BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ławrynowicz-Mikłaszewicz Martyna (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)
Tytuł
Aksjologia wolności
Źródło
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 3, s. 100-115, przypisy
Słowa kluczowe
Aksjologia, Wolność, Koncepcje wolności, Prawa człowieka, Godność człowieka
Axiology, Freedom, Concepts of freedom, Human rights, Human dignity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wolność i prawa człowieka, jako wartości najistotniejsze w demokratycznym państwie prawnym, wymagają szczególnego poszanowania i wzmożonej ochrony. Wolność stanowi ideę prawną i filozoficzną, a przede wszystkim doniosłą wartość przysługującą każdej jednostce, dając jej możliwości czynienia tego, czego nie zakazuje prawo. Jeżeli obowiązujące prawo odzwierciedla idee sprawiedliwości i praw człowieka, to tylko wówczas możliwe jest rzeczywiste szanowanie zasady wolności przez władze, jak również inne podmioty. Wolność polega bowiem na możliwości swobodnego kształtowania zachowań w pełni zgodnych z indywidualnymi wyborami. Konstytucyjna regulacja wolności oraz praw człowieka i obywatela została przez ustrojodawcę oparta na aksjologicznych, doniosłych filarach - godności, równości oraz zasady wolności, co określa tym samym kierunki zarówno dla prawodawstwa, a także dla stosowania prawa. Umożliwia to również dogłębne zrozumienie pojęcia wolności, jej istoty. Aparat państwa posiada zatem charakter wtórny, służebnie funkcjonujący wobec jednostki, co oznacza jednocześnie istnienie najwyższych gwarancji poszanowania zadeklarowanych w Konstytucji wolności oraz praw, które suweren, naród, uznaje za najistotniejsze.(abstrakt oryginalny)

Freedom and human rights, as the most important in a democratic state ruled by law, require a special respect and increased security. Freedom is the idea of law and philosophy and above all an important value received by each individual, giving the possibility of doing what the law does not prohibit. If applicable law reflects the ideas of justice and human rights, it is only possible to the actual respecting the principles of liberty by the authorities as well as other entities. Freedom consists in the possibility of free shaping behaviors in full compliance with individual choices. The constitutional regulation of freedom and the rights of man and citizen the legislator based on axiological momentous pillars - dignity, equality and the principles of liberty, which specifies the same for both directions of the legislation, as well as to the application of the law. This also allows an in-depth understanding of the concept of freedom, its essence. State apparatus thus has a secondary character, functioning for an individual, which means at the same time the existence of highest guarantees of respect for freedom declared in the Constitution and the rights that sovereign, nation, considers most important.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Bałaban, Polskie problemy ustrojowe, Kraków 2003, s. 149.
 2. A. Łabno, Zasada równości i zakaz dyskryminacji [w:] L. Wiśniewski (red.), Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje, Warszawa 2006, s. 35-36.
 3. A. Ławniczak, Wolność i prawa człowieka w ujęciu konstytucyjnym [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - idee i zasady przewodnie, Warszawa 2010, s. 168.
 4. A. Ławniczak, Zasada poszanowania wolności i jej ograniczenia [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - idee i zasady przewodnie, Warszawa 2010, s. 370-382.
 5. A. Łączkowski, Prawne zasady równości i sprawiedliwości, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2011, nr 2, s. 57-58.
 6. A. Wróbel, Obywatelstwo polskie a prawa i wolności konstytucyjne [w:] M. Chmaj (red.), Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce, Tom I Zasady ogólne, Kraków 2002, s. 155.
 7. B. Banaszak, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w kontekście realizacji ochrony praw i wolności [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - idee i zasady przewodnie, Warszawa 2010, s. 333-334.
 8. B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2012, s. 157.
 9. B. Banaszak, Prawa i wolności obywatela w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, "Przegląd Sejmowy" 1997, nr 5, s. 66-67.
 10. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004, s. 479-480.
 11. B. Skwara, Horyzontalny skutek praw i wolności jednostki w systemie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [w:] T. Gardocka, J. Sobczak (red.), Dylematy praw człowieka, Toruń 2008, s. 396.
 12. Cz. Kłak, Realizacja konstytucyjnych środków ochrony godności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego" 2004, z. 15, s. 149.
 13. D. Dudek, Zasada przyrodzonej godności człowieka [w:] D. Dudek (red.), Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskie, Warszawa 2012, s. 43-47.
 14. D. Tyrawa, Rządy prawa w funkcjonowaniu administracji publicznej a godność człowieka [w:] W. Lis, A. Balicki (red.), Normatywny wymiar godności, Lublin 2012, s. 122-124.
 15. E. H. Morawska, Prawa konstytucyjne człowieka i obywatela w Rzeczypospolitej Polskiej a prawa podstawowe UE, analiza porównawcza, "Przegląd Sejmowy" 2009, nr 1, s. 40.
 16. E. Morawska, Prawa i wolności socjalne - zagadnienia systemowe, "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2006, nr 2, s. 234.
 17. F. Rymarz, Zasada ochrony przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, "Przegląd Sądowy" 2003, nr 5, s. 5.
 18. I. J. Biśta, Zasada poszanowania godności człowieka i jej wpływ na interpretację konstytucyjnego uregulowania praw i wolności jednostki [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - idee i zasady przewodnie, Warszawa 2010, s.336.
 19. I. Malinowska, Ochrona praw i wolności w Polsce, Warszawa 2009, s. 17.
 20. I. Malinowska, Rzecznik Praw Obywatelskich w systemie ochrony praw i wolności, Warszawa 2007, s. 22.^ J. Krukowski, Godność człowieka podstawą konstytucyjnego katalogu praw i wolności jednostki [w:] L. Wiśniewski (red.), Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa 1997, s. 39-40.
 21. J. Kuciński, Ustrój konstytucyjny RP, Warszawa 2013, s. 77.
 22. J. Machnacz, T. Stępień, Oblicza człowieka i racji jego godności [w:] A. Preisner (red.), Czy istnieje minimalny standard praw człowieka? Kulturowe i cywilizacyjne uwarunkowania statusu jednostki, Lublin 2013, s. 172-173.
 23. J. Oniszczuk, Prawa i wolności jednostki w Polsce [w:] J. Oniszczuk (red.), Współczesne państwo w teorii i praktyce wybrane elementy, Warszawa 2008, s. 352.
 24. J. Oniszczuk, Równość - najpierwsza z zasad i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2004, s. 35.
 25. J. Potrzeszcz, Idea prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Lublin 2007, s. 127.
 26. J. Zajadło, Godność, wolność i równość w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (szkic encyklopedyczny), "Gdańskie Studia Prawnicze" 2012, Tom XXVII, s. 423.
 27. K. Complak, O prawidłowe pojmowanie godności osoby ludzkiej w porządku Rzeczypospolitej Polskiej [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002, s. 66.
 28. K. Complak, Uwagi o godności oraz jej ochrona w świetle nowej Konstytucji, "Przegląd Sejmowy" 1998, nr 5, s. 42.
 29. K. Orzeszyna, Godność ludzka podstawą praw człowieka [w:] R. Tabaszewski (red.), Człowiek - jego prawa i odpowiedzialność, Lublin 2013, s. 16-17.
 30. Konstytucja RP Komentarz encyklopedyczny, W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Warszawa 2009, s. 700-701.
 31. L. Bosek, Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie prawo cywilne, Warszawa 2012, s. 109-111.
 32. L. Garlicki, Omówienie art. 31 [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz Tom III, Warszawa 2003, s. 11.
 33. L. Wiśniewski, Prawo a wolność człowieka pojęcie i konstrukcja prawna [w:] L. Wiśniewski (red.), Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa 1997, s. 55-56.
 34. L. Wiśniewski, Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce [w:] A. Preisner, T. Zalasiński (red.), Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP, Wrocław 2005, s. 121.
 35. L. Wiśniewski, Zasady konstytucyjne, które uznać należy za niezmienne [w:] T. Gardocka, J. Sobczak (red.), Dylematy praw człowieka, Toruń 2008, s. 33.
 36. Leksykon prawa konstytucyjnego, A. Szmyt (red.), Warszawa 2010, s. 685.
 37. M. Augustyniak, Pojęcie, istota oraz geneza wolności i praw człowieka [w:] M. Chmaj (red.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji, Warszawa 2008, s. 11.
 38. M. Chmaj, Godność człowieka jako źródło jego wolności i praw [w:] M. Chmaj (red.), Konstytucyjne wolności i prawa, Tom I, Kraków 2002, s. 73-74.
 39. M. Chmaj, Konstytucyjna zasada godności człowieka i praktyka jej stosowania w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] T. Gardocka, J. Sobczak (red.), Dylematy praw człowieka, Warszawa 2006, s. 35.
 40. M. Chmaj, Pojęcie, istota oraz geneza wolności i praw człowieka [w] M. Chmaj (red.), Konstytucyjne wolności i prawa, Tom I, Kraków 2002, s. 29-30.
 41. M. Chmaj, Równość wobec prawa i zakaz dyskryminacji [w:] M. Chmaj (red.), Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce, Tom I, Zasady ogólne, Kraków 2002 s. 129.
 42. M. Chmaj, Źródło wolności i praw człowieka [w:] M. Chmaj (red.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji, Warszawa 2008, s. 28-29.
 43. M. Jabłoński, Klasyfikacja wolności i praw jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - idee i zasady przewodnie, Warszawa 2010, s. 81-82.
 44. M. Jabłoński, Rozważania na temat znaczenia pojęcia godności człowieka w polskim porządku konstytucyjnym [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002, s. 94.
 45. M. Malmon, Godność osobowa człowieka jako wartość uniwersalna [w:] W. Lis, A. Balicki (red.), Normatywny wymiar godności człowieka, Lublin 2012, s. 30-34.
 46. M. Masternak-Kubiak, Prawo do równego traktowania [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002, s. 130.
 47. M. Piechowiak, Pojęcie praw człowieka [w:] L. Wiśniewski (red.), Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa 1997, s. 23.
 48. M. Woch, Wielopoziomowe i wielopłaszczyznowe ujęcie godności człowieka w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [w:] W. Lis, A. Balicki (red.), Normatywny wymiar godności, Lublin 2012, s. 93-95.
 49. M. Zdyb, Godność człowieka w perspektywie art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [w:] W. Lis, A. Balicki (red.), Normatywny wymiar godności, Lublin 2012, s. 53.
 50. P. Bała, A. Wielomski, Prawa człowieka i ich krytyka, Warszawa 2007, s. 62.
 51. P. Czarnek, Zasada równości wobec prawa [w:] D. Dudek (red.), Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2012, s. 90. P. Kaczmarek, Rozumienie paw i wolności jednostki w Konstytucji [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - idee i zasady przewodnie, Warszawa 2010, s. 286-287.
 52. P. Sadowski, Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela [w:] W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2010, s. 154.
 53. P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w świetle zasady jej nadrzędności, Kraków 2003, s. 121- Prawo konstytucyjne, M. Grzybowski (red.), Białystok 2008, s. 96.
 54. R. Andrzejczuk, Prawa człowieka w świetle uwarunkowań kulturowych i prawnych, Lublin 2011, s. 93.
 55. R. Balicki, Zasada równości i jej wpływ na realizację konstytucyjnych praw i wolności [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - idee i zasady przewodnie, Warszawa 2010, s. 423.
 56. R. Kropiwnicki, Pojęcie praw i wolności chronionych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [w:] A. Florczak, B. Bolechów (red.), Prawa człowieka w systemie prawa krajowego, Toruń 2006, s. 37.
 57. R. Wieruszewski, Od praw obywatelskich do praw człowieka - dylematy ewolucji polskiego systemu ochrony praw człowieka, "Studia Prawnicze" 2002, z. 2, s. 15.
 58. S. A. Paruch, Prawa człowieka jako obszar regulacji wewnętrznej w świetle Konstytucji RP [w:] R. Czarny, K. Spryszak (red.), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Księga jubileuszowa profesora Jerzego Jaskierni, Toruń 2012, s. 624.
 59. S. Jarosz-Żukowska, Problemy horyzontalnego stosowania norm konstytucyjnych dotyczących wolności i praw jednostki w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - idee i zasady przewodnie, Warszawa 2010, s. 188-191.
 60. T. Guz, O naturze wrodzonej godności człowieka [w] W. Lis, A. Balicki (red.), Normatywny wymiar godności człowieka, Lublin 2012, s.15-16.
 61. W. Osiatyński, Prawa człowieka i ich granice, Kraków 2011, s. 295.
 62. W. Skrzydło, Konstytucyjny katalog wolności i praw jednostki [w:] M. Chmaj (red.), Konstytucyjne wolności i prawa człowieka w Polsce, Tom I, Kraków 2002, s. 50.
 63. W. Zakrzewski, Status jednostki w państwie [w:] E. Gdulewicz (red.), Konstytucyjny system organów państwowych, Lublin 2009, s. 62.
 64. W. Zakrzewski, Zasada wolności i praw człowieka i obywatela [w:] W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2010, s. 112-113.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu