BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąba Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Analiza i ocena polskiego systemu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami
Źródło
Monografie : prace doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, nr 22, 188 s., rys., tab., bibliogr. 107 poz.
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie niepełnosprawnych
Disabled people, Disabilities employment activity
Abstrakt
Głównym celem niniejszej pracy jest dokonanie oceny polskiego systemu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz sformułowanie na podstawie tej oceny zaleceń odnośnie do reformy tego systemu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. 250 min złotych na rehabilitację niepełnosprawnych, rozmowa z Wojciechem Skibą, prezesem PFRON, "Dziennik Gazeta Prawna" 18 kwietnia 2011 r., www.gazetaprawna.pl (dostęp: 1.09.2011 r.).
 2. Aktywność ekonomiczna ludności Polski, I-IV kwartał 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
 3. Americans with Disabilities Act of 1990, http://www.ada.gov/pubs/ada.htm (dostęp: 1.05.2011 r.).
 4. Badanie wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych - raport końcowy, Pentor, Warszawa 2009.
 5. Bank danych lokalnych. Wynagrodzenia i świadczenia społeczne, GUS, www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (dostęp: 1.09.2011 r.).
 6. Barnes C., Mercer G., Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.
 7. Bąba W., Polityka Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych w aspekcie rynku pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 832, Kraków 2010.
 8. Bąba W., Zwiększenie dostępności środowiska - nowy priorytet polityki Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 852, Kraków 2011.
 9. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, cz. 4, PWN, Warszawa 2007.
 10. Benchmarking Employment Policies for People with Disabilities, ECOTEC Research and Consulting Ltd., European Commission, DG for Employment and Social Affairs, Brussels 2000.
 11. Bergeskog A., Labour Market Policies, Strategies and Statistics for People with Disabilities, Office of Labour Market Policy Evaluation, Uppsala 2001.
 12. "Biuletyn Informacyjny PFRON", 2011, nr 1-2.
 13. Buchner T., Flieger P., Feyerer E., Schenk M., Meichentisch K., Report on Social Inclusion and Social Protecion of Disabled People in European Countries - Austria, Academic Network of European Disability Experts (ANED), Leeds 2009.
 14. Buliński L., Poakcesyjne mechanizmy integracji społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 15. Chłoń-Domińczak A., Poznańska D., Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Proponowane działania w Polsce, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Budapeszt 2007.
 16. Co dalej z PFRON?, www.kadry.infor.pl, 23 września 2010 r. (dostęp: 1.07.2011 r.).
 17. Commission Regulation (EC) 2204/2002 of 12 December 2002 on the Application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State Aidfor Employment, http://eur-lex.europa.eu (dostęp: 1.05.2011 r.).
 18. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions - Situation of Disabled People in the Enlarged European Union: the European Action Plan 2008-2009, COM (2007) 738, http://eur-lex.europa.eu (dostęp: 1.05.2011 r.).
 19. Dane dotyczące osób niepełnosprawnych z BAEL, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach/tablice/ (dostęp: 1.07.2011 r.).
 20. Dane na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach/tablice/(dostęp: 1.07.2011 r.).
 21. Dane od wojewodów dotyczące zakładów pracy chronionej, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach/tablice/(dostęp: 1.07.2011 r.).
 22. Dane pochodzące z SODIR PFRON, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach/tablice/ (dostęp: 1.07.2011 r.).
 23. Dupre D., Karjalainen A., Employment of Disabled People in Europe in 2002, "Statistics in Focus - Population and Social Conditions" 2003, nr 26.
 24. European Social Charter, Turin, 18.10.1961, Council of Europe, Treaty Office, http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/035.doc (dostęp: 1.05.2011 r.).
 25. Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, red. D. Rosati, PWE, Warszawa 2009.
 26. Eurostat - Population and Social Conditions, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/(dostęp: 1.07.2011 r.).
 27. EU-US Seminar on Employment of Persons with Disabilities - Report 09.03.2010 Final, European Commission 2010.
 28. Firmy rezygnują ze statusu ZPC, "Dziennik Gazeta Prawna" 24 sierpnia 2009 r., www.gazetaprawna.pl (dostęp: 1.09.2011 r.).
 29. Gajda M., Jak uratować PFRON?, sprawozdanie z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 6 lipca 2010 r., www.niepelnosprawni.pl (dostęp: 1.09.2011 r.).
 30. Gałęziak J., Osoby niepełnosprawne na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej, UKIE, Warszawa 2004.
 31. Gałęziak J., Sprawni w pracy. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w politykach Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2005.
 32. Golinowska S., Integracja społeczna osób niepełnosprawnych - ocena działań instytucji, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
 33. Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Najwyższa Izba Kontroli - Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia, Warszawa 2011.
 34. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), http://www.who.int/classifications/icf/en/(dostęp: 1.05.2011 r.).
 35. International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH), WHO 1980.
 36. Jarmołowicz W., Knapińska M., Polityka zatrudnienia a polityka rynku pracy - aspekty teoretyczne i realizacyjne, "Polityka Gospodarcza" 2006, nr 13.
 37. Kaźmierczak Z., Rynek pracy w państwach wysoko rozwiniętych. Analiza porównawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.
 38. Kołaczek B., Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce. Uwarunkowania i skutki, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2006.
 39. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006. Tekst jednolity z dnia 25 października 2012 r. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.01.2013 r.).
 40. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002.
 41. Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna, cz. I: Ludność, GUS, Warszawa 2013.
 42. Madden R., Hogan T., The Definition of Disability in Australia, Australian Institute of Health and Welfare, Canberra 1997.
 43. Majewski T., Systemy zatrudniania osób niepełnosprawnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa 2002.
 44. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011, GUS, Warszawa 2011.
 45. Mankiw N.G., Taylor M.P., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2009.
 46. Milewski R., Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa 1994.
 47. Niepełnosprawni a praca, red. L. Frąckiewicz, W. Koczur, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
 48. Niepełnosprawność w liczbach, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach/ (dostęp: 1.07.2011 r.).
 49. Nowa encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 2004.
 50. Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy -portret środowiska, red. W. Łukowski, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica, Warszawa 2007.
 51. Piasecki M., Stępniak M., Osoby z niepełnosprawnością w Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia, Fundacja Fuga Mundi, Lublin 2003.
 52. Piechota S., Niepełnosprawni. Możliwość aktywnego, samodzielnego życia - pomimo niepełnosprawności, www.impel.com.pl (dostęp: 1.05.2011 r.).
 53. Piechota S., Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, www.impel.com.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 54. Podstawy makroekonomii, red. Z. Dach, B. Szopa, PTE, Kraków 2004.
 55. Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, PWN, Warszawa 2009.
 56. Poznańska D., Polityka wobec osób prawnie niepełnosprawnych w Polsce. Wpływ na finanse publiczne i aktywność zawodową ludności, NBP, Warszawa 2005.
 57. Poznańska D., System finansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce. Wnioski dla efektywności finansów publicznych, NBP, Warszawa 2003.
 58. Prezydent podpisał ustawę anty dyskryminacyjną, http://lex.pl/?cmd=artykul,8894 (dostęp: 1.07.2011 r.).
 59. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950-2010, GUS, www.stat.gov.pl/gus/5840_1630_PLK_HTML.htm (dostęp: 1.09.2011 r.).
 60. Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, red. A. Malina, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 61. Raising Employment Levels of People with Disabilities - The Common Challenge, Commission Staff Working Paper, SEC (1998) 1550, http://eur-lex.europa.eu (dostęp: 1.05.2011 r.).
 62. Recommendation No. R (92) 6 of the Committee of Ministers to Memeber States on a Coherent Policy of People with Disabilities, Council of Europe, Treaty Office, http://www.coe.int/defaultEN.asp (dostęp: 1.05.2011 r.).
 63. Roczne wskaźniki makroekonomiczne, cz. IV, GUS, www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_ makroekon_PLK_HTML.htm (dostęp: 1.09.2011 r.).
 64. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 65. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 66. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie z niepełnosprawnością środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 67. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 68. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 69. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 70. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 71. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników z niepełnosprawnościami. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 72. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników z niepełnosprawnościami. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 73. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnością. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 74. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników z niepełnosprawnościami. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 75. Rynek pracy w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne, red. Z. Dach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 76. Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, red. M. Noga, M.K. Sawicka, CeDeWu, Warszawa 2009.
 77. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. 2, PWN, Warszawa 2004.
 78. Semlinger K., Schmid G., Arbeitsmarktpolitik fiir Behinderte, Betriebliche Barriaren undAnsatze zu ihrer Uberwindung, Birkahauser Verlag, Basel 1985.
 79. Sickness, Disability and Work. Breaking the Barriers, OECD 2010.
 80. Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za lata 2000-2010, Rada Ministrów, Warszawa 2001-2011, www.mf.gov.pl/index.php?dzial=36&wysw=2&const=5 (dostęp: 1.07.2011 r.).
 81. Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2010 rok, ZUS, Warszawa 2010.
 82. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. - omówienie, Rada Ministrów, Warszawa 2010.
 83. Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities, RES 48/96, United Nations General Assembly 1993, http://www.un.org/esa/socdev/enable/ dissre00.htm (dostęp: 1.05.2011 r.).
 84. Stanisławski P., PFRON - tykająca bomba czy wyschnięte źródło?, www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/72925 (dostęp: 1.07.2011 r.).
 85. Status osoby niepełnosprawnej, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, www.niepelnosprawni.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 86. Study of Compilation of Disability Statistical Data from the Administrative Registers of the Member States, DG Employment, Brussels 2007.
 87. The Employment Situation of People with Disabilities in the European Union, European Commission - Employment & Social Affairs 2001.
 88. Thornton P., Lunt N., Employment Policies for Disabled People in Eighteen Countries. A Review, University of York, York 1997.
 89. Unia Europejska - osoby z niepełnosprawnościami, UKIE, Warszawa 2002.
 90. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 17 grudnia 1998 r. Tekst jednolity z dnia 20 maja 2011 r. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 91. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. Tekst jednolity z dnia 31 marca 2011 r. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 92. Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. Tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2011 r. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 93. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. Tekst jednolity z dnia 31 marca 2011 r. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap. sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 94. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. Tekst jednolity z dnia 25 stycznia 2011 r. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 95. Ustawa o rencie socjalnej z 27 czerwca 2003 r. Tekst jednolity z dnia 10 maja 2011 r. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 96. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z 25 czerwca 1999 r. Tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2011 r. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 97. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 r. Tekst jednolity z dnia 13 kwietnia 2010 r. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 98. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z 30 października 2002 r. Tekst jednolity z dnia 31 marca 2011 r. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 99. Wapiennik E., Piotrowicz R., Niepełnosprawny-pełnoprawny obywatel Europy, UKIE, Warszawa 2002.
 100. Wapiennik E., Report on the Employment of Disabled People in European Countries - Poland, Academic Network of European Disability Experts (ANED), Leeds 2009.
 101. Wapiennik E., Report on the Social Inclusion and Social Protection of Disabled People in European Countries - Poland, Academic Network of European Disability Experts (ANED), Leeds 2009.
 102. Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 2011 r., ZUS, Warszawa 2012.
 103. Wiśniewski Z., Polityka zatrudnienia i rynku pracy w RFN, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1994.
 104. Wykorzystanie środków PFRON przez samorządy wojewódzkie i powiatowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, Biuletyn Informacji Publicznej, www.pfron.bip.org.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
 105. Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych, red. L. Frąckiewicz, W. Koczur, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 106. Zakłady aktywności zawodowej. Raport z badania, TNS OBOP dla PFRON, Warszawa 2009.
 107. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, www.niepelnosprawni.gov.pl (dostęp: 1.07.2011 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6439
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu