BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juściński Sławomir (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Program lojalnościowy jako nowoczesna metoda zarządzania logistyką dystrybucji części zamiennych do pojazdów i maszyn rolniczych
A loyality programme as a modern method of the management of distribution logistics of tractors and agricultural machines spare parts
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (136), s. 99-109, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Programy lojalnościowe, Logistyka dystrybucji, Dystrybucja, Przemysł maszyn rolniczych
Loyalty programs, Distribution logistics, Distribution, Agricultural machinery industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono funkcje logistyki dystrybucji w procesie sprzedaży części zamiennych do ciągników i maszyn rolniczych. Scharakteryzowano program lojalnościowy, jako metodę kształtowania popytu na części zamienne. Badania ilości wystawionych dokumentów sprzedaży części zamiennych, w postaci faktur VAT i paragonów fiskalnych, wykonano w przedsiębiorstwie handlowo-usługowym, które jest autoryzowanym dystrybutorem w branży rolniczej. Cykl zrealizowanych badań obejmował lata 2006-2010. W Dziale Handlowym firmy zarejestrowano ogółem 11 261 dokumentów sprzedaży części zamiennych do pojazdów i maszyn rolniczych. Rozkład ilości faktur i paragonów fiskalnych przedstawiono i scharakteryzowano w układzie miesięcznym oraz opracowano jego strukturę w okresach kwartalnych. Wyniki badań opracowano statystycznie przy wykorzystaniu programu R wersja 2.14.1 dla Windows, wyznaczając trend, wahania przypadkowe i wahania sezonowe. Analizę statystyczną struktury dokumentów wykonano korzystając z modelu multiplikatywnego składowych szeregu czasowego. Rozkład ilości faktur i paragonów, wykazał zmienne i niestabilne zapotrzebowanie na części zamienne w poszczególnych miesiącach badanych lat. Trend posiadał zmienny przebieg z radykalnym wzrostem po wprowadzeniu programu lojalnościowego. Rozkłady czasowe sprzedaży części poddano analizie w aspekcie kalendarza zabiegów agrotechnicznych. Stwierdzono, że wahania sezonowe wywołują wysoką redukcję zapotrzebowania na części w początkowych i końcowych miesiącach roku, Wzrost popytu generują wiosenne zabiegi agrotechniczne. Wahania sezonowe powodują maksymalny wzrost zapotrzebowanie na części zamienne w okresie żniw i jesiennych prac polowych.(abstrakt oryginalny)

Functions of distribution logistics in the process of tractors and agricultural machines spare parts sale have been presented. A loyalty programme, as a method of demand for spare parts shaping, was described. Examinations of the quantity of the issued documents of spare parts sale, such as VAT invoices and fiscal receipts, were carried out in a trading-servicing enterprise, which is an authorised distributor of the agricultural branch. The cycle of the analysed examinations covered the years 2006-2010. In the Sales Department of the company the total number of 11 261 sales documents concerning spare parts for farm machines was recorded. The distribution of quantities of invoices and fiscal receipts was presented and characterised in monthly terms, and its structure was prepared in quarterly terms. The results of the survey were subject to the statistical analysis with the use of the R program version 2.14.1 for Windows, with a determination of the trend, and random and seasonal fluctuations. The statistical analysis of the documents' structure was made with the use of the multiplicative model of time series components. The distribution of the number of invoices and receipts showed a changing and unstable demand for spare parts in particular months of the surveyed years. The course of the trend was varied, with a radical increase after introducing the loyalty programme. Temporal breakdowns of spare parts sales were analysed in the context of the calendar of agro-technical operations. It was concluded that seasonal fluctuations cause a considerable decline in demand for parts in the initial and final months of the year, while spring agro-technical operations generate a rise in demand. Seasonal fluctuations cause a maximum increase in demand for spare parts during harvest and autumn fieldwork.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A. D., Sounderpandian J. (2008): Complete Business Statistics, 7th ed., R.D. Irwin/McGrawHill, Boston, ISBN 978-0077239695.
 2. Crawley M. J. (2008): The R book, J. Wiley & Sons Ltd., Chichester, ISBN 978-0470510247.
 3. Cyplik P., Głowacka D., Fertsch M. (2008): Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych, Wyd. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań, ISBN 978-83-925896-1-7.
 4. Frankowska M., Jedliński M. (2011): Efektywność systemu dystrybucji, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, ISBN: 978-83-208-1954-0.
 5. Grant D.B., Lambert D.M., Stock, J.R., Ellram L.M. (2006): Fundamentals of Logistics Management, European edition, McGraw-Hill, ISBN 978-0077108946.
 6. Juściński S., Piekarski W. (2008a): Logistic management of an authorized service for agricultural tractors and machines, Maintenance and Reliability, vol. 2(38), 25-33.
 7. Juściński S., Piekarski W. (2008b): An analysis of logistic structure of farm tractors inspections and repairs in the aspect of the calendar of agrotechnical operations. Technical Sciences, No 11, 35-46.
 8. Juściński S., Piekarski W. (2009a): The analysis of sale results of selected group of tractors spare parts, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, vol. 54(2), pp. 57-62.
 9. Juściński S., Piekarski W. (2009b): An analysis of demand seasonalness for post-warranty service repairs of agricultural tractors. Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW, Agriculture, vol. 54, 27-33.
 10. Juściński S., Piekarski W. (2009c): Rozkład zapotrzebowania na przeglądy serwisowe ciągników rolniczych w aspekcie terminów agrotechnicznych. Inżynieria Rolnicza, 8(117), 31-38.
 11. Juściński S., Piekarski W. (2009d): Outsourcing as a logistics function in distribution of spare parts for tractors and farm machines. Maintenance and Reliability, vol. 1(41), 54-62.
 12. Juściński S., Piekarski W. (2009e): An analysis of a supply process of spare parts for agricultural tractors and machines based on logistic services outsourcing. Maintenance and Reliability, vol. 2(42), 63-70.
 13. Juściński S. (2011): Outsourcing in logistics management. Scientific Monograph. Wyd. Polihymnia, Lublin, ISBN 978-83-7270-915-8.
 14. Karczmarczyk St. (red.) (2005): Agrotechnika roślin uprawnych. Wyd. Akademii Rolniczej, Szczecin, ISBN 83-7317-135-5.
 15. Pułaska-Turyna B. (2008): Statystyka dla ekonomistów. Wyd. Difin, Warszawa, ISBN 978-8372519085.
 16. Wajszczuk K., Wawrzynowicz J., Śliwczyński B. (2010): Koszty logistyki przedsiębiorstw rolnych. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ISBN 978-83-7160-594-9.
 17. Walesiak M., Gatnar E. (2009): Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, ISBN 978-83-01-15661-9.
 18. Wojciechowski T. (2007): Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Wyd. Difin, Warszawa, ISBN 978-83-7251-819-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu