BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Sokołowski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Strahl Danuta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Taksonomia dynamiki zmian struktury zatrudnienia w nowoczesnym przemyśle i usługach w regionach Unii Europejskiej
The Taxonomy of Employment Structure Changes in Modern Industry and Services in the European Union Regions
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2014, nr 26, s. 46-64, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego = Transformations of Regional Structures under Economic Crisis Conditions
Słowa kluczowe
Zatrudnienie w przemyśle, Dynamika zatrudnienia, Taksonomia, Analiza trendu, Klasyfikacja NUTS
Employment in industry, Employment dynamics, Taxonomy, Trend analysis, Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest analiza zmian udziału zatrudnionych w nowoczesnych, rozwiniętych technologicznie usługach i przemyśle w regionach Unii Europejskiej na poziomie NUTS 2. Wykorzystano dane z lat 1999-2008, kiedy były one w miarę kompletne i porównywalne. Dla każdej cechy osobno i dla każdego regionu oszacowano tendencję rozwojową. Współczynniki trendu potraktowano jako zmienne wejściowe do analizy taksonomicznej. Przy pomocy metody Warda zidentyfikowano liczbę grup regionów, różniących się modelem dynamiki zmian zatrudnienia w analizowanych sferach. Ostateczny podział regionów ze względu na dynamikę uzyskano przy pomocy metody k-średnich. Wyniki grupowania były weryfikowane przy pomocy jednoczynnikowej analizy wariancji. Na końcu ustalono modele dynamiki typowe dla wyróżnionych grup regionów. (abstrakt oryginalny)

The objective of the study is to analyze changes of employment share in modern, high-tech services and industry in the European Union regions at NUTS 2 level. The data covering the period of 1999-2008 were used since they are relatively complete and comparable. The growth tendency, separately for each quality/property and for each region, was estimated. Trend coefficients were used as input variables for the purposes of cluster analysis. By applying Ward's method identified was the number of regional clusters, which differ by the model of employment changes dynamics in the analyzed spheres. The ultimate division of regions in terms of dynamics was obtained by using the k-means method. The results of clustering were verified by applying one-way analysis of variance. Finally the models of dynamics typical for the distinguished clusters of regions were specified.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chenery, H., Robinson, S., Syrquin, M. (1986). Industrialization and growth. A Comparative Study. Published for the World Bank, Oxfrod University Press.
 2. Handbook on Constructing Composite Indicators. Methodology and User Guide (2008). OECD, Paris.
 3. Klasik, A. (red.). (2011). Kreatywne przemysły - kreatywne aglomeracje. Biuletyn KPZK PAN, 246.
 4. Lux, G. (2010). Location differences of services and industry: A Central European dichotomy, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 29-37.
 5. Machlup F. (1991). Economic Semantics. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers.
 6. Markowska, M. (2012). Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Monografie i Opracowania, 221.
 7. Memedovic, O., Iapadre, L. (2010). Structural Change in the World Economy: Main Features and Trends. Research and Statistics Branch Working Paper, 24/2009. Vienna: United Nations Industrial Development Organization.
 8. Quesnay, F. (1758). Tableau Économique'. W: H. Hagemann, M. Landesmann, R. Scazzieri (red.). The Economics of Structural Change, Vol. III, International Library of Critical Writings. Cheltenham: Edward Elgar, 29-41.
 9. Regions in the European Union. Nomenclature of territorial units for statistics NUTS 2006/EU-27 (2007). Methodologies and Working Papers, European Commission, Luxemburg.
 10. Ricardo, D. (1817). The Principles of Political Economy and Taxation. W: Hagemann H., Landesmann M., Scazzieri R. (red.). Vol. I, Critical Writings. 2003, Aldershot: Edward Elgar.
 11. Rodionova, I., Kokuytseva, T. (2010). Structural changes of world industry in postindustrial society and structural shifts in the world high-tech production allocation. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 38-50.
 12. Smith, A. (1976). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. R.H.Campbell, A.S. Skinner, W.B. Todd (red.). Oxford: Clarendon Press.
 13. Steuart, J. (1767). An Inquiry into the Principles of the Political Economy. Reprint (1966). A.S. Skinner (red.) Edinburgh and London: Oliver and Boyd.
 14. Syrquin, M. (2007). Kuznets and Pasinetti on the study of structural transformation: Never the Twain shall meet? ICER, Working Paper, 46.
 15. Turgot, A.R.J. (1766). Reflections on the Formation and the Distribution of Wealth., W: Meek R. L. (ed.). Turgot on Progress, Sociology and Economics, 119-134, Cambridge: Cambridge University Press.
 16. Ward, J.H. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. Journal of the American Statistical Association, 58(301), 236-244.
 17. Zioło, Z. (2012). Rola przemysłu i usług w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 11-30.
 18. Zioło, Z. (2010). Uwarunkowania kształtowania się procesów transformacji przemysłu i usług. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15, 45-60.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu