 22(1).
 17. Mincer J. (1962), On-the-jobTraining: Costs, Returns and Some Implications, "Journal of Political Economy", No. 5.
 18. Nowak L. (1997), Wskaźnik Rozwoju Społecznego miarą rozwoju społeczeństwa, (w:) Raport o rozwoju społecznym Polska 1996, Ośrodek Informacji ONZ, Warszawa.
 19. Romer P.M. (1986), Increasing Returns and Long-Run Growth, "Journal of Political Economy", No. 94.
 20. Romer P.M. (1990), Human capital and growth: Theory and evidence, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Elsevier, Vol. 32(1).
 21. Schultz T.W. (1963), The economic value of education, New York.
 22. Schultz T.W. (1976), Investment in Human Capital, The Free Press, New York.
 23. Shultz T.W. (1975), Education and Economic Growth, University of Chicago Press, Chicago.
 24. Stanny M. (2013), Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.
 25. Statistics Division (2009), FAOSTAT. FAO, 02 November.
 26. Strojny M. (2003), Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji, (w:) Dobija D., Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Polska Fundacja promocji Kadr - Zarząd, Warszawa.
 27. Wilkin J. (2007), Obszary wiejskie w warunkach dynamizacji zmian strukturalnych, (w:) Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 597.
 28. Wójcik P., Herbst M. (2012), Obszary polaryzacji i dyfuzji rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. Próba delimitacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 29. Wójcik P., Herbst M. (2013), Delimitacja dyfuzji rozwoju z miast metropolitalnych z wykorzystaniem korelacji przestrzennej, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 4(54).
 30. Zegar J.S. (2012), Uwarunkowania makroekonomiczne wykorzystania wiejskich zasobów pracy (w:) Heffner K., Kamińska W., Wiejskie rynki pracy - zasoby, aktywizacja, nowe struktury, Studia, Tom CXLV, PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu