BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dominiak Joanna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Zmiany zróżnicowania przestrzennego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 2000-2010 w aspekcie innowacyjnej gospodarki i otoczenia biznesu
Changes in the Spatial Differentiation of the Level of Socio-Economic Development in Poland in the Years 2000-2010 in Terms of Innovative Economy and Business Environment
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2014, nr 26, s. 65-80, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego = Transformations of Regional Structures under Economic Crisis Conditions
Słowa kluczowe
Rozkład przestrzenny, Rozwój regionalny, Innowacyjność gospodarki, Otoczenie biznesu
Spatial distribution, Regional development, Innovation economy, Business environment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Innowacyjna gospodarka i otoczenie biznesu stanowią ważne czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego regionów. W niniejszym opracowaniu analiza zróżnicowania przestrzennego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 2000-2010 w aspekcie innowacyjnej gospodarki i otoczenia biznesu przeprowadzona została na podstawie 13 cech odnoszących się do jednostek przestrzennych poziomu regionalnego (NUTS2) oraz 3 cech odnoszących się do poziomu lokalnego (NUTS4). Otrzymane rozkłady przestrzenne obszarów wzrostu i stagnacji gospodarczej dla 11 obserwacji w okresie 2000-2010 pozwoliły na wskazanie istotnych prawidłowości rozwoju tych obszarów i identyfikacji czynników wpływających na te rozkłady. Szczegółowe cele tej analizy są następujące: 1. Identyfikacja rozkładu przestrzennego poziomu rozwoju w aspekcie: innowacyjna gospodarka i otoczenie biznesu w Polsce, prowadząca do wyróżnienia obszarów wzrostu i obszarów stagnacji. 2. Analiza trajektorii rozwoju obszarów wzrostu i obszarów stagnacji w badanym aspekcie, w tym także próba odpowiedzi na wpływ kryzysu gospodarczego na tę sferę gospodarki. 3. Identyfikacja czynników wpływających na rozmieszczenie i zmienność obszarów wzrostu i obszarów stagnacji w aspekcie: innowacyjna gospodarka i otoczenie biznesu. Artykuł prezentuje wyniki projektu badawczego: "Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i stagnacji gospodarczej", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (N N306 791940, realizowanego w Zakładzie Analizy Regionalnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. (abstrakt oryginalny)

The innovative economy and business environment are important factors in socio-economic development of regions. In this paper, the analysis of the spatial differentiation of the socio-economic development level in Poland in the years 2000-2010 in the aspect of the innovative economy and the business environment has been carried out based on 13 characteristics related to the spatial units at the regional level (NUTS 2) and 3 characteristics relating to the local level (NUTS4). The resulting spatial distributions of economic growth and stagnation areas for 11 observations in the period from the year 2000 to 2010 made it possible to identify the essential features of the development of these areas, and to identify factors influencing these distributions. The specific objectives of this analysis are as follows: 1. Identification of the spatial distribution of the development level in terms of: innovative economy and the business environment in Poland, leading to distinctions of the areas of growth and stagnation. 2. Analysis of the trajectory of the development of growth and stagnation areas in this aspect, including an attempt to answer to the degree to which the economic crisis has an impact on this part of economy. 3. Identification of factors affecting the distribution and variability of growth and stagnation areas in terms of: innovative economy and the business environment. This article presents the results of the research project "Socio-economic development and the development of the areas of growth and economic stagnation", funded by the National Science Centre (N N306 791940), conducted at the Department of Regional Studies University. Adam Mickiewicz University in Poznan. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aydalot, P., Keeble, D. (1988). High technology industry and innovative environments: The European expierence. London: Routledge.
 2. Chojnicki, Z. (1993). Postmodernistyczne zmiany globalnego porządku społeczno-gospodarczego. Studia Regionalne i Lokalne, 12(45), 166-204.
 3. Chojnicki, Z. (1999). Uwarunkowania rozwoju regionu nadgranicznego. Koncepcje i założenia teoretyczne. W: Z. Chojnicki (red.). Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 355-380.
 4. Chmielewski, R., Stryjakiewicz, T., Twardowska, J., Waloszczyk, J. (2001). Innowacyjność przemysłu i jej zróżnicowanie w nowym układzie wojewódzkim. W: T. Czyż (red.). Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze w nowym układzie terytorialnym. Biuletyn KPZK PAN, 197, 59-102.
 5. Churski, P., Dominiak, J. (2012). Rola innowacji w kształtowaniu regionów rozwoju i stagnacji gospodarczej w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 4(46), 54-77.
 6. Doloreux D., (2002). What we should know about regional systems of innovation. Technology in society, 5(24), 3, 243-263.
 7. Dominiak, J. (2004). Otoczenie biznesu jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Przegląd Geograficzny, 76(2), 209-234.
 8. Dominiak, J. (2006). Struktura i organizacja przestrzenna otoczenia biznesu w aglomeracji poznańskiej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 9. Dominiak J. (2013). Rola otoczenia biznesu w rozwoju regionalnym w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 22, 44-64.
 10. Hausner, J., Kudłacz, T., Szlachta, J. (1997). Instytucjonalne przesłanki regionalnego rozwoju Polski. Studia KPZK PAN, 106.
 11. Kaluizhnova N., Osipov M. (2012). Instituional factors of innovation-oriented regional development. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 116-125.
 12. Lehner P., Todtling F., Trippl M. (2006). Innovation in knowledge intensive industries. The nature and geography of knowledge links. European Planning Studies, 14(8), 1035-1058.
 13. Markiewicz J. (2007). Wpływ instytucji wsparcia na rozwój kooperacji i innowacyjność przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim. Zeszyty Naukowe, 453, Ekonomiczne problemy usług 8, Uniwersytet Szczeciński.
 14. Matusiak K.B. (2007). Systemy wsparcia przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych. Zeszyty Naukowe, 453, Ekonomiczne problemy usług 8, Uniwersytet Szczeciński.
 15. Stryjakiewicz, T. (1999). Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 16. Tödtling F., Lehner P., Kaufmann A. (2008). Do different types of innovation rely on specific kinds of knowledge interactions. Wien: Institute of Regional Development and Environmnet. Retrieved from www.epub.wu.ac.at.
 17. Wysocki J. (2009). Innowacje jako warunek rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe, 525, Ekonomiczne problemy usług 28, Uniwersytet Szczeciński.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu