BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marks-Bielska Renata, Zielińska Agata
Tytuł
Dzierżawa rolnicza w kontekście teorii agencji
Land tenancy in the light of agency theory
Źródło
Polityka Gospodarcza, 2014, nr 22, s. 55-68, bibliogr. 24 poz. a4
Słowa kluczowe
Dzierżawa gruntów, Własność nieruchomości, Agencje nieruchomości, Teoria agencji
Land lease, Ownership of real property, Estate agency, Agency theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tematyka związana z ziemią rolniczą nieustannie stanowi ważny problem ekonomiczny. Jedną z form gospodarowania ziemią rolniczą jest dzierżawa. Z powodu m.in. zachodzących zmian w polityce rolnej państwa, w tym również postrzegania roli i znaczenia instytucji dzierżawy oraz kończącego się w 2016 r. okresu przejściowego na zakup gruntów rolnych i leśnych przez obcokrajowców w Polsce jest ona aktualnie ważnym zagadnieniem naukowo-badawczym. Wykorzystanie teorii agencji do analizy rynku dzierżaw umożliwia szersze rozpoznanie tematu badawczego, wzbogacając zestaw instrumentów wykorzystywanych w racjonalnym obrocie ziemią. Wykorzystując literaturę przedmiotu, dane dostępne w branżowych i naukowych raportach oraz opracowaniach, wyniki badań własnych, scharakteryzowano dwie strony umowy dzierżawy. Są one reprezentowane najczęściej przez rolnika (agent) oraz wydzierżawiającego (pryncypał - najczęściej ANR lub inni rolnicy). Wskazano przy tym motywy ich działań oraz warunki, w jakich zawarty między nimi kontrakt można określić jako optymalny. (abstrakt oryginalny)

The topic of farmland has always been an important economic issue. One of the forms of land possession is land tenancy. Because of the changes in the Polish agricultural policy, including the changes in the perception of tenancy's role and meaning, and taking into account the expiry of the transition period concerning the purchase of agricultural and forest lands by foreigners in Poland, the issue has become topical in scientific research. Using the agency theory to analyse the rental market provides a better knowledge of the studied subject, as it increases the number of instruments used for rational land trade. In order to characterise the two parties of a tenancy deal, literature, data available from scientific and trade reports, as well as data from own researches have been used. The parties are mostly represented by a farmer (agent) and a proprietor (principal - mostly APA or other farmers). The motives of their actions and the conditions that render the deal optimal are also discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrow K.J., The Economies of Agency, w: J. Pratt, R.J. Zeckhauser, Principals and Agents: The Structure of Business, Harvard Business School Press, Boston 1985, Massachusetts.
 2. Czarny E. Miroński J., Alternatywne wizje przedsiębiorstwa w teorii mikroekonomii i nauce o zarządzaniu, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej" 2005, nr 17, SGH, Warszawa.
 3. Gailmard S., Accountability and Principal-Agent Models, ''Oxford Handbook of Public Accountability", 2012.
 4. Gorynia M., Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Ekonomista", 1999, nr 6(99).
 5. Hurrelmann A., Land Markets in Economic Theory. A Review of the Literature and Proposal for Further Research, Institutional Change in Agriculture and Natural Resources, Shaker Verlag, 2002.
 6. Instrumenty oddziaływania państwa na kształtowanie struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce; rola systemu ubezpieczenia społecznego rolników w kształtowaniu tej struktury. Stan obecny i rekomendacje na przyszłość oraz propozycje nowych rozwiązań dotyczących tego obszaru dla systemu ubezpieczeń rolników, red. A. Sikorska, Ekspertyza dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2009.
 7. Jarka S., Znaczenie dzierżawy gruntów rolnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2010, nr 84.
 8. Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 9. Kassim H., Menon A., The Principal-agent Approach and the Study of the European Union: Promise Unfulfilled?, "Journal of European Public Policy", 2003.
 10. Król M.A., Niesformalizowana dzierżawa gruntów rolnych w Polsce - ramy prawne i skutki praktyczne, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 2012.
 11. Kurdyś-Kujawska A., Oleńczuk-Paszel A., Zmiany wysokości czynszu dzierżawnego a ryzyko w działalności gospodarstw rolnych w Polsce, "Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu" 2013, nr 28, Ekonomia 2.
 12. LafFont J.-J., Martimort D., The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model, Princeton University Press, Princeton 2001.
 13. Ławrynowicz M. Spółdzielnia a koncepcje neoinstutycjonalne, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 2004, z.3, Poznań.
 14. Marks-Bielska R., Rynek ziemi rolniczej w Polsce - uwarunkowania i tendencje rozwoju, Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn 2010.
 15. Newman P., Milgate M" Eatwell J., The New Palgrave Dictionary of Money & Finance. Macmillan Press, London 1992.
 16. Pratt J.W., Zeckhauser R.J., Principals and Agents: An Overview, w: Principals and Agents: The Structure of Business School, Harvard Business School Press, Boston 1985.
 17. Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2012r., Warszawa 2013.
 18. Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w obrocie ziemię w Polsce - obecnie i w przyszłości, tj. po 2016 roku, Materiał dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Senat RP, Warszawa 2012.
 19. Rynek ziemi rolniczej w Polsce - stan i perspektywy, IERiGŻ, Warszawa 2001, 2006, 2012.
 20. Sikorska A.M., Przemiany w strukturze agrarnej indywidualnych gospodarstw rolnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2013.
 21. Tańska-Hus B. Dzierżawa rolnicza w Polsce na przestrzeni wieków, Wyd. UWP, Wrocław 2009.
 22. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93.
 23. Wojtyna A., Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2005.
 24. Wydro K.B., Olender M" Ekonomiczna wartość informacji, Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-6453
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu