BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Neumann Lilia, Paczoski Andrzej
Tytuł
Wskaźniki polityki budżetowej państw UE wobec Paktu Stabilności i Wzrostu oraz ich wpływ na PKB per capita
Budget policy indicators in the EU countries regarding the Stability and Growth Pact and its influence on the GDP per capita
Źródło
Polityka Gospodarcza, 2014, nr 22, s. 69-89, tab., wykr., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Polityka budżetowa, Deficyt budżetowy, Dług publiczny, Produkt krajowy brutto (PKB)
Budgetary policy, Budget deficit, Public debt, Gross domestic product (GDP)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem pracy było przybliżenie i ocena polityki budżetowej państw UE w latach 2004-2013. Częstym źródłem problemów gospodarczych państw jest niestabilna sytuacja w finansach publicznych, dlatego podjęto próbę analizy stanu finansów publicznych UE i jej poszczególnych członków. W pracy oparto się na weryfikacji dwóch wskaźników deficytu budżetowego i długu publicznego w relacji do PKB, publikowanych przez Eurostat. Wskazane dane zostały skonfrontowane z wielkością PKB per capita w państwach UE. Ocena wielkości deficytu budżetowego i długu publicznego w analizowanych krajach odnosiła się do średniej wielkości państw UE oraz kryteriów ustalonych w Traktacie z Maastricht oraz Pakcie Stabilności i Wzrostu. Podział państw UE na grupy miał służyć ułatwieniu analizy i zwiększeniu czytelności danych. Zwrócono uwagę na różne rodzaje metodologii wykorzystywane przy obliczaniu długu i deficytu budżetowego. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper was to view and analyse the EU countries budget policy between 2004-2013. The main cause of economic problems in these countries are their unstable public finances. That is why the authors tried to analyse the public finance policy of the EU and its members. Two main indicators were used - public debt and budget deficit in relation to GDP, as published by Eurostat. These two indicators were also analysed in relation to GDP per capita in the EU countries. The reference level of debt and deficit is fixed by the Maastricht Treaty and determined by the Stability and Growth Pact and analysed in light of these two documents. Groups of countries referred to in this paper were established to facilitate data reading and interpretation. A piece of attention was paid to different types of methodology used to estimate public debt and budget deficit. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borodo A., Polskie prawo finansowe, Dom Organizatora, Toruń 2003.
 2. Europejski System rachunków narodowych i regionalnych ESA 1995, GUS, Warszawa 2000.
 3. Łaszek A., Metodologia szacowania długu ukrytego, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa 30 września 2013, http://www.dlugpubliczny.org.pl.
 4. Marchewka-Bartkowiak K., Pakt na rzecz stabilności i wzrostu, "INFOS Biuro Analiz Sejmowych" 24 lutego 2011.
 5. Marchewka-Bartkowiak K., Pakt Stabilności i Wzrostu, "Leksykon Budżetowy", Kancelaria Sejmu, Biuro Analiz Sejmowych, 2011, nr 4(24).
 6. Miłaszewicz D" Stabilizacja fiskalna, PPH Zapol, Szczecin 2001.
 7. Mink R" Concepts of Government Debt, kwiecień 2004, http://www.unece.org/stats/docu- ments/.
 8. Polarczyk K., Zakres długu publicznego, Definicje i Statystyka, "Biuro Studiów i Ekspertyz" 2005, nr 234, Kancelaria Sejmu.
 9. Próchnicki L., Rola deficytu budżetowego w gospodarce - ewolucja teorii i praktyki, w: Stabilizacja fiskalna. Teoria i doświadczenia wybranych gospodarek, red. D. Miłaszewicz, PPH Zapol, Szczecin 2012.
 10. Pszczółka I., Problemy zbytniego zadłużenia publicznego w krajach strefy euro, w: Stabilizacja fiskalna. Teoria i doświadczenia wybranych gospodarek, red. D. Miłaszewicz, PPH Zapol, Szczecin 2012.
 11. Rezolucja Rady Europejskiej w sprawie Paktu Stabilności i Wzrostu, Amsterdam 17 czerwca 1997 r., Dz.U. C 236 z 2 sierpnia 1997 r.
 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 549/2013 z 21 maja 2013 r.
 13. Rozporządzenie Rady nr 1467/97/WE z 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu, Dz. Urz. WE L 209 z 2 sierpnia 1997 r.
 14. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. 2, PWN, Warszawa 2004.
 15. Schuknecht L" Moutot P., Rother P., Stark J" The Stability and Growth Pact. Crisis and Reform, "Occasional Paper" 2011, no. 129, EBC.
 16. Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., Dz. U. nr 157, poz. 1240, art. 7.
 17. Wernik A., Deficyty budżetowe i metody ich liczenia, "Biuro Studiów i Ekspertyz" 2001, nr 239, Kancelaria Sejmu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-6453
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu