BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawer Monika (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie)
Tytuł
Komunikacja wewnętrzna w zarządzaniu różnorodnością - wyniki badań empirycznych
Internal Communication in Diversity Management - Results of Empirical Research
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 383-392, bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Komunikowanie wewnętrzne, Kapitał ludzki
Diversity management, Internal communication, Human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza procesu wdrażania koncepcji zarządzania różnorodnością w polskich organizacjach przy wykorzystaniu działań z zakresu komunikacji wewnętrznej. W rozważaniach teoretycznych i badaniach empirycznych dotyczących zarządzania różnorodnością uwaga wielu autorów skoncentrowana jest na kluczowych obszarach zarządzania kadrami, takich jak: rekrutacja, dostęp do awansów i szkoleń, wynagrodzenia itd. Jednak konieczne jest zwrócenie uwagi na fakt, że wszystkie te obszary łączy wspólny czynnik, bez którego nie jest możliwe realizowanie zarządzania różnorodnością. Jest nim proces komunikowania się wewnątrz organizacji. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie 114 respondentów. Uzyskane wyniki potwierdziły prawdziwość hipotez, że komunikacja wewnętrzna w wielu organizacjach nie odgrywa istotnej roli we wdrażaniu koncepcji zarządzania różnorodnością, a kadra kierownicza w niewystarczającym stopniu wspiera te procesy. Przeprowadzone badania mogą stanowić przyczynek do dyskusji nad sposobami skuteczniejszego wykorzystania komunikacji wewnętrznej w promowaniu i wdrażaniu zarządzania różnorodnością w organizacji.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is the implementation analysis of the concept of diversity management in Polish organizations using the activities of internal communication. The theoretical considerations and empirical research relating to diversity management show that the attention of many authors is focused on key areas of human resource management, such as recruitment, access to promotions and trainings, compensation, etc. However, it is necessary to pay attention to the fact that all these areas are linked by the common factor, without which it is impossible to implement diversity management. It is the process of internal communication in the organization. The paper presents the results of a survey conducted on a group of 114 respondents. The obtained results confirmed the veracity of the hypotheses that internal communication in many organizations does not play a significant role in the implementation of the concept of diversity management, and managers do not sufficiently support these processes. Conducted research may provide a contribution to the discussion on how to make more effective use of internal communication in the promotion and implementation of diversity management in an organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. CRF Institute, 2012, European HR Best Practice Report 2012, Full Report A CRF Institute Benchmark Study on Top Employers in Europe, Amsterdam 20.03.2014.
 2. Economist Intelligence Unit, 2014, Values-based diversity. The challenges and strengths of many, A report from the Economist Intelligence Unit, The Economist Intelligence Unit Limited 2014, http://www.economistinsights.com/sites/default/files/EIU_SuccessFactors_Values-based%20diversity%20report.pdf (30.03.2014).
 3. Giscombe K., Agin M., Deva V., 2011, Building Trust Between Managers and Diverse Women Direct Reports: Recommendations for Human Resources Departments, Managers, and Individuals, Catalyst, New York, http://www.catalyst.org/knowledge/building-trust-between-managers-and-diverse-women (15.03.2014).
 4. Jamka B., 2011, Wartości a model biznesowy zarządzania różnorodnością, Master of Business Administration, nr 6(113), s. 65-75.
 5. Kaczmarek P., Krajnik A., Morawska-Witkowska A., Remisko B.R., Wolsa M., 2009, Firma = różnorodność. Zrozumienie, poszanowanie, zarządzanie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 6. Kandola R., Fullerton J., 2003, Diversity in Action. Managing the Mosaic, Chartered Institute of Personnel and Development, London.
 7. Kirton G., Greene A.M., 2010, The Dynamics of Managing Diversity. A critical approach, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.
 8. Konfederacja Lewiatan, 2013a, Diversity Index. Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością, Konfederacja Lewiatan, Warszawa.
 9. Konfederacja Lewiatan, 2013b, Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z pierwszej edycji Barometru Różnorodności, Konfederacja Lewiatan, Warszawa.
 10. Łukaszuk P., 2013, Dlaczego innowacyjność się opłaca, Magazyn HR, nr 12, s. 48-50.
 11. Pocztowski A., 2002, Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 12. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011, Diversity Index. Raport z analizy inicjatyw badawczych i wskaźników zarządzania różnorodnością na świecie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Innowacji, listopad.
 13. Szymańska A., 2004, Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Oficyna Wydawnicza "UNIMEX", Wrocław.
 14. Ustawa z 5 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy, Dz. U., nr 36, poz. 181 ze zm.
 15. Walczak W., 2011, Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, E-mentor, nr 3(40), s. 11-19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.34
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu