BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapela Krzysztof (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Borusiewicz Andrzej (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży)
Tytuł
Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) w wybranych gospodarstwach rolnych województwa podlaskiego
Application of information and communications technologies (ICT) in the selected agricultural farms of Podlaskie Voivodeship
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (136), s. 121-128, rys., bibliogr. 12 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Internet, Gospodarstwa rolne, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Internet, Arable farm, Information and Communication Technology (ICT)
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Dokonano oceny wybranych gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka krowiego pod względem wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT). Materiał badawczy stanowiły dane pochodzące z badań ankietowych przeprowadzonych w 100 losowo wybranych gospodarstwach w 2011 roku. Obszarem badań objęto gospodarstwa położone na terenie województwa podlaskiego. Instrumentem badawczym był kwestionariusz wywiadu, który składał się z trzech części. Pierwsza dotyczyła informacji o właścicielu gospodarstwa, druga informacji o gospodarstwie, natomiast trzecia część ankiety składała się z dziesięciu pytań dotyczących wykorzystania Internetu oraz specjalistycznych programów komputerowych przeznaczonych dla rolników. Komputer w gospodarstwie domowym posiadało 89 badanych rolników, z czego 96% komputerów było podłączonych do Internetu. Wśród korzyści, jakie przynieść może posiadanie łącza internetowego respondenci wymieniają najczęściej: zakup środków ochrony roślin, edukację i kontakty z innymi uczestnikami rynku. Wśród właścicieli gospodarstw posiadających dostęp do Internetu najliczniejszą grupę stanowili respondenci w przedziale wiekowym 41-50 lat oraz 31-40 lat, których było odpowiednio 42% i 36%. Najwięcej rolników posiadających Internet było w grupie obszarowej powyżej 30 ha UR - 36%, następnie w grupie 10-20 ha - 32% oraz >20-30 ha - 25%. Większość, bo 56% badanych, przyznało, że użytkownikami komputera są najczęściej ich dzieci. Część wskazała, że jest to współmałżonek - 21% oraz, że nie ma reguły, kto najczęściej w ich domu użytkuje komputer - 23%.(abstrakt oryginalny)

The selected farms specializing in cow milk production were estimated in relation to application of information and communication technologies (ICT). Data from a research survey carried out in 100 randomly selected farms in 2011 constituted research material. Farms located in the territory of Podlaskie Voivodeship were included in the research. A survey questionnaire, which consisted of three parts was a research instrument. The first part concerned information on the farm owner, the second on a farm, while the third part of the questionnaire comprised ten questions on using the Internet and professional computer programs for farmers. 89 questioned farmers owned a computer in their households, while 96% of computers were connected to the Internet. Among advantages, which the internet connection gives, respondents list the most often: purchase of plant protection products, education and contacts with other market participants. Respondents who were 41-50 years of age and 31-40 years of age, the number of whom was respectively 42% and 36%, constituted the most numerous group among farm owners having the Internet connection. The highest number of farmers who have the Internet connection were in an area group above 30 ha of arable land - 36%, then in the group of 10-20 ha - 32% and >20-30 ha - 25%. Majority, that is 56% of questioned admitted that their children are the most frequent users of computers. Some of them pointed their spouses as the most frequent users of computers - that is 21%, and that there is no rule of who is the most frequent user of the computer in their households - 23%.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borusiewicz A. (2009): Wykorzystanie specjalistycznych programów komputerowych i Internetu w gospodarstwach rolnych. Acta Scientiarum Polonorum, Technica Agraria, 8(3-4), 3-8.
 2. Cupiał M. (2006): Potrzeby informacyjne gospodarstw rolnych Małopolski. Inżynieria Rolnicza, 2(77), 185-190.
 3. Cupiał M. (2010): Wykorzystanie źródeł informacji w gospodarstwach rolniczych Małopolski o różnych kierunkach produkcji. Inżynieria Rolnicza, 4(122), 37-42.
 4. Kamiński R., Knieć W. (2005): Problemy polskiej wsi w kontekście informatyzacji [on-line], [dostęp 30.03.2012], Dostępny w Internecie: http://www.witrynawiejska.org.pl/inw/Metoda%20eVITA,%20problemy%20polskiej%20wsi.pdf
 5. Kavka M., Trávníček Z., Kavka P., Kavka P., Dobek T. (2007): System informacyjny wykorzystywany w doradztwie rolniczym na terenach wiejskich. Inżynieria Rolnicza, 2(90), 85-91.
 6. Lorencowicz E., Figurski J. (2008): Ocena wykorzystania komputerów i Internetu w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Acta Scientiarum Polonorum, Technica Agraria, 7(3-4), 29-34.
 7. Maciejewski O., Gnatek J., Olender K. (2008): ICT. Wykorzystanie w rolnictwie. Technika Rolnicza, 3.
 8. Młodzka-Stybel A., Dąbkowski J., Roczkowska-Chmaj S. (2005): Wybrane aspekty stanu informatyzacji rolnictwa na tle innych dziedzin gospodarki. Inżynieria Rolnicza, 7(67), 195-205.
 9. Pisarek M., Tokarska M. (2008): Wykorzystanie Internetu przez producentów rolnych województwa podkarpackiego. Polska Wschodnia - zarządzanie rozwojem. WSAP w Białymstoku, ISBN 978-83-60772-08-9, 639-649.
 10. Śmiglak-Krajewska M., Zielińska A. J. (2009): Informacja rynkowa jako czynnik wspomagający zarządzanie ryzykiem w agrobiznesie. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(11), 189-197.
 11. Zaliwski A. S., Pietruch C. (2007): Narzędzia informatyczne w produkcji roślinnej. Inżynieria Rolnicza, 2(90), 333-339.
 12. GUS (2011): Obszary wiejskie w Polsce. Warszawa, Olsztyn, ISBN 978-83-88130-88-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu