BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawecka Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Czynniki determinujące bezpieczeństwo opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Źródło
Monografie : prace doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 20, 192 s., rys., tab., aneks, bibliogr. 216 poz.
Słowa kluczowe
Opakowania produktów spożywczych, Badanie opakowań, Bezpieczeństwo żywnościowe
Food packaging, Packaging study, Food security
Abstrakt
Głównym celem niniejszej pracy jest określenie czynników determinujących bezpieczeństwo opakowań, a także opis i ocena uwarunkowań procesu zapewnienia bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych i opakowań z nich wykonanych, przeznaczonych do kontaktu z żywnością. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abd El-Aziz S. [2011], Control Strategies of Stored Product Pests, "Journal of Entomology" 8(2).
 2. About FSAP [2010], http://www.foodsafetyallianceforpackaging.com, 15.12.2010.
 3. Arkusz oceny stanu sanitarnego zakładu obrotu żywnością/materiałami i wyrobami [2008], Państwowa Inspekcja Sanitarna, Warszawa.
 4. Arkusz oceny stanu sanitarnego zakładu produkcji żywności/materiałów i wyrobów [2008], Państwowa Inspekcja Sanitarna, Warszawa.
 5. Badanie i ocena jakości materiałów opakowaniowych i opakowań jednostkowych [2005], red. M. Lisińska-Kuśnierz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 6. Barnes K., Sinclair C. [2007], Chemical Migration and Food Contact Materials, Woodhead Publishing Limited, Cambridge.
 7. Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I. [2009], Sensoryczne badania żywności. Podstawy - Metody - Zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.
 8. Baza danych systemu RASFF [2011], https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal, 10.03.2011.
 9. Begley T.H. [1997], Methods and Approaches Used by FDA to Evaluate the Safety of Food Packaging Materials, "Food Additives & Contaminants", vol. 14, nr 6-7.
 10. Bielańska E. [2004], Migracja substancji szkodliwych z opakowania do żywności, Annales UMCS, sectio E, vol. 59, nr 1.
 11. Bix L. i in. [2009], Packaging Design and Development [w:] The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, ed. K. Yam, 3rd ed., J. Wiley & Sons, Danvers.
 12. Blackman I.C., Frank J.F., [1996], Growth of Listeria Monocytogenes as a Biofilm on Various Food-Processing Surfaces, "Journal of Food Protection", nr 8.
 13. Blakistone B., Chen Y. [2009], Hazard Analysis and Critical Control Points [w:] The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, ed. K. Yam, 3rd ed., J. Wiley & Sons, Danvers.
 14. Bohdan M. [2006], Wpływ opakowań giętkich na bezpieczeństwo zapakowanej żywności [w:] Jakość i bezpieczeństwo żywności. Uwarunkowania surowcowe, technologiczno- -produkcyjne i prawne, red. D. Witrowska-Rejchert, D. Nowak, SGGW, Warszawa.
 15. Bohdan M. [2007], Wpływ opakowań na bezpieczeństwo żywności, "Przemysł Spożywczy" nr 2.
 16. Borch E., Nerbrink E., Svensson P. [1988], Identification of Major Contamination Sources During Processing of Emulsion Sausage, "International Journal of Food Microbiology", vol. 7, nr 4.
 17. Borusiewicz A. [2008], Alerts and Notifications Concerning Packaging in RASFF [w:] Proceedings of the 16th IGWT Symposium, vol. I, 18-22 August, Suvon, Korea.
 18. Bower C.K., McGuire J., Daeschel M.A. [1996], The Adhesion and Detachment of Bacteria and Spores on Food Contact Surfaces, "Trends in Food Science and Technology", nr 7.
 19. Brandsch J. i in. [2002], Migration Modeling as a Tool for Quality Assurance of Food Packaging, "Food Additives & Contaminants", vol. 19, Supplement.
 20. Brooks D. [2000], Types of Plastics Materials, Barrier Properties and Applications [w:] Materials and Development of Plastic Packaging for the Consumer Market, eds. G.A. Giles, D.R. Bain, Sheffield Academic Press, Sheffield.
 21. Brown H., Williams J. [2005], Packaged Product Quality and Self-life [w:] Food Packaging Technology, eds. R. Coles, D. McDowell, M.J. Karwin, CRC Press, London.
 22. Bureau G. [1996], Packaging and Microbiology [w:] Food Packaging Technology, vol. 1, eds. G. Bureau, J.L. Multon, VCH Publisher, New York.
 23. Castle L. [2007], Chemical Migration into Food: An Overview [w:] Chemical Migration and Food Contact Materials, eds. K.A. Barnes, C.R. Sinclair, D.H. Watson, Woodhead Publishing in Food Science, Technology and Nutrition, Cambridge.
 24. Chung S.K. i in. [2011], Barrier Property and Penetration Traces in Packaging Films against Plodia Interpunctella (Hiibner) Larvae and Tribolium Castaneum (Herbst) Adults, "Journal of Products Research", nr 47.
 25. Code for Good Manufacturing Practices for the European Aluminium Industry, Good Manufacturing Practice for Aluminium Alloy Semi and End Products Intended to Come into Contact with Foodstuff [2008], European Aluminium Industry, 1.08.2008.
 26. Cooksey K. [2008], Interaction of Food and Packaging Contents [w:] Intelligent and Active Packaging for Fruits and Vegetables, ed. Ch.L. Wilson, CRC Press, Boca Raton, London, New York.
 27. Cruz J.M. i in. [2008], Studies of Mass Transport of Model Chemicals from Packaging into and within Cheeses, "Journal of Food Engineering" vol. 87.
 28. Czerniawski B., Mielniczuk Z. [2007], Wymagania higieniczno-sanitarne w zakresie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, "Opakowanie", nr 9.
 29. Czerniawski B., Czerniawski J. [2012], Opakowania z tworzyw sztucznych produkowane i stosowane w Polsce, Wydawnictwo Business Image, Warszawa.
 30. Ćwiek-Ludwicka K. [2006], Bezpieczeństwo zadrukowanych opakowań do żywności - regulacje prawne w UE i w Polsce, "Opakowanie", nr 9.
 31. Ćwiek-Ludwicka K. i in. [2003a], Opakowania jako potencjalne źródło zanieczyszczenia żywności, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", Suplement.
 32. Ćwiek-Ludwicka K. i in. [2003b], Politereftalan Etylenu (PET) - aspekty zdrowotne i zastosowanie do pakowania żywności, "Rocznik PZH" 54, nr 2.
 33. Ćwiek-Ludwicka K., Stelmach A., Półtorak H. [2007], Bezpieczeństwo materiałów do kontaktu z żywnością w systemie RASFF, "Rocznik PZH" 58, nr 4.
 34. Dixon J. [2000], Development of Flexible Plastic Packaging [w:] Materials and Development of Plastic Packaging for the Consumer Market, eds. G.A. Giles, D.R. Bain, Sheffield Academic Press, Sheffield.
 35. Donetzhuber A. [1999], Analytical Characterization of the Gas Phases in Paper and Board Products, Nordic Pulp and Paper Research Journal, vol. 14, nr 1.
 36. Doroszewicz S. [1996], Właściwości barierowe folii opakowaniowych, "Opakowanie", nr 5.
 37. Doyon G., Lagimoniere M. [2009], Product Quality and Information Traceability [w:] The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, ed. K. Yam, 3rd ed., J. Wiley & Sons, Danvers.
 38. Drzewińska E., Szadowiak K. [2005], Zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) dotyczące opakowań z tektury litej i tektury falistej, "Opakowanie", nr 9.
 39. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, Dz.U. L 365 z 31.12.1994.
 40. Dzwolak W. [2008], Bezpieczeństwo żywności wg ISO 22000. Produkcja, obrót żywnością i gastronomia, Wydawnictwo BD Long, Olsztyn.
 41. Edwards M. [2004], Detecting Foreign Bodies in Food, Woodhead Publishing Ltd and CRC Press LLfc, Boca Raton, Cambridge.
 42. Europejski system zapewniania bezpieczeństwa. Informacje ogólne [2011], http://www.pkn.pl/informacje-ogolne, 7.01.2011.
 43. Fankhauser-Noti A., Grob K. [2006], Migration of Plasticizers from PVC Gaskets of Lids for Glass Jars into Oily Foods: Amount of Gasket Material in Food Contact, Proportion of Plasticizer Migrating into Food and Compliance Testing by Simulation, "Trends in Food Science & Technology", vol. 17.
 44. Ferris F.G. i in. [1989], Metal Interactions with Microbial Biofilms in Acidic and Neutral pH Environments, "Applied and Environmental Microbiology", vol. 55, nr 5.
 45. Forgsen G. [1999], Taint and Odour Related Quality Monitoring of Two Food Packaging Board Products Using Gas Chromatography, Gas Sensors and Sensory Analysis, "Nordic Pulp & Paper Research Journal", vol. 14, nr 1.
 46. Franz R., Stormer A. [2008] Migration of Plastic Constituents [w:] Plastic Packaging. Interactions with Food and Pharmaceuticals, eds. O.G. Piringer, A.L. Baner, 2nd completely revised ed., Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.
 47. Franz R., Welle F. [2008], Migration Measurement and Modelling from Poly (Ethylene Terephthalate) (PET) into Softdrinks and Fruit Juices in Comparison with Food Simulants, "Food Additives and Contaminants", vol. 25(8).
 48. Frisell H. [2002], Analysis of Hecanal Emission from Packaging Board Products Using MHE-GC, "Nordic Pulp & Paper Research Journal", vol. 17, nr 1.
 49. Garcia R.S. i in. [2006], Revision of Analytical Strategies to Evaluate Different Migrants from Food Packaging Materials, "Trends in Food Science & Technology", vol. 17.
 50. Gilbert S.G. [1976], Migration of Minor Constituents from Food Packaging Materials, "Journal of Food Science", vol. 41, nr 4.
 51. Global Standard BRC/IOP for Packaging and Packaging Materials [2008], nr 3, British Retail Consortium, London.
 52. Golden R. [2007], Food Packaging Safety, "Radtech Report", March/April.
 53. Good Manufacturing Practice for the Manufacture of Paper and Boardfor Food Contact [2010], CEPI, Brussels.
 54. Grabowski L.M. [2004], Bezpieczeństwo żywności - system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu do Unii Europejskiej, Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie, Warszawa.
 55. Graves M., Smith A., Batchelor B. [1998], Approaches to Foreign Body Detection in Foods, "Trends in Food Science & Technology", vol. 9, nr 1.
 56. Guidelines for Good Manufacturing Practice for Plastic Materials and Articles Intended for Food Contact Applications [2008], Plastics Europe, Cefic-FCA, EuPC, 18.04.2008.
 57. Hamdani M., Feigenbaum A., Vergnaud J.M. [1997], Prediction of Worst Case Migration from Packaging to Food Using Mathematical Models, "Food Additives and Contaminants", vol. 14(5).
 58. Hamrol A. [2007], Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa.
 59. Han J.H. [2005], Innovation in Food Packaging, Elsevier Academic Press, San Diego, London.
 60. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. [2009], The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, Springer, New York.
 61. Highland H.A. [1984], Insects Infestation of Packages [w:] Insect Management for Food Storage and Processing, ed. F.J. Baur, Association of Cereal Chemists, St. Pail.
 62. Holmes M.J. i in. [2005], Dietary Exposure to Chemical Migrants from Food Contact Materials: A Probabilistic Approach, "Food Additives & Contaminants", vol. 22, nr 10.
 63. Hotchkiss J.H. [1988], An Overview of Food and Food Packaging Interactions, American Chemical Society, Washington.
 64. Hou X., Fields P., Taylor W. [2004], The Effect of Repellents on Penetration into Packaging by Stored-Product Insects, "Journal of Stored Products Research", vol. 40.
 65. Hyde F.W., Alberg M., Smith K. [1997], Comparison of Fluorinated Polymers against Stainless Steel, Glass and Polypropylene in Microbial Biofilm Adherence and Removal, "Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology", vol. 19, nr 2.
 66. Industry Guideline for the Compliance of Paper & Board Materials and Articles for Food Contact [2010], CEPI, CITPA, Brussels.
 67. Informacje ogólne - Materiały opakowaniowe, opakowania. Sprzęt i urządzenia dla przemysłu spożywczego i zakładów żywienia wyroby gospodarstwa domowego, naczynia kuchenne i stołowe, inne wyroby do kontaktu z żywnością [2010], Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, http://www.pzh.gov.pl/page/fileadmin/user_upload/zaklady/ZBZPU/oferta/materialydokontaktuzzywnoscia.pdf, 26.11.2010.
 68. Jakowski S. [2007], Rola opakowań w ochronie zapakowanych produktów, "Opakowanie", nr 12.
 69. Jakowski S. [2008], Jak należy zapakować produkty spożywcze, "Opakowanie", nr 9.
 70. Jansen R., Schellnove G. [1999], Tamper Evidence - a Vital Issue in Packaging Development, "Packaging Technology and Science", nr 12.
 71. Jedlicka W. [2008], Packaging Sustainability. Tools, Systems and Strategies for Innovative Package Design, Wiley, New York.
 72. Johnson A. [2009], Sustainable Packaging [w:] The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, ed. K. Yam, 3rd ed., J. Wiley & Sons, Danvers.
 73. Kamińska-Bach G., Kortylewska K. [2006], Porównawcze wyniki badań migracji globalnej z folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych do płynów modelowych imitujących tłuszcze oraz do mediów badawczych w teście alternatywnym, "Opakowanie", nr 9.
 74. Kańczukowska-Stadnik A. [2008], Uwarunkowania procesu rozwoju innowacji produktowych na przykładzie rynku opakowań, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 75. Katan L.L. [1996], Migration from Food Contact Materials, Chapman & Hall. London.
 76. Karta charakterystyki materiału A [2008], Polska.
 77. Karta charakterystyki B [2009], Polska.
 78. Karta charakterystyki D [2010], Polska.
 79. Kawo A., Abdulmumin F. [2009], Microbiological Quality of Re-packaged Sweets Sold in Metropolitan Kano, Nigeria, "Bayero Journal of Pure and Applied Sciences", vol. 2, nr 1.
 80. Kierunki rozwoju branży materiałów opakowaniowych i opakowań z tworzyw sztucznych oraz systemów pakowania z ich udziałem [2008], COBRO, Warszawa.
 81. Kirchner M. [2009], Traceback - uniwersalny system traceability, "Logistyka", nr 1.
 82. Kirwin M.J. [2005], Paper and Paperboard Packaging Technology, Blackwell Publishing Ltd., Oxford.
 83. Knorr D. i in. [2004], Applications and Potential of Ultrasonics in Food Processing, "Trends in Food Science & Technology", vol. 15, nr 5.
 84. Kolek Z. [2002], Prognozowanie wybranych parametrów materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie Nr 155, Kraków.
 85. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. [2010], Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa.
 86. Kondej D. [2007], Metale ciężkie - korzyści i zagrożenia dla zdrowia i środowiska, "Bezpieczeństwo Pracy", nr 2.
 87. Kontakt z żywnością [2007], "Bezpieczeństwo i Higiena Żywności", nr 5/46.
 88. Koronacki J., Mielniczuk J. [2001], Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, Warszawa.
 89. Kręgiel D. [2012], Właściwości adhezyjne bakterii z rodzaju Asaia, "Ochrona przed Korozją" 9s/A.
 90. Lau O., Wong S. [2000], Contamination in Food from Packaging Material, "Journal of Chromatography A", vol. 882, nr 1-2.
 91. Lee D., Yam K., Piergiovanni L. [2008], Food Packaging Science and Technology, CRC Press, Boca Raton, New York.
 92. Lees M. [2003], Food Authenticity and Traceability, Woodhead Publishing Ltd, Cambridge.
 93. Leks-Stępień J. [2007], Potencjalne źródła zanieczyszczeń opakowań papierowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, "Opakowanie", nr 7.
 94. Limbach H.J., Kremer K. [2006], Multi-scale Modelling of Polymers: Perspectives for Food Materials, "Trends in Food Science & Technology", vol. 17.
 95. Linssen J.P.H. [1992], Influence of Polystyrene and Polyethylene Packaging Materials on Food Quality, PhD thesis, Wageningen Agricultural University, Wageningen.
 96. Linssen J.P.H., Roozen J.P. [1994], Food Flavor and Packaging Interactions [w:] Food Packaging and Preservation, ed. M. Mathlouthi, Aspen Publisher Inc., Gaithersburg.
 97. Lisińska-Kuśnierz M. [2010a], Packaging Science in 21st Century [w:] Selected Logistical Problems in Assurance of Products Quality, red. J. Żuchowski, R. Zieliński, Politechnika Radomska, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom.
 98. Lisińska-Kuśnierz M. [2010b], Społeczne aspekty w opakowalnictwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 99. Lisińska-Kuśnierz M. [2011a], Postrzeganie bezpieczeństwa opakowań przez konsumentów, "Marketing i Rynek", nr 1.
 100. Lisińska-Kuśnierz M. [2011b], Zapewnienie bezpieczeństwa opakowań oraz zapakowanych produktów, "Opakowanie", nr 4.
 101. Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M. [2006], Opakowania w ochronie konsumenta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 102. Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Kawecka A. [2010], Bezpieczeństwo opakowań. Etap I. Zakres zagrożeń związanych z opakowaniami i wymagania formalne, temat nr 18/ KOT/1/2010/S/531, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 103. Lisińska-Kuśnierz M., Kawecka A. [2012], Zapewnienie bezpieczeństwa opakowań produktów żywnościowych w łańcuchu dostaw, "Handel Wewnętrzny", nr 1(336).
 104. Matsunaga M., Whitney P.J. [2000], Surface Changes Brought about by Corona Discharge Treatment of Polyethylene Film and the Effect on Subsequent Microbial Colonization, "Polymer Degradation and Stability", vol. 70, nr 3.
 105. Marsh K., Bugusu B. [2007], Food Packaging - Roles, Materials, and Environmental Issues, "Journal of Food Science", vol. 72, nr 3.
 106. Migut G. [2009], Zastosowanie technik analizy skupień i drzew decyzyjnych do segmentacji rynku, materiały StatSoft Polska, Kraków.
 107. Musiał M., Sikora T. [2005], Standardy BRC i IFS, "Agro Przemysł", nr 2.
 108. Newton J. [1988], Insects and Packaging: A Rewiew, "International Biodeterioration", vol. 24.
 109. Normy w systemie oceny zgodności [2011], http://www.pkn.pl/normy-w-systemie-oceny-zgodnosci, 7.01.2011.
 110. Nowicki P. [2005], Wymagania prawne oraz obowiązki producentów materiałów opakowaniowych i opakowań, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 675.
 111. Ossberger M. [2009], Migration from Food Contact Materials [w:] The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, ed. K. Yam, 3rd ed., J. Wiley & Sons, Danvers.
 112. Ozimek I. [2008], Ochrona konsumenta na rynku żywności, SGGW, Warszawa.
 113. Petersen J.H. [2003], Migration of Compounds from Food Contact Materials and Articles [w:] Food Safety: Contaminants and Toxins, ed. J.P.F. D'Mello, CAB International, Oxon.
 114. Perez-Rodrigues F. i in. [2008], Understanding and Modelling Bacterial Transfer to Foods, "Trends in Food Science and Technology", nr 19.
 115. Plastic Packaging Interactions with Food and Pharmaceuticals [2008], eds. O. Pringer, A. Baner, 2nd ed., Wiley-Vch, Weinheim.
 116. PN-A-75052/20:1990. Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne. Metody badań mikrobiologicznych. Badanie stanu higienicznego opakowań, urządzeń i sprzętu pomocniczego.
 117. PN-A-82055-19:2000. Mięso i przetwory mięsne. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni urządzeń, sprzętów, pomieszczeń oraz opakowań i rąk pracowników.
 118. PN-C-89258-2:1997. Tworzywa sztuczne. Folie opakowaniowe. Folia z polietylenu małej gęstości.
 119. PN-EN 787:1998. Torebki do transportu produktów spożywczych. Torebki z folii polietylenowej.
 120. PN-EN 1186-1:2005. Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi. Tworzywa sztuczne. Cześć 1: Przewodnik dotyczący wyboru warunków badań migracji globalnej.
 121. PN-EN 1186-3:2005. Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi. Tworzywa sztuczne. Cześć 3: Metody badania migracji globalnej do wodnych płynów modelowych przez całkowite zanurzenie.
 122. PN-EN 1186-14:2005. Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi. Tworzywa sztuczne. Cześć 14: Metody badań migracji globalnej z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z produktami spożywczymi zawierającymi tłuszcze, w testach substytucyjnych z zastosowanie izooktanu i etanolu 95% jako mediów substytucyjnych.
 123. PN-EN 1230-1:2009. Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością. Analiza sensoryczna. Część 1: Zapach.
 124. PN-EN 13428:2007. Opakowania. Wymagania dotyczące wytwarzania i składu. Zapobieganie poprzez redukcję u źródła.
 125. PN-EN 14233:2003. Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi. Tworzywa sztuczne. Ustalanie optymalnej temperatury przy badaniach migracji tworzyw sztucznych w kontakcie z żywnością przy ogrzewaniu w kuchenkach mikrofalowych i piekarnikach konwencjonalnych.
 126. PN-EN 14943:2006. Usługi transportowe. Logistyka. Słownik terminów.
 127. PN-EN 15593:2010. Opakowania. Zarządzanie higieną w produkcji opakowań do produktów spożywczych. Wymagania.
 128. PN-EN ISO 527-1:1998. Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Zasady ogólne.
 129. PN-EN ISO 5495:2007. Analiza sensoryczna. Metodologia. Metoda parzysta.
 130. PN-EN ISO 22000:2006. Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.
 131. PN-EN ISO 22005:2007. Identyfikowalność w łańcuchu pasz i żywności. Ogólne zasady i podstawowe wymagania przy projektowaniu i wdrażaniu systemu.
 132. PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010. Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1: Wymagania ogólne.
 133. PN-ISO 536:1996. Papier i tektura. Oznaczanie gramatury.
 134. PN-ISO 4591:1999. Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie grubości metodą grawimetryczną.
 135. Pocas M.F., Hogg T. [2007], Exposure Assessment of Chemicals from Packaging Materials in Foods: A Review, "Trends in Food Science and Technology", nr 18.
 136. Pocas M.F. i in. [2010], Feasibility Study on the Use of Probabilistic Migration Modeling in Support of Exposure Assessment from Food Contact Materials, "Risk Analysis", vol. 30(7).
 137. Pogorzelska Z. [2005], Wymagania dotyczące oceny jakości zdrowotnej materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wynikające z aktów prawa UE i ustawodawstwa polskiego, "Opakowanie", nr 9.
 138. Pogorzelska Z. [2008], Bezpieczeństwo zdrowotne materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w świetle aktualnych przepisów, "Opakowanie", nr 9.
 139. Pogorzelska Z. [2013], Bezpieczeństwo zdrowotne materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w świetle aktualnych przepisów, "Packaging Spectrum", nr 4.
 140. Position Paper Packaging and Food Safety [2009], World Packaging Organisation, www.worldpackaging.com.
 141. Pugh S., Guthrie J.T. [2000], Development of Taint and Odour in Cellulosic Carton-board Packaging Systems, "Cellulose", vol. 7, nr 3.
 142. Rajnsz E. [2006a], Opakowania środków spożywczych i używek. Najnowsze rozwiązania. Jakość i bezpieczeństwo, cz. 1, "Opakowanie", nr 3.
 143. Rajnsz E. [2006b], Opakowania środków spożywczych i używek. Najnowsze rozwiązania. Jakość i bezpieczeństwo, cz. 2, "Opakowanie", nr 4.
 144. Redfern E., Dyer B. [2005], The Bioterrorism Act - Establishing and Maintaining Record, "The Manufacturing Confectioner", November.
 145. Reynier A., Dole P., Feigenbaum A. [2002], Integrated Approach of Migration Prediction Using Numerical Modelling Associated to Experimental Determination of Key Parameters, Food Additives and Contaminants, vol. 19, Supplement.
 146. Riudavets J., Salas I., Pons M.J. [2007], Damage Characteristics Produced by Insects Pests in Packaging Films, "Journal of Stored Products Research", nr 43.
 147. Robertson G. [2012], Food Packaging. Principles and Practice, 3rd ed., CRC Taylor & Francis, Boca Raton.
 148. Rosette J.L. [2009], Tamper-evident Packaging [w:] The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, ed. K. Yam, 3rd ed., J. Wiley & Sons, Danvers.
 149. Rossi L. [2009], European Packaging Legislation [w:] The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, ed. K. Yam, 3rd ed., J. Wiley & Sons, Danvers.
 150. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, Dz.U. L 384 z 29.12.2006.
 151. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej, Dz.U. z 2007 r., nr 20, poz. 122, wraz z późn. zm.
 152. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami, Dz.U. 2007 r., nr 129, poz. 904, wraz z późn. zm.
 153. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością, Dz.U. 2008 r., nr 14, poz. 113.
 154. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, Dz.U. L 179 z 7.07.2007.
 155. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, Dz.U. L 139 z 30.04.2004.
 156. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, Dz.U. L 165 z dnia 30.04.2004.
 157. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1935/2004 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG, Dz.U. L 338 z 13.11.2004.
 158. Ruch w interesie [2006], "Packaging Polska", nr 4.
 159. Sagan A. [2004], Badania marketingowe: podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 160. Sajilata M.G. [2007], Scalping of Flavors in Packaged Foods, "Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety", nr 6.
 161. Selke S.E. [2003], Applications of Plastic Film in Packaging [w:] Handbook of Plastic Films, ed. E.M. Abdel-Bary, Rapra Publishing, Shrewsbury.
 162. Shmueli G., Patel N.R., Bruce P.C. [2010], Data Mining for Business Intelligence: Concepts, Techniques, and Applications in Microsoft Office Excel® with XLMiner®, Wiley, Hoboken.
 163. Sikora T. [2005], Methods and Systems of Food Quality and Safety Assurance, "Polish Journal of Food and Nutrition Science", vol. 14/51, SI 1.
 164. Sikora T. [2006], Identyfikowalność w łańcuchu żywnościowym [w:] Wyzwania zarządzania jakością, Materiały III Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Zarządzania Jakością zorganizowanej przez Koło Naukowe Zarządzania Jakością przy Katedrze Zarządzania Jakością, red. M. Salerno-Kochan, Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, Kraków
 165. Sikora T., Nowicki P. [2007], Food Safety Assurance According to Codex Alimentarius and ISO 22000 Standard, "Polish Journal of Food and Nutrition Sciences", vol. 57, nr 4.
 166. Sikora T., Nowicki P. [2008], Obligatory and Non-obligatory Quality and Food Safety Management System in United Europe, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 4(17).
 167. Silva A.S. [2006], Compilation of Analytical Methods and Guidelines for Determination of Selected Model Migrants From Plastic Packaging, "Trends in Food Science & Technology", vol. 17.
 168. Siripatrawan U., Harte B.R. [2007], Solid Phase Microextraction/Gas Chromatography/ Mass Spectrometry Integrated with Chemometrics for Detection of Salmonella Typhimurium Contamination in a Packaged Fresh Vegetable, "Analitica Chimica Acta", nr 581.
 169. Skrzydlewska E., Balcerzak M., Vanhaecke F. [2003], Determination of Chromium, Cadmium and Lead in Food-packaging Materials by Axial Inductively Coupled Plasma Time-of-flight Mass Spectrometry, "Analitica Chimica Acta", nr 479.
 170. Słownik terminologii logistycznej [2006], ILiM, Poznań.
 171. Sobczyk W. [2000], Substancje obce w żywności. Żywność bezpieczna, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 172. Sonneveld K. [2000], What Drives (Food) Packaging Innovation?, "Packaging Technology and Science", vol. 13.
 173. Stan sanitarno-higieniczny województwa małopolskiego w roku 2008. Choroby zakaźne na tle innych chorób, zagrożenia, profilaktyka [2009], WSSE Kraków, 22.05.2009.
 174. Stan sanitarny kraju za 2004 rok [2005], Państwowa Inspekcja Sanitarna, Warszawa.
 175. Stan sanitarny kraju za 2005 rok [2006], Państwowa Inspekcja Sanitarna, Warszawa.
 176. Stan sanitarny kraju za 2006 rok [2007], Państwowa Inspekcja Sanitarna, Warszawa.
 177. Stan sanitarny kraju za 2007 rok [2008], Państwowa Inspekcja Sanitarna, Warszawa.
 178. Stan sanitarny kraju za 2008 rok [2009], Państwowa Inspekcja Sanitarna, Warszawa.
 179. Stan sanitarny kraju za 2009 rok [2010], Państwowa Inspekcja Sanitarna, Warszawa.
 180. Stankiewicz D. [2003], Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności, Informacja BSiE, nr 963.
 181. Steinka I. [1999], Biologiczne podstawy jakości żywności, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Gdynia.
 182. Steinka I. [2003], Wpływ interakcji opakowanie-produkt na jakość mikrobiologiczną hermetycznie pakowanych serów twarogowych, Prace Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
 183. Sustainable Society [2000], Japan Packaging Institute, Tokyo.
 184. System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów, http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/docs/rasff_leaflet_pl.pdf 14.01.2011.
 185. Szymanowski W. [2008], Zarządzanie łańcuchem dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian, Difin, Warszawa.
 186. Sliwczyński B. [2009], Bezpieczne łańcuchy dostaw, "Logistyka", nr 1.
 187. Swiątecka D., Podsiadło H. [2007], Wymagania stawiane opakowaniom do produktów spożywczych i metody badania tych opakowań, "Opakowanie", nr 9.
 188. Tansengco M.L., Tokiwa Y. [1997], Thermophilic Microbial Degradation of Polyethylene Succinate, "World Journal of Microbiology and Biotechnology", vol. 14, nr 1.
 189. Temelli i in. [2006], Determination of Microbiological Contamination Source during Turkish White Cheese Production, "Food Control", nr 17.
 190. Tice P. A. [1992], Migration from Packaging into Food, "British Food Journal", vol. 94, nr 9.
 191. Tice P. [2002], Packaging Materials: Polypropylene as a Packaging Material for Food and Beverages, ILSI Europe Report Series, Brussels.
 192. Tice P. [2003], Packaging Materials: Polyethylene for Food Packaging Applications, ILSI Europe Report Series, Brussels.
 193. Tindale C.R. i in. [1989], Fungi Isolated from Packaging Materials: Their Role in the Production of 2, 4, 6-trichloroanisole, "Journal of the Science of Food and Agriculture", nr 49.
 194. Tkaczyk S. [2008], Stan aktualny i trendy w opakowalnictwie, "Opakowanie", nr 12.
 195. Tortora G.J., Funke B.R., Case C.L. [2010], Microbiology. An Introduction, 10th ed., Pearson Education, Inc., San Francisco.
 196. Towards Sustainable Packaging, A Discussion Paper [2002], Sustainable Packaging Alliance, Dandenong.
 197. Tung M.A., Britt I.J., Jada S. [2001], Packaging Consideration [w:] Food Shelf Life Stability, eds. N.A.M. Eskin, D.S. Robinson, CRC Press LLC, Boca Raton.
 198. Ucherek M. [2005], Ocena wartości użytkowej giętkich folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 675.
 199. Urbaniak M. [2004], Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 200. Urbaniak M. [2009], Skuteczność wdrażania systemów zarządzania w sektorze spożywczym. Wyniki badań empirycznych, "Problemy Jakości", nr 4.
 201. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz.U. z 2003 r. nr 229, poz. 2275 wraz z późn. zm.
 202. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. z 2006 r., nr 171, poz. 1225 wraz z późn. zm.
 203. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Dz.U. z 2013 r., poz. 888.
 204. Valsanen O.M., Mentu J., Salkinoja-Salonen M.S. [1991], Bacteria in Food Packaging Paper and Board, "Journal of Applied Bacteriology", vol. 71.
 205. Vernaud J.M., Rosea I.D. [2006], Assessing Food Safety of Polymer Packaging, Rapra Publishing, Shrewsbury.
 206. Walden-Kozłowska A. [2005], Towaroznawcze aspekty badania i oceny wartości promocyjnej opakowań jednostkowych towarów powszechnego użytku, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie Nr 165, Kraków.
 207. Wasiak W. [2009], The Packaging Industry and Market in Poland [w:] 15th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging, Polish Chamber of Packaging, Warszawa.
 208. Wieczorkowska G., Kochański P., Eljaszuk M. [2004], Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 209. Winder B. [2002], Food and Drink Packaging: Who Is Complaining and Who Should Be Complaining, "Applied Ergonomics", nr 33.
 210. Yam K.L. [2009], Socioeconomic Driving Forces of Food Packaging [w:] The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, ed. K. Yam, 3rd ed., J. Wiley & Sons, Danvers.
 211. Zacheus O.M. i in. [2000], Bacterial Biofilm Formation on Polyvinyl Chloride, Polyethylene and Stainless Steel Exposed to Ozonated Water; "Water Research", vol. 34, nr 1.
 212. Zadernowski M.R. i in. [2008], HACCP. Katalog zagrożeń biologicznych, fizycznych i chemicznych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 213. Zagory D. [1999], Effects of Post-processing Handling and Packaging on Microbial Populations, "Postharvest Biology and Technology", vol. 15, nr 3.
 214. Zalewski R.I. [2008], Zarządzanie jakością w produkcji żywności, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 215. Ziegleder G. [2001], Odorous Compounds in Paperboard as Influenced by Recycled Materials and Storage, "Packaging Technology and Science", nr 14.
 216. Żakowska H. i in. [2013], Products in Accordance with Sustainable Development, "Opakowanie", nr 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6439
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu