BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stachura Ewa (International University of Sarajevo)
Tytuł
Sustainable Housing Environment and Its Impact on Consumption Patterns
Zrównoważone środowisko mieszkaniowe i jego wpływ na wzorce konsumpcji
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2014, nr 3 (8), s. 61-72, rys., tabl., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Architektura, Urbanistyka, Mieszkalnictwo, Rozwój zrównoważony, Zachowania konsumenta
Architecture, Urban studies, Housing, Sustainable development, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym tematem artykułu jest omówienie podstawowych koncepcji, metod, zastosowań i nauk płynących ze zrównoważonej architektury, projektowania i środowiska mieszkaniowego w ciągu ostatnich 20 lat. Zrównoważona architektura i urbanistyka stanowi wyzwanie dla nowego i pomysłowego projektowania urbanistycznego i architektonicznego na różnych poziomach. Przykłady są następujące:
-- minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko budynków przez zwiększanie skuteczności i łagodzenie wykorzystania materiałów, energii i przestrzeni rozwoju,
-- opracowanie środków odnoszących się do formy i adaptacji projektu do terenu zabudowy, regionu i klimatu,
-- ustanowienie harmonijnej, długotrwałej relacji między mieszkańcami a ich otoczeniem przez zwrócenie uwagi na istotę dobrego projektowania.
Jak wskazano wyżej, zrównoważone w ten sposób środowisko mieszkaniowe (i architektura) będzie dobrze tworzone, łatwe w użytkowaniu i piękne. Realizacja wymogów zrównoważonego rozwoju silnie oddziałuje na zachowanie mieszkańców (konsumentów). Artykuł uwypukla szczególne aspekty zrównoważonego rozwoju w architekturze, projektowaniu i mieszkalnictwie, zważywszy na ich wpływ na współczesną konsumpcję.(abstrakt oryginalny)

This article main topic is to discuss key concepts, methods, applications and lessons learned in sustainable architecture, design and housing environment in last 20 years. Sustainable architecture and urban design challenges new and ingenious urban and architectural design at various levels. Examples are the following.
-- Minimising the negative environmental impact of buildings by enhancing efficiency and moderating the use of materials, energy and development space.
-- Developing measures to relate form and adapt the design to the site, the region and the climate.
-- Establishing a harmonious, long lasting relationship between the inhabitants and their surroundings by addressing the essence of good form-giving.
As indicated above sustainable housing environment (and architecture) shall be thus well built, easy to use and beautiful. Implementation of sustainability demands is strongly affecting inhabitants (consumers') behaviour. This article highlights special aspects of sustainability in architecture, design and housing, due to their impact on contemporary consumption.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bannova O., Hagbert P. (2014), Experiments in mapping human factors for sustainable design and living (in): Mira R. G., Dumitru A., Urban sustainability, Innovative spaces, Vulnerabilities and opportunities, Institute of Psychosocial Studies and Research, "Xoan Vicente Viqueira, http/www.udc.es/dep/ps/grupo/varios/urbansus.pdf [access: 20.08.2014].
  2. Drapella-Hermansdorfer A. (2011), Ekodzielnica jako element współczesnej teorii i praktyki urbanistycznej (Ecodistrict as an element of urban theory and praxis), (in): Czasopismo Techniczne 2-A/2/2011, Kraków.
  3. Keitsch M. (2012), Editorial Sustainable Architecture, Design and Housing (in): Sustainable Development, Sust. Dev. 20, John Wiley & Sons, Ltd and ERP Environment, www.wileyonlinelibrary.com [access: 10.06.2014].
  4. Meesters J. (2009), The meaning of activities in the dwelling and residential environment. A structural approach in people-environment relations, (in): Sustainable Urban Areas, 27, Delft centre for Sustainable Urban Areas, Delft.
  5. Owen C., Dovey K. (2008), Fields of sustainable architecture, "The Journal of Architecture", Vol. 13, Issue 1, Taylor & Francis.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu