BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Włodarczyk Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Jakość życia postrzegana przez Polaków w XXI wieku
The Perceived Quality of Life of Polish People in the 21st Century
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2015, nr 1 (10), s. 3-16, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Jakość życia, Zadowolenie społeczeństwa, Badania socjologiczne, Badania ankietowe, Wyniki badań
Quality of life, Society satisfaction, Sociological research, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badania nad jakością życia wyznaczają różne jej interpretacje i wskazują na rozmaite narzędzia oraz metody jej pomiaru. W badaniach jakości życia występuje zarówno opisowe, jak i wartościujące rozumienie tej kategorii. Podejście opisowe jest podstawą do rozróżnienia obiektywnej i subiektywnej jakości życia. Przytaczane w różnorodnych definicjach aspekty jakości życia mają swój wymiar obiektywny, ale ich ocena zależy od subiektywnego systemu wartości oraz odczucia co do stopnia zaspokojenia potrzeb i aspiracji. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: jak współcześni Polacy postrzegają jakość swojego życia i jakie cenią wartości? W artykule podjęto rozważania teoretyczne dotyczące terminu "jakość życia" i wykorzystano także raporty Diagnozy Społecznej i CBOS oraz wyniki autorskich badań ankietowych. Na podstawie analizy literatury przedmiotu i wykorzystanych materiałów źródłowych można wysnuć wniosek, że jakość życia Polaków w istotny sposób kształtują przede wszystkim relacje rodzinne i międzyludzkie oraz zdrowie.(abstrakt oryginalny)

Research on the quality of life provides a number of interpretations on what this quality actually is and suggests using various tools and methods for measuring it. Studies are based both on descriptive and evaluative approaches to the category under discussion. The former lays foundations for differentiating between objective and subjective quality of living. Referred to in a number of definitions, different aspects of life quality have an objective dimension, yet their assessment depends on the subjective system of values and opinions about the extent to which one's needs and aspirations are being satisfied. The article is aimed at determining how modern Polish people perceive the quality of their lives and what values they cherish. Furthermore, the paper is an attempt to discuss the notion of "life quality" based on reports produced by the Public Opinion Research Centre (CBOS), Social Diagnosis (Diagnoza Społeczna) as well as the results of questionnaire survey conducted by the author. Based on the study of the literature on the subject and source materials, conclusion may be drawn that the life quality of Polish people depends greatly on family and interpersonal relations as well as health issues.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bywalec Cz. (1991), Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego, Monografie i Syntezy, IRWiK, Warszawa.
 2. Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój społeczny i gospodarczy, C.H. Beck, Warszawa.
 3. Bywalec Cz., Wydymus S. (1992), Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, "Ekonomista", nr 5-6.
 4. Czapiński J., Panek T. (2013), Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, "Contemporary Economics", 7 [Special issue].
 5. Czapiński, J., Sułek, A., Szumlicz, T. (2011), Indywidualna jakość życia. Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków - Raport, "Contemporary Economics", 5(3) [Special issue].
 6. Kusterka J. (2003), Jakość życia w aspekcie wybranych wskaźników ekorozwoju, (w:) Tomczyk-Tołkacz J. (red.), Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra.
 7. Narkiewicz J. (1996), Regionalne zróżnicowanie poziomu życia ludności, "Wiadomości Statystyczne", nr 12.
 8. Normy i wartości. Komunikat z badań BS/111/2013 (2013), CBOS, Warszawa.
 9. Ostasiewicz W. (red.) (2002), Metodologia pomiaru jakości życia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Piasny J. (1993), Poziom i jakość życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Zeszyt 2.
 11. Polacy o swoim szczęściu, pechu i zadowoleniu z życia. Komunikat z badań, BS/1/2014 (2014), CBOS, Warszawa.
 12. Sęk W. (1993), Jakość życia a zdrowie, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Zeszyt 2.
 13. Słaby T. (1990), Poziom życia, jakość życia, "Wiadomości Statystyczne", nr 6.
 14. Włodarczyk K. (2013), Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 15. Zeliaś A. (red.) (2004), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu