BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pakuła Krzysztof (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Kalembasa Dorota (Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach), Becher Marcin (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Osad denny w kanale odprowadzającym wody po oczyszczeniu ścieków komunalnych
Bottom Sediment in Canal Disposing Water after Reclaimed Municipal Wastewaters Treatment
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2013, nr 2 (45), s. 117-127, rys., tab., wykr.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Oczyszczanie ścieków, Chemia, Pierwiastki chemiczne, Wyniki badań, Zasoby wód powierzchniowych
Sewage treatment, Chemistry, Chemical elements, Research results, Surface water resources
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy była ocena składu chemicznego osadu dennego na podstawie zawartości wybranych makroelementów i pierwiastków śladowych kanału "Rów Strzała", odprowadzającego wody po oczyszczeniu ścieków komunalnych w miejskiej oczyszczalni ścieków w Siedlcach do rzeki Liwiec, a także w tej rzece - przed i za ujściem kanału.(fragment tekstu)

The total content of macroelements (N, P, K, Ca, Mg, Na, S) and trace elements (Fe, Al, Mn, Co, Li, Ti, Ba, Sr V) in bottom sediments were determined. Samples were collected from bottom sediments surface layer (0-10 cm) of the "Row Strzala" canal that disposes reclaimed wastewaters from municipal sewage treatment plant in Siedlce and storm sewage system, to Liwiec river, as well as in the river, upstream and downstream of the canal estuary. The mean contents of tested elements in surface layers of bottom sediments can be lined up in following decreasing sequence: macroelements (g.kg-1) Ca (6,73) > N (0,825) > Mg (0,791) > P (0,415) > S (0,272) > K (0,245) > Na (0,063); trace elements (mg.kg-1) Fe (3096,1) > Al (1524,5) > Mn (37,1) > Ba (18,9) > Ti (17,8) > Sr (13,5) > V (1,74) > Co (0,684) > Li (0,439). Higher total contents of elements were recorded in bottom sediments from canal rather than river. Statistical processing revealed signifi cant infl uence of selected properties of studied bottom sediments (content of organic carbon compounds, value of cation exchange capacity, clay fraction - Ø < 0,002 mm) on its chemical composition. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Licznar i in., Właściwości osadów dennych cieku Mielnica, "Acta Agrophysica" 2005 nr 5(2), s. 345-355
 2. P. Purushothaman, G.J. Chakrapani, Heavy metals fractionation in Ganga river sediments, "Environmental Monitoring and Assessment" 2007 nr 132, s. 475-489
 3. O.V. Sokolova, i in., Transformations of pollutants in the river water-pore solution-solid phase of the bottom sediments system in small rivers, "Moscow University Geology Bulletin" 2008 nr 63(2), s. 95- 107.
 4. I. Bojakowska, T. Gliwicz, K. Małecka, Wyniki geochemicznych badań osadów wodnych Polski w latach 2003-2005, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2006, s. 1-116.
 5. L. Boszke i in., Distribution of mercury and other heavy metals in bottom sediments of the Middle Odra river (Germany/Poland), "Polish Jurnal of Environmental Studies" 2004 nr 13(5), s. 95-502.
 6. A. Kabata-Pendias, H. Pendias, Biogeochemia pierwiastków śladowych, PWN, Warszawa 1999 s. 1-398
 7. P. Gierszewski, Koncentracja metali ciężkich w osadach zbiornika włocławskiego jako wskaźnik hydrodynamicznych warunków depozycji, "Landform Analysis" 2008 nr 9, s. 79-82
 8. R. Milacic, i in., A complex investigation of the extent of pollution in sediments of the Sava River. Part 1: Selected elements, " Environmental Monitoring and Assessment" 2010 nr 163, s. 263-275.
 9. D. Kalembasa i in., Wybrane właściwości fizykochemiczne i chemiczne gleb torfowo-murszowych w dolinie rzeki Liwiec na Wysoczyźnie Siedleckiej, w: Właściwości fizyczne i chemiczne gleb organicznych, red. T. Brandyk, L. Szajdak, J. Szatyłowicz, Wyd. SGGW, Warszawa 2006, s. 25-32.
 10. Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych - PTG 2008, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, "Roczniki Gleboznawcze" 2009 nr 60(2), s. 5-16.
 11. S. Kalembasa, D. Kalembasa, The quick method for the determination of C:N ratio in mineral soils, "Polish Journal of Soil Science" 1992 nr 25(1), s. 41-46
 12. K. Pakuła, D. Jaremko, M. Becher, Zinc, copper and nickel in sequential extracted fractions in bottom sediments, "Ecological Chemistry and Engineering A" 2012 nr 19(9), s. 1053-1062.
 13. M. Misztal, H. Smal, S. Ligęza, Zawartość wybranych makro- i mikropierwiastków w osadach dennych rzeki Bystrzycy, "Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych" 1996 nr 437, s. 291-298.
 14. O.A. Sorokina, N.V. Zarubina, Chemical composition of the bottom sediments in the middle reaches of the Amur river, "Russian Journal of Paci􀏐ic Geology" 2011 nr 5(5), s. 469-476.
 15. D. Kalembasa, K. Pakuła, D. Jaremko, Profilowa zmienność baru, tytanu, strontu, wanadu, arsenu, litu i kobaltu w leśnych glebach bielicoziemnych Niziny Południowopodlaskiej, "Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych" 2009 nr 540, s. 201-209
 16. D. Kalembasa, K. Pakuła, M. Becher, Content of Fe, Al, Mn in the forest district arenosols, albic arenosols and haplic podzols of South Podlasie Lowland, "Fresenius Environmental Biulletin" 2009 nr 18 (7a), s. 1192-1195
 17. K. Pakuła, D. Kalembasa, Makroelementy w glebach ornych Wysoczyzny Siedleckiej, "Acta Agrophysica" 2012 nr 19(4), s. 803-814.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu