BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mróz Bogdan (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Sadowska Marta (Ernst &Young Polska)
Tytuł
Global Consumption Trends and Consumption of Ecological Food in Poland
Globalne trendy konsumpcyjne a konsumpcja żywności ekologicznej w Polsce
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2015, nr 1 (10), s. 17-32, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Rynek żywności, Zachowania konsumenta, Żywność ekologiczna, Konsumpcja żywności
Food market, Consumer behaviour, Organic food, Food consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie zależności między wybranymi globalnymi trendami konsumpcyjnymi a perspektywami rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce. W artykule przedstawiono krótką charakterystykę trzech wybranych globalnych trendów konsumenckich: LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability), Simple Living oraz Slow Money oraz podjęto próbę oceny ich wpływu na konsumpcję żywności ekologicznej w Polsce. Wydaje się uzasadnione przypuszczenie, że upowszechnianie się wymienionych wyżej trendów będzie wpływać na wzrost popytu i konsumpcji żywności ekologicznej w Polsce. Stwierdzenie to ma ważne implikacje dla producentów, dystrybutorów i sprzedawców tego typu żywności, mogą oni bowiem odpowiednio dostosować swoje działania do zmieniających się zwyczajów żywieniowych polskich konsumentów, na przykład zwiększając produkcję lub rozszerzając sieć sprzedaży czy dystrybucji. Ponadto można również zaobserwować wpływ pojawienia się w Polsce globalnych trendów konsumpcyjnych na społeczeństwo. Trendy te kształtują bowiem sposób myślenia, style życia i systemy wartości wyznawane przez różne grupy społeczne oraz zmieniają sposób zachowania jednostek, zarówno w odniesieniu do konsumpcji jak i w innych aspektach życia.(abstrakt oryginalny)

The article is aimed at examination of dependences between the selected global consumption trends and the perspectives for development of the market for ecological food in Poland. In their article, the authors presented a concise characteristic of the three selected global consumer trends: LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability), Simple Living, and Slow Money as well as they undertook an attempt to assess their impact on consumption of ecological food in Poland. There seems justified the assumption that dissemination of the above-mentioned trends will affect the growth of demand and consumption of ecological food in Poland. This statement has important implications for manufacturers, distributors, and sellers of this type of food as they can adequately adjust their actions to the changing nutrition habits of Polish consumers, for example, increasing production or expanding the network of sales or distribution. Moreover, one may also observe the impact of the appearance in Poland of the global consumption trends on the society. These trends shape the way of thinking, lifestyles, and systems of values shared by various social groups, and they change the way of conduct of individuals, both related to consumption and other aspects of life.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bylok F. (2013), Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie. Studium socjologiczne [Consumption, consumer and consumption society in the contemporary world. Sociological study], Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice.
 2. Cortese A. (2003), They Care About the World (and They Shop, Too), "New York Times", Business Section, 20 July.
 3. Domestic sales: Total sales, share of overall market, per capita consumption, exports and imports 2009-2012, http://www.organic-world.net/statistics-data-tables-excel.html?&L=0%29#c6206 [access: 3.12.2014].
 4. Echlin H. (2008), When Less Is More: A Primer for Living Simply, "Yoga Journal", 6 June.
 5. Griffiths M. B., Christiansen F., Chapman M. (2010), Chinese Consumers: The Romantic Reappraisal, "Ethnography", Vol. 11, No. 3.
 6. Hodgkinson T. (2006), How to be Free, Hamish Hamilton, London.
 7. Jackson T. (2011), Prosperity without growth. Economics for a finite planet, Routledge, London.
 8. McClaughlin L. (2008), How to Live with Just 100 Things, "Time", 5 June.
 9. Middendorf B. (1999), The Integral Culture - Cultural Creatives Making a Difference for the Future, "Conscious Choice", January.
 10. Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy [Consumer in the global economy. Three perspectives], Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warsaw.
 11. Olejniczuk-Merta A. (2013), Innowacje społeczne [Social innovations], Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warsaw.
 12. Paterson L. (28.12.2011), Less Is More: Simple Living in Small Spaces, "BBC News Magazine", http://www.bbc.co.uk/news/magazine-16348594 [access: 17.02.2015].
 13. Pierce L. B. (2000), Choosing Simplicity. Real People Finding Peace and Fulfillment in a Complex World, Gallagher Press, Seattle.
 14. Pilarczyk B., Nestorowicz R. (2010), Marketing ekologicznych produktów żywnościowych [Marketing of ecological food products], Wolters Kluwer, Warsaw.
 15. Polacy coraz chętniej sięgają po żywność ekologiczną. To rynek wart 700 mln zł [Poles more and more readily reach for ecological food. It is the market worth 700 million zlotys] (2014), http://www.biznes.newseria.pl/news/polacy_coraz_chetniej,p704301733 [access: 7.02.2015].
 16. Ray P. H., Anderson S. R. (2000), The Cultural Creatives: How 50 Million People Are Changing the World, Harmony Books, New York.
 17. Read P. K. (2014), 10 Urban Agriculture Projects in Berlin, Germany, http://foodtank.com/news/2014/03/ten-urban-agriculture-projects-in-berlin-germany [access: 6.12.2014].
 18. Robertson J. (2005), The New Economics of Sustainable Development. A Briefing for Policy Makers. Report for the European Commission, The Old Bakehouse, Cholsey.
 19. Robinson N. (2012), Retiring At Age 50 Is Realistic Using These Unorthodox Strategies, "Forbes" (US), 8 February.
 20. Rynek zdrowej żywności rośnie w tempie 20-30 proc. rocznie [Market for health food is growing at the rate of 20-30 per cent p.a.] (2014), http://hoga.pl/lifestyle/rynek-zdrowej-zywnosci-rosnie-w-tempie-20-30-procrocznie/ [access: 7.02.2015].
 21. Slow Food, Slow Fashion, Slow Lifestyles (2014), http://www.thegreenroadshow.com/slow-food-slow-fashion-slow-lifestyles/ [access: 6.12.2014].
 22. Szubierajska J. (2011), LOHAS w Polsce. LOHASi - młodzi, bogaci i ... ekologiczni? [LOHAS in Poland, LOHASes - young, rich and ... ecological?], http://www.ekologia.pl/wywiady/lohas-w-polsce-lohasi-mlodzi-bogaci-iekologiczni, 13062.html [access: 6.12.2014].
 23. Tasch W. (2009), Inquiries into the Nature of Slow Money: Investing as if Food, Farms and Fertility Mattered, Chelsea Green Publishing, White River Junction.
 24. Wann D. (2007), Simple Prosperity: Finding Real Wealth in a Sustainable Lifestyle, St. Martin's Griffin, New York.
 25. West T. (2014), http://www.downshiftingweek.com [access: 6.12.2014].
 26. Zalega T. (2013), Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku [New trends and macro trends in consumer behaviour of households in the 21st century], "Konsumpcja i Rozwój", No. 2.
 27. Zdrojewska I. (2013), Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011-2012 [Report on the condition of ecological agriculture in Poland in 2011-2012], GIJHARS, Warsaw.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu