BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartosiewicz Bartosz (Uniwersytet Łódzki), Pielesiak Iwona (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Dzienna mobilność mieszkańców małych miast Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
Daily Mobility of Small Town's Inhabitants in Łódź Metropolitan Area
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 21-29, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Miasto, Obszar metropolitalny
City, Metropolitan area
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Dzienna mobilność odgrywa istotną rolę w budowaniu relacji przestrzennych, w szczególności w obrębie obszarów silnie zurbanizowanych. Złożoność tych związków stała się przesłanką dla przeprowadzenia badań na temat relacji małe miasto-metropolia na przykładzie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Ich celem była identyfikacja kierunków i pomiar skali powiązań wynikających z dojazdów do pracy oraz miejsc nauki, definiowanych jako dzienna mobilność. Badania opierały się na ankietowaniu gospodarstw domowych metodą ustalonej ścieżki. Ankietę przeprowadzono w 10 małych miastach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w latach 2010-2013. Objęła ona łącznie ponad 3,6 tys. gospodarstw domowych i 12 tys. mieszkańców, co stanowi blisko 10% ogólnej populacji badanych ośrodków miejskich.(abstrakt oryginalny)

Daily mobility plays an important role in creating spatial relations, especially within highly urbanized areas. The complexity of those linkages became a reason for initiating a research project tackling spatial relations between small towns and the metropolis in case of Łódź Metropolitan Area. The project was aimed at the identification of spatial pattern and measuring the scale of linkages which are generated by people commuting to places of work and education (their daily mobility). The project assumed conducting a survey among the households which were chosen on the basis of random route method. The survey was conducted in 10 small towns of Łódź Metropolitan Area in 2010-2013. Over 3.6 thousand households and 12 thousand people were examined, which equals almost 10% of small towns' total population.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosiewicz B., Powiązania małych miast z metropolią w świetle dojazdów do placówek usługowych - przykład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, [w:] K. Heffner, A. Halama (red.), Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 92, Katowice 2012.
 2. Bartosiewicz B., Pielesiak I., Funkcja komunikacyjna małych miast w regionie łódzkim, [w:] Funkcja usługowa małych miast, red. T. Marszał, UŁ, Łódź 2009.
 3. Bartosiewicz B., Pielesiak I., Relacje małe miasto-metropolia w świetle powiązań przestrzennych, [w:] Zarządzanie miastem. Studium ekonomiczne i organizacyjne, red. M. Nowak, T. Skotarczak, CeDeWu, Warszawa 2010.
 4. Bartosiewicz B., Pielesiak I., Marszał T. (red.), Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Studia KPZK PAN, T. CXLVII, Warszawa 2012.
 5. Bartosiewicz B., Wiśniewski S., Przemiany małego miasta i jego otoczenia a rozwój centrów logistycznych - przykład miasta i gminy Strykowa, [w:] B. Bartosiewicz, T. Marszał (red.), Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011.
 6. Kaufmann V., Re Thinking mobility, Ashgate, Aldershot 2005.
 7. Komornicki T., Przemiany mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju motoryzacji, Prace Geograficzne, nr 227, IGiZP PAN, Warszawa 2011.
 8. Pielesiak I., Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w świetle powiązań infrastrukturalnych, praca doktorska, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 9. Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 10. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego. Aktualizacja, Zarząd Województwa Łódzkiego, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Łódź 2010.
 11. Zwoliński Ł., Mobilność przestrzenna i społeczno-zawodowa ludności wiejskiej w latach 2000-2005, IERiGŻ PIB, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu