BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróbel Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Modele dzietności względem zmiennych rynku pracy w miastach 100-tysięcznych i większych w pierwszej dekadzie XXI wieku
Fertility Models in Relation to Variables of the Labour Market in Polish Cities of 100 Thousand and More Inhabitants in the First Decade of the 21st Century
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 364, s. 96-112, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii Doświadczenia innych państw europejskich
Słowa kluczowe
Dzietność ludności miejskiej, Miasto, Korelacja, Rynek pracy
Fertility of urban population, City, Correlation, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem podjętego postępowania badawczego jest rozpoznanie wpływu zmiennych rynku pracy na dzietność w polskich miastach 100-tysięcznych i większych w latach 2000-2010. Weryfikacji poddano dwie hipotezy: 1) o tym, że udział bezrobotnych z prawem do zasiłku w bezrobotnych ogółem jest istotną determinantą dzietności w miastach 100-tysięcznych i większych, 2) o tym, że udział bezrobotnych z wykształceniem wyższym w bezrobotnych ogółem jest istotną determinantą dzietności w miastach 100-tysięcznych i większych. Dzietność kobiet określona została poprzez współczynnik dzietności ogólnej (TFR). Zastosowano analizę regresji i korelacji, konstruując liniowe i wielomianowe modele dzietności. Analiza potwierdziła występowanie między rozpatrywanymi zmiennymi zależności o charakterze liniowym i nieliniowym w badanych miastach.(abstrakt oryginalny)

The aim of this case study is to verify the hypothesis: 1) that the percentage of the unemployed with benefit eligibility within the total number of unemployed significantly determines the fertility rate in Polish cities of 100 thousand and more inhabitants in the years 2000-2010; 2) that the percentage of the unemployed with higher education within the total number of unemployed significantly determines the fertility rate in Polish cities of 100 thousand and more inhabitants in the years 2000-2010. The fertility of women is defined by the total fertility rate (TFR). This case study uses a regression and correlation analysis, by creating linear and multinomial models of the fertility rate. The analysis confirms the correlation between variables of a linear and non-linear character, in the researched cities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W., Ekonometria. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 2004.
 2. Dobry Klimat dla Rodziny. Program Polityki Rodzinnej Prezydenta RP, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2013.
 3. Frątczak E., Balicki J., Nam Ch.B., Przemiany ludnościowe: fakty - interpretacje - opinie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego, Warszawa 2007.
 4. Gołata E., Studia nad terytorialnym zróżnicowaniem płodności kobiet w Polsce, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Instytut Statystyki i Demografii, Warszawa 1990.
 5. Holzer J.Z., Demografia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 6. Ignatczyk W., Chromińska M., Statystyka. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo WSB, Poznań 1999.
 7. Keller G., Warrack B., Bartel H., Statistics for Management and Economics. A Systematic Approach, Wadsworth Inc., Belmont, California 1988.
 8. Kotowska I., Matysiak A., Styrc M., Pailhé A., Solaz A., Vignoli D., Secondo European Quality of Life Survey Family and Work, European Fundation for the Improvement of Living and Working conditions, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2010.
 9. Kurkiewicz J., Podolec B. (red.), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb, Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A.F. Modrzewskiego, Kraków 2008.
 10. Ostasiewicz W. (red.), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 11. Polityka państwa wobec rodziny oraz dyskryminacja w miejscu pracy kobiet w ciąży i matek małych dzieci, komunikat z badań CBOS, BS/38/2006, Warszawa, marzec 2006.
 12. Roczniki demograficzne GUS z lat 2001-2011.
 13. Roczniki statystyczne pracy GUS z lat 2000, 2003, 2006, 2010.
 14. Roeske-Słomka I., Kędelski M., Statystyka, AE w Poznaniu, Poznań 1996.
 15. Starzyńska W., Statystyka praktyczna, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2005.
 16. Sytuacja Demograficzna Polski. Raport 2008-2009, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2009.
 17. Wierzchosławski S. (red.), Rodzina i gospodarstwo domowe w środowisku wielkomiejskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 18. Założenia Polityki Ludnościowej Polski 2013, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2013.
 19. Zeliaś A., Metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.364.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu