BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juliszewski Tadeusz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Kwaśniewski Dariusz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Mudryk Krzysztof (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Wróbel Marek (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Ocena wybranych parametrów biomasy pozyskanej z plantacji drzew szybkorosnących
Assessment of the selected parameters of biomass obtained from a plantation of fast-growing trees
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (136), s. 89-97, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Przemysł drzewny, Energetyka, Badania właściwości fizycznych
Wood industry, Energetics, Physical properties research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości wybranych roślin drzewiastych w aspekcie wykorzystania energetycznego. Zakres pracy obejmował założenie plantacji trzech gatunków drzew, tj. topoli Populus L., olchy Alnus Mill. oraz robinii akacjowej Robinia pseudoacacia L. Badania miały na celu uzyskanie informacji o właściwościach roślin, istotnych przy wykorzystaniu na cele energetyczne i obejmowały następujące parametry: wysokość pędów, średnica przy podstawie, plon, wartość opałowa, gęstość właściwa oraz zawartość popiołu. Spośród badanych roślin najlepszymi parametrami, określonymi w ramach prezentowanej pracy, charakteryzowała się robinia akacjowa. Pomimo tych spostrzeżeń planowane są długookresowe badania w celu określenia między innymi optymalnych długości rotacji zbioru.(abstrakt oryginalny)

The study presents research results of properties of selected tree plants in relation to energy use. The scope of the study covered establishing a plantation of three varieties of trees that is poplar Populus L., alder Alnus Mill. and black locust Robinia pseudoacacia L. The purpose of the research was to obtain information on plant properties, significant for energy purposes and covered the following parameters: shoots height, diameter at the base, calorific value, specific density and ash content. Black locust characterised with the best parameters determined within the scope of the presented work among the researched plants. Despite these observations, a long-lasting research is planned to determine inter alia an optimal length of crop rotation.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran D., Kwaśniewski D., Mudryk K. (2007): Wybrane właściwości fizyczne trzyletniej wierzby energetycznej. Inżynieria Rolnicza, 8(96), 7-12.
 2. Frączek J. (red.) (2010): Produkcja biopaliw stałych. Aglomeracja biomasy. Rozdz. 2.3 monografii: Optymalizacja procesu produkcji paliw kompaktowych wytwarzanych z roślin energetycznych. PTIR, Kraków, ISBN 978-83-930818-0-6.
 3. Frączek J., Mudryk K., Wróbel M. (2010): Nakłady energetyczne w procesie mielenia zrębków wierzby Salix viminalis L. Inżynieria Rolnicza, 4(122), 43-49.
 4. Juliszewski T., Kwaśniewski D., Baran D. (2006): Wpływ wybranych czynników na przyrosty wierzby energetycznej. Inżynieria Rolnicza, 12(87), 225-232.
 5. Kwaśniewski D. (2007): Techniczno-ekonomiczne aspekty zbioru na plantacjach wierzby energetycznej. Inżynieria Rolnicza, 6(94), 129-135.
 6. Kwaśniewski D. (2011): Modelowe technologie zbioru a koszty produkcji biomasy z trzyletniej wierzby energetycznej. Inżynieria Rolnicza, 4(129), 167-176.
 7. Lipko K., Parczewski Z., Tatarewicz I., Klimpel A. (2010): Długoterminowe prognozy popytu na energię i moc elektryczną w kraju dla potrzeb rozwojowych PSE Operator SA. Elektroenergetyka - współczesność i rozwój, 1(3), 5-21.
 8. Mudryk K. (2010): Badania procesów przygotowania i aglomeracji materiałów roślinnych. Rozdział 3 [w:] Optymalizacja procesu produkcji paliw kompaktowych wytwarzanych z roślin energetycznych. (red.) J. Frączek, PTIR, Kraków, ISBN 978-83-930818-0-6.
 9. Mudryk K., Wróbel M. (2010): Maszyny i urządzenia. Rozdział III.2 w Przetwarzanie biomasy na cele energetyczne. (red.) J. Frączek, PTIR, Kraków, ISBN 978-83-917053-9-1.
 10. Przyborowski J.A., Sulima P. (2010): Wstępne badania nad tworzeniem mapy genetycznej Salix z wykorzystaniem markerów RAPD. Zeszyty Problem. Post. Nauk Roln., 555, 621-627.
 11. Sulima P., Przyborowski J.A., Stolarski M. (2006): Ocena przydatności wybranych gatunków wierzby do celów energetycznych. Fragmenta Agronomica, 3(91), 290-299.
 12. Dz.U. Nr 156, poz. 969 - Rozporządzenie MG z sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii.
 13. Ministerstwo Gospodarki. (2011): Raport zawierający analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii w latach 2009-2010, z uwzględnieniem szerszej perspektywy czasowej [on-line], [dostęp 12.03.2012], Dostępny w Internecie: http://www.mg.gov.pl/node/15018.
 14. PN-EN 14961-4: 2011 - Biopaliwa stałe - Specyfikacje paliw i klasy - Część 4: Zrębki drzewne do zastosowań nieprzemysłowych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu