BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichowicz Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Uwarunkowania przeobrażeń polityki rodzinnej - wybrane przykłady oraz propozycje kierunków zmian w zakresie wsparcia rodzin
Determinants of Transformation of Family Policy - some Examples and Suggestions for the Direction of Changes in the Public Support for Families
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 364, s. 11-25, bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii Doświadczenia innych państw europejskich
Słowa kluczowe
Rodzina, Polityka rodzinna
Family, Family policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prezentowany tekst poświęcono wybranym czynnikom, które warunkują zmiany w zakresie rozwiązań mających na celu szeroko rozumiane wsparcie rodzin ze strony władz publicznych. W szczególności autorka skoncentrowała się na czynnikach wynikających z definicji podstawowych pojęć stosowanych w ramach polityki rodzinnej, czynnikach związanych z przeobrażeniami funkcji rodziny oraz przykładach oczekiwań, postaw i zachowań potencjalnych beneficjentów systemu pomocy rodzinie, które wpływają na charakter aktywności państwa w tym aspekcie. Ponadto, mimo iż opracowanie dotyczy przede wszystkim Polski, aby poszerzyć spektrum rozważań, przedstawiono też niektóre informacje dotyczące sytuacji w innych krajach UE. Do realizacji zaś tak postawionego celu badawczego jako metodę badawczą przyjęto analizę literatury przedmiotu.(abstrakt oryginalny)

The presented text is devoted to selected factors that determine changes in the solutions to public support for families. The author focused on the factors connected to the definition of the basic concepts used in the family policy, factors related to the transformations of family functions and examples of expectations, attitudes and behaviors of potential beneficiaries of the family support that affect the nature of the activities of the state in this regard. Although the article relates primarily to a situation in Poland there are also presented some information about the situation in other EU countries. To accomplish this objective as a research method the analysis of literature was adopted.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 2. Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków. Przemiany, zagrożenia, potrzeba działań, Wydawnictwo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
 3. Balicki J., Frątczak E., Nam C.B., Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa. Tom I, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2003.
 4. Hall D.R., The Pure Relationship and Below Replacement Fertility, "Canadian Studies in Population" 2003, vol. 30, iss. 1, s. 51-69.
 5. Houchard B., La famille, une idée neuve en Europe, Fondation Robert Schuman, Paris 2001.
 6. Marody M., Giza-Poleszczuk A., Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 7. Międzynarodowa polityka społeczna - aspekty porównawcze, B. Balcerzak-Paradowska, A. Rączaszek (red.), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych i Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Warszawa-Katowice 2010.
 8. Okólski M., Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 9. Pankowska D., Wychowanie a role płciowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 10. Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, M. Grewiński, M. Rymsza (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2011.
 11. Polityka społeczna na Śląsku wobec kryzysu - ujęcie regionalne, R. Rauziński, T. Sołdra-Gwiżdż (red.), Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2009.
 12. Problemy rodziny w polityce społecznej, A. Kurzynowski (red.), Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa 1991.
 13. Rocznik demograficzny 2010, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2010.
 14. Rodzina we współczesności, A. Ładyżyński (red.), Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009.
 15. Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2002.
 16. Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 17. Tyszka Z., Z metodologii badań socjologicznych nad rodziną, Wydawnictwo Pomorze, Bydgoszcz, 1988.
 18. Usługi społeczne wobec rodziny, A. Kubów, J. Szczepaniak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 19. Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian, Z. Tyszka (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2001.
 20. Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. Rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej, A.W. Janke (red.), Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2008.
 21. Zalega T., Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji, "Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW" 2007, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.364.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu