BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubów Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Znaczenie świadczeń rodzinnych w kształtowaniu poziomu życia rodziny
The Importance of Family Benefits in Shaping the Level of Family Life
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 364, s. 26-43, tab., bibliogr. 27 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii Doświadczenia innych państw europejskich
Słowa kluczowe
Poziom życia, Świadczenia socjalne, Polityka rodzinna
Living standard, Social benefits, Family policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przybliża tematykę poziomu życia polskiej rodziny, a przede wszystkim znaczenia w tym kontekście systemu świadczeń rodzinnych. W związku z tym powstaje pytanie, czy świadczenia te spełnią swoje funkcje, czy też należy je modyfikować. Artykuł zawiera również kilka refleksji dotyczących realizowanej polityki rodzinnej w Polsce. Z rozważań wynika, że pożądana byłaby koncepcja tzw. współczesnej polityki rodzinnej. Jej realizacja wymagałaby jednak znacznego wzrostu środków finansowych pozwalających na podniesienie wysokości świadczeń rodzinnych. W artykule część rozważań przedstawiono także w odniesieniu do rozwiązań w wybranych krajach europejskich.(abstrakt oryginalny)

The article presents the subject of a Polish family living standards, especially in this context, the importance of the family benefit system. Therefore, the question arises whether these benefits will fulfill their functions, or if they should be modified. The article also contains some reflections on family policy implemented in Poland. From the foregoing it is arises that the concept called. modern family policy would be desirable. Its implementation, however, would require a significant increase in financial means to increase the amount of family benefits. The article also presents some considerations with regard to solutions in selected European countries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, IPiSS, Warszawa 2004.
 2. Balcerzak-Paradowska B., Świadczenia rodzinne w Polsce. Zmiany okresu transformacji, stan obecny i perspektywy, "Polityka Społeczna" 2002, nr 4, s. 35-41.
 3. Dolny E., Meller J., Wiśniewski Z., Zarys polityki zatrudnienia, PWE, Warszawa 1990.
 4. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2012 r., oprac. pod kier. M. Fijałkowskiej, GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa 2013,
 5. http://old.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_badanie_dochodow_warunkow_zycia_EU-SILC2012.pdf (15.03.2014).
 6. Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2006 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007.
 7. Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2009 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2010.
 8. Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2012 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2013,
 9. http://empatia.mpips.gov.pl/documents/10180/28788/Informacja+o+realizacji+swiadczen+rodzinnych +w+2012+r (15.03.2014).
 10. Jak się nam żyje? Materialny wymiar życia rodzin, komunikat z badań CBOS nr 44/2014, CBOS, Warszawa 2014, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_044_14.PDF (15.05.2014).
 11. Kubów A., Bariery aktywności zawodowej rodziców wychowujących dzieci, [w:] Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych, A. Kubów, J. Szczepaniak-Sienniak (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 292, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 13-32.
 12. Kurzynowski A., Rodzina w polityce społecznej państwa, [w:] Problemy rodziny w polityce społecznej, A. Kurzynowski (red.), SGH, Warszawa 1991.
 13. Luszniewicz A., Statystyka społeczna. Podstawowe problemy i metody, PWE, Warszawa 1982.
 14. Piasny J., Poziom i jakość życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1993, nr 2, z. 2, s. 73-92.
 15. Rauziński R., Procesy demograficzne w Polsce południowo-zachodniej w latach 1946-2035, [w:] Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana, J. Orczyk, B. Balcerzak-Paradowska, M. Szylko-Skoczny, C. Żołędowski (red.), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012. s. 234-246.
 16. Social protection, Eurostat - News releases 2012, no. 165, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_ PUBLIC/3-27112012-AP/EN/3-27112012-AP-EN.PDF (18.04.2014).
 17. Szukalski P., Polityka rodzinna narzędziem przeciwdziałania dziedziczeniu statusu społecznego?, "Polityka Społeczna" 2008, numer specjalny Dziedziczenie nierówności społecznych, s. 30-33.
 18. Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS, A. Bieńkuńska (red.), Studia i Analizy Statystyczne. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, GUS, Warszawa 2013,
 19. http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_ubostwo_w_polsce_2013.pdf (10.01.2014).
 20. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r., DzU 2003, nr 228, poz. 2255.
 21. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, DzU 2014, poz. 559.
 22. Warunki i jakość życia Polaków, J. Czapiński, T. Panek (red.), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2013, www.diagnoza.com (12.04.2014).
 23. Wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej, http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/porownania- miedzynarodowe/tablice-o-krajach-wedlug-tematow/wskazniki-monitorujace-realizacjestrategii- europa-2020,15,1.html (15.04.2014).
 24. Współczynnik dzietności i reprodukcji brutto, http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_ id=863178&p_token=0.8420877433381975 (12.03.2014).
 25. Współczynnik dzietności w Polsce: 1,3, oprac. Sedlak & Sedlak na podstawie danych Eurostatu, http:// rynekpracy.pl/monitor_rynku_pracy_1.php/wpis.222 (12.04.2014).
 26. Zasiłki rodzinne w wybranych państwach europejskich, Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji, Warszawa 2011,
 27. http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/9/plik/zasilki.pdf (12.03.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.364.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu