BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróbel Sylwester
Tytuł
Miejsce i rola jednostek pomocniczych w gminie
The Position and Role of Subsidiary Units within a Municipality
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2007, nr 9, s. 207-226
Słowa kluczowe
Gmina, Samorząd terytorialny, Jednostki administracyjne, Organy samorządu terytorialnego, Instytucje samorządów terytorialnych
District, Local government, Administrative units, Local government bodies, Local government institutions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gmina, będąca w większości krajów europejskich podstawowym ogniwem samorządu terytorialnego, utworzona została dla realizacji zadań lokalnych. Nie zawsze jest jednak zdolna do urzeczywistnienia wszystkich potrzeb i interesów społeczności lokalnej. Dlatego w tych państwach, w których istnieją duże, zbiorowe gminy, zazwyczaj tworzy się mniejsze jednostki samorządowe. Noszą one różne nazwy: parishes, ortsteile, sołectwa, dzielnice, osiedla itp. Do ich cech należą: mniejszy w porównaniu z gminą obszar i liczba ludności, podobieństwo warunków życia, zwartość układu osadniczego, jednorodność warunków i stylu życia oraz dominująca rola więzi bezpośrednich. U podstaw wyodrębniania jednostek pomocniczych leży zasada pomocniczości, która stanowi, że dla skuteczności zaspokojenia potrzeb społecznych istotne jest, aby organy władzy i administracji znajdowały się jak najbliżej obywateli. Stosownie do tej zasady ustawa o samorządzie gminnym przewiduje powołanie organów sołectw czy dzielnicy, możliwość przekazania im części zadań gminy i kompetencji rady oraz finansowania ich realizacji. Jednostki pomocnicze są także ważnym poziomem ukształtowania się potrzeb i krystalizowania interesów społeczności lokalnych oraz sceną ich artykulacji. Nie dziwi w tej sytuacji fakt, że powstają one w coraz większej liczbie gmin i są wyposażane w coraz szersze uprawnienia. (abstrakt oryginalny)

Municipality (or township), which is identified with the basic unit of local government in most European countries, has been put in place to govern local communities and address their vital issues. However, municipality is not always capable of catering to all the needs and realizing all the interests of a local community. Therefore, in countries where large, compound municipalities exist, even smaller units of local government are formed. They will be designated by different names: parishes, ortsteile, solectwa, boroughs, quarters, etc. Their distinctive features include: a smaller area and population compared to a municipality, similar living conditions, a uniform development plan, homogeneity of living standards and life styles, and the dominance of immediate, personal relationships. The isolation of subsidiary units is based on the principle of subsidiarity which insists that, in order to be able to effectively satisfy the citizens' needs, public authorities and administrative organs should be placed as close to the citizen as possible. In keeping with this principle, the law on municipality government provides for the formation of an authority for a solectwo (borough) or a dzielnica (quarter) as well as for the possibility of delegating some of the municipality government's and council's powers, tasks and finances to these sub-units (subsidiary units). Subsidiary units represent an essential link in the system of government, being the level at which local communities can best formulate their needs as well as define and voice their interests. It will therefore go as a matter of fact that their number has been growing and that their powers continue to increase, too. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Korczak J., Niemczech W., w: Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej, pod red. J. Jeżewskiego, Wrocław 1999.
  2. Turowski J., Środowisko mieszkalne w świadomości ludności miejskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979.
  3. Tönnies F., Wspólnota i społeczeństwo, Warszawa 2002.
  4. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, T. 2, Warszawa 1982.
  5. Kryczka P., Społeczność osiedla mieszkaniowego w wielkim mieście. Ideologie i rzeczywistość, Warszawa 1981.
  6. Art. 43 ustawy o samorządzie gminnym.
  7. Niewiadomski Z., Grzelak W., Ustawa o samorządzie terytorialnym z komentarzem, Warszawa 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu