BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nalewajek Monika (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Racjonalność i irracjonalność zachowań konsumentów na rynku usług fryzjerskich
Rationality and Irrationality of Consumers' Behaviours in the Market for Hairdressing Services
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2015, nr 1 (10), s. 70-82, rys., wykr., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Usługi, Rynek usług, Zachowania konsumenta, Satysfakcja klienta, Badanie satysfakcji, Wyniki badań
Services, Services market, Consumer behaviour, Customer satisfaction, Satisfaction research, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule eksplorowano kwestię racjonalnych i irracjonalnych zachowań konsumenta na rynku usług fryzjerskich. W środowisku fizycznym mowa tu naturalnie o świadczeniu tych usług przez osoby profesjonalnie i nieprofesjonalnie do tego przygotowane (szara strefa, samodzielnie działający pasjonaci zawodu). Obserwacja zachowań w kanale wirtualnym wymagała jednak rozszerzenia obserwowanych zjawisk do rynku usług, a więc wliczenia zachowań wynikających z recepcji działań takich podmiotów jak producenci sprzętu fryzjerskiego oraz kosmetyków fryzjerskich. Artykuł prezentuje wyniki autorskich badań (CAWI, IDI) dotyczących czynników satysfakcji z usług fryzjerskich w Polsce. Przeprowadzone badania pokazują wielość zachowań konsumentów, które traktować można częściowo jako racjonalne, jak również irracjonalne. Są one obserwowane na każdym etapie procesu zakupowego. Z jednej strony widoczne są trendy w konsumpcji, wskazujące na częściowe zachowania smart shoppingowe (główny akcent w kierunku pozyskiwania informacji, dzięki którym konsumenci chcą podejmować bardziej świadome decyzje zakupowe), z drugiej strony konsumpcja tych usług ma wymiar emocjonalny (począwszy od motywów warunkujących skorzystanie z tych usług, po zachowania pozakupowe).(abstrakt oryginalny)

In her article, the author explored the issue of rational and irrational consumer's behaviours in the market for hairdressing services. In the physical environment, the issue is here with provision of those services by individuals prepared for it professionally and non-professionally (the informal sector, independently acting enthusiasts of this profession). The observation of behaviours in the virtual channel, however, required extension of the observed phenomena to the market for services, i.e. taking into account the behaviours stemming from reception of activities of such entities as manufacturers of hairdressing devices and cosmetics. The article presents findings of the author's research (CAWI, IDI) concerning the factors of satisfaction with hairdressing services in Poland. The carried out surveys show variety of consumers' behaviours which can be treated partially as rational as well as irrational. They are observed on each stage of the purchasing process. On the one hand, there can be seen the trends in consumption indicating the partial smart-shopping behaviours (the main emphasis is put on acquisition of information owing to which consumers want to make more aware purchasing decisions); on the other hand, consumption of these services has its emotional dimension (beginning from the motives determining the use of these services, to post-purchasing behaviours).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmielecka E. (red.), (1990), Racjonalność jako problem nauk społecznych, Wydawnictwo Uczelniane SGPiS, Warszawa.
  2. de Bono E. (2005), Sześć medali wartości, Wydawnictwo Helion.
  3. Falkowski A., Tyszka T. (2003), Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  4. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, TNS Polska, Postawy Polaków wobec oszczędzania, raport, październik 2013, http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/fk_oszcz_2013.pdf
  5. Hill D. (2010), Emocjonomika, Dom Wydawniczy Rebis.
  6. Kieżel E. (red.), (2003), Zachowania konsumentów - determinanty, racjonalność, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
  7. Nalewajek M., Mącik R., Implications of different mental and behavioral approaches to hairdressing services - consumers clustering approach, Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference, 2014.
  8. Pogonowska B. (1996), Kategoria racjonalności w teoriach przedmiotowych makroekonomii, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
  9. Włodarczyk-Śpiewak K. (2007), Racjonalność zachowań konsumentów a poziom zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", Zeszyt nr 11, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu