BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyciślak Sławomir (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
O niektórych aspektach sterowania w warunkach złożoności
On Some Aspects of Control in the Context of Complexity
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 3 (29), s. 163-176, rys., bibliogr. 39 poz.
Public Governance
Słowa kluczowe
Złożoność organizacji, Zarządzanie systemowe
Complexity of the organization, System management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł inicjuje opis ewolucji złożoności, jej istoty i typów. Uwzględniono charakterystykę m.in. złożoności epistemologicznej, dynamicznej, obliczeniowej. W dalszym ciągu rozważań ujęto opis ewolucji podejścia systemowego, uwzględniając kontekst opanowywania złożoności. Następnie rozważania skierowano na problematykę sterowania. Samosterowanie i modularność uznano za przesłanki opanowania złożoności w systemie globalnym. Najistotniejsze okazało się tu zaistnienie absorberów. Do absorberów zaliczono wartości zidentyfikowane w ramach systemu. Podmiotowość agentów wyznacza ramy dla konstytuowania się absorberów. Odwołując się do kategorii podmiotowości agenta i kierując się jego refleksyjnością oraz inercją, wskazano różne warianty konstytuowania się modułów działania jako efektów samosterowania. (abstrakt oryginalny)

The paper begins with an overview of complexity evolution, its nature and types. The author discusses e.g. the characteristics of epistemological, dynamic and computational complexity. Next, he describes the evolution of the system approach in the context of complexity mastering. He then focuses on the problem of control. Self-control and modularity are considered as the conditions of complexity control in a global system. To master complexity, one needs absorbers, i.e. values identifi ed within the system. A framework in which absorbers can be created is provided by the agents' subjectivity. Diff erent variants of modules have been identifi ed with reference to agent subjectivity, and his or her refl exivity and inertia. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson P. (2013). "Complexity theory and organization science", Organization Science, t. 10, nr 3, Special Issue: Application.
 2. Ashby W.R. (1963). Wstęp do cybernetyki (przekł. B. Osuchowska i A. Gosiewski). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 3. Bak P. (1996). How Nature Works: Th e Science of Self-Organized Criticality. New York: Copernicus.
 4. Bertalanff y L., von (1984). Ogólna teoria systemów: podstawy, rozwój, zastosowania (przekł. E. Woydyłło-Woźniak). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 5. Blanc J. J. (2009). "Th e general theory of meta-dynamics systemicity", http://journals.isss.org/index. php/proceedings55th/article/viewFile/1605/555 [data dostępu: 07.08.2012].
 6. Burnes B. (2004). "Kurt Lewin and complexity theories: Back to the future?", Journal of Change Management, t. 4, nr 4.
 7. Bytniewski P. (2011). "Michel Foucault: nauki niedojrzałe i ich epistemologia", Zagadnienia Naukoznawstwa, t. 1, nr 187.
 8. Coveney P., Highfield R. (1997). Granice złożoności. Poszukiwanie porządku w chaotycznym świecie (przekł. P. Amsterdamski). Warszawa: Prószyński i S-ka.
 9. Dolan S.L., Garcia S., Auerbach A. (2003). "Under standing and managing chaos in organizations", International Journal of Management, t. 20, nr 1.
 10. Eoyang G.H. (2004). "Conditions for self-organizing in human systems", Futuristics, t. 28, nr 3/4.
 11. Flakiewicz W., Oleński J. (1989). Cybernetyka ekonomiczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 12. Forrester J.W. (1991). System Dynamics and the Lessons of 35 Years, https://pl.scribd.com/doc/ 195438718/Forrester-System-Dynamics-and-the- Lessons-of-35-Years [data dostępu: 14.10.2014].
 13. François Ch. (1995). "An integrative view of metasystem transition", The Journal of Global Education, t. 45, nr 1-4.
 14. Fronczak A., Fronczak P. (2009). Świat sieci złożonych. Od fi zyki do Internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Gantz J. (2009). "Rise of the Embedded Internet", http://download.intel.com/embedded/15billion/applications/ pdf/322202.pdf [data dostępu: 30.09.12].
 16. Gasparski W., Miller D. (red.) (1985). Projektowanie i systemy (t. VII). Wrocław-Warszawa-Kraków- Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Osso lińskich, Wyd. PAN.
 17. Gomółka Z. (2000). Cybernetyka w zarządzaniu. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 18. Gościński J. (1977). Zarys teorii sterowania ekonomicznego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Na - ukowe.
 19. Hilbert M., López P. (2011). "Th e world's technological capacity to store, communicate, and compute information", Science, t. 332, nr 60, http://www.sciencemag. org/content/332/6025/60.full.pdf [data dostępu: 30.09.12].
 20. Homenda W. (2009). Algorytmy, złożoność obliczeniowa, granice obliczalności. Warszawa: Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej.
 21. Klamka J. (1990). Sterowalność układów dynamicznych. Warszawa-Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 22. Kozłowski J. (2012). "Złożoność i zasady systemowe a opis rozwoju społeczeństwa", w: L.W. Zacher (red.), Nauka. Technika. Społeczeństwo. Podejścia i koncepcje metodologiczne, wyzwania innowacyjne i ewaluacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 23. Laszlo A., Krippner S. (1998). "Systems theories: Their origins, foundations, and development", w: J.S. Jordan (red.), Systems Theories and A Priori As pects of Perception. Amsterdam: Elsevier Science.
 24. Mainzer K. (2007). Poznawanie złożoności. Obliczeniowa dynamika materii umysłu i ludzkości. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 25. Mesjasz Cz. (2004). "Organizacja jako system złożony", Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 652.
 26. Mesjasz Cz. (2010). "Complexity of social systems", Acta Physica Polonica A, t. 117.
 27. Nowak S. (2007). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 28. Ortegon-Monroy M.C. (2003). "Chaos and complexity theory in management: An exploration from a critical systems thinking perspective", Systems Research and Behavioural Science, t. 20, nr 5.
 29. Probst G., Gomez P. (1990). "Myśląc sieciowo unikamy pułapek myślenia menedżerskiego", Prakseologia, nr 3-4.
 30. Reynolds M., Holwell S. (2010). "Introducing systems approaches", w: M. Reynolds, S. Holwell (red.), Systems Approaches to Managing Change: A Practical Guide. London: Springer.
 31. Richardson K.A. (2004). "Systems theory and com plexity: Part 2", Complexity and Organization, t. 6, nr 4.
 32. Richardson K.A. (2005). "Systems theory and com plexity: Part 3", Complexity and Organization, t. 7, nr 2.
 33. Schwaninger M. (2006). "System dynamics and the evolution of the systems movement", Systems Research and Behavioral Science, t. 23.
 34. Senge M.P. (2000). Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się (przekł. H. Koroleska-Mróz). Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 35. Skyttner L. (2005). General System Th eory. Problems, Perspectives. Practice. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pyc. Ltd.
 36. Skyttner L. (1996). "General systems theory: Origin and hallmark", Kybernetes, t. 25, nr 6.
 37. Szymański J.M. (1991). Życie systemów. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna".
 38. Zawiślak A.M. (2011). O kwantach, rynkach i ekonomistach. Ikebana zadziwień i paradoksów. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 39. Zimniewicz K., Piekarczyk A. (2010). Myślenie sieciowe. W teorii i praktyce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/18983529
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu