BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wałęga Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Zmiany w polityce kredytowej banków a zadłużenie polskich gospodarstw domowych
Changes in the Banks' Credit Policy and Polish Households' Indebtedness
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2015, nr 1 (10), s. 44-55, wykr., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zadłużenie gospodarstw domowych, Kredyt konsumpcyjny, Kredyt mieszkaniowy, Polityka kredytowa banków, Analiza danych, Wyniki badań
Household debt, Consumer credit, Housing loan, Credit policy of banks, Data analysis, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatniej dekadzie zauważalny jest wzrost wielkości rynku kredytów detalicznych w Polsce. Gospodarstwa domowe zwiększają zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek zarówno konsumpcyjnych, jak i tych związanych z nieruchomościami. Proces ten stymulowany jest różnymi okolicznościami. Oprócz czynników rynkowych i popytowych korzystanie z kredytów przez konsumentów zależy od dostępności i atrakcyjności oferty kredytodawców. W artykule przeprowadzono analizę wpływu warunków i kryteriów udzielania kredytów przez banki na wielkość zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce. Do realizacji badania wykorzystano miary współzależności cech ilościowych na podstawie danych pochodzących z NBP. Okres analizy obejmuje lata 2004-2013. Wyniki badań wskazują na częściową tylko korelację pomiędzy tempem przyrostu kredytów dla ludności a zmianami w polityce kredytodawców. Pozwala to stwierdzić, że pomimo pogorszenia - z punktu widzenia konsumentów - oferty kredytowej, ma ona ograniczony wpływ na zmiany popytu na kredyty zgłaszane przez gospodarstwa domowe w Polsce.(abstrakt oryginalny)

In the recent decade, there has been noticeable the growth of the volume of market for retail credits in Poland. Households increase their indebtedness on account of credits and loans both consumption and those related to real estate. This process is stimulated by various circumstances. Besides the market and demand factors, the use of credits by consumers depends on availability and attractiveness of the offer provided by creditors. In his article, the author carried out an analysis of the impact of terms and criteria for credit provision by banks on the volume of households' indebtedness in Poland. To implement the research the author used the measures of correlation of quantitative features based on the data from the NBP. The time-period of analysis covers the years 2004-2013. The research findings indicate only a partial correlation between the rate of growth of credits for people and the changes in the creditors' policy. This allows stating that despite the aggravation - from the consumers' point of view - of the credit offer, it has a limited impact on the changes in demand for credits reported by households in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białowolski P., Dudek S. (2007), Growth potential of the Polish household credit market in the light of real convergence of the Polish economy, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Warszawa.
 2. Dobosiewicz Z. (2007), Kredyty i gwarancje bankowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Finlay S. (2005), Consumer Credit Fundamentals, Palgrave Macmillan, Houndmills- New York.
 4. Hunt R.M. (2006), Development and Regulation of Consume Credit Reporting on the United States (w:) The Economics of Consumer Credit, red. G. Bertola, R. Disney, C. Grant, MIT Press, Cambridge-London.
 5. Pollok A., Wałęga G. (2011), Elastyczność zadłużenia gospodarstw domowych względem stopy procentowej i dochodu, Prace Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 167.
 6. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r. (2006), NBP, Warszawa.
 7. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 r. (2008), NBP, Warszawa.
 8. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r. (2010), NBP, Warszawa.
 9. Rytelewska G. (2005), Bankowość detaliczna. Potrzeby, szanse i zagrożenia, PWE, Warszawa.
 10. Szpringer W. (2005), Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku usług finansowych UE, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 1997 r., nr 140, poz. 939 z późn. zm.).
 12. Wałęga G. (2013a), Kredytowanie gospodarstw domowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Wałęga G. (2013b), Wpływ spowolnienia gospodarczego na zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 305, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu