BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Damurski Łukasz (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Uczestnicy procesu podejmowania decyzji przestrzennych na szczeblu lokalnym. Teoria i praktyka
Stakeholders of the Spatial Decision-Making Process on a Local Level. Theory and Practice
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 59-67, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Planowanie przestrzenne, Samorząd terytorialny, Komunikowanie społeczne
Spatial planning, Local government, Social communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Proces podejmowania decyzji przestrzennych na szczeblu lokalnym prowadzony jest przez władze gminy, a obywatele mogą włączać się w ten proces na etapie składania wniosków oraz wyłożenia do publicznego wglądu. Prezentowany artykuł poszukuje odpowiedzi na pytanie, jak te teoretyczne założenia sytemu planowania przestrzennego są realizowane w praktyce. Pilotażowe badanie wybranych gmin województwa dolnośląskiego, obejmujące wywiady z przedstawicielami administracji samorządowej, pozwala wyróżnić najważniejsze grupy aktorów zaangażowanych w lokalną politykę przestrzenną i wskazać istotne różnice między teorią i praktyką planowania w gminach.(abstrakt oryginalny)

Spatial decision-making process at the local level is carried out by the municipal authorities and citizens can join this process at various stages. This paper seeks to answer the question, how the theoretical principles of the spatial planning system are implemented in practice. A pilot survey of selected municipalities of Lower Silesia, including interviews with representatives of local government is used to define the main groups of actors involved in local spatial politics and to indicate significant differences between the theory and practice of planning on a local level.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Belof M., Teoria a praktyka planowania regionalnego: doświadczenia polskie w planowaniu przestrzennym po 1998 r., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013.
 2. Damurski Ł., Polish plannersʼ attitudes towards citizen participation, "Problemy Ekorozwoju" 2012, vol. 7, nr 2.
 3. Damurski Ł., Rola planisty przestrzennego w procesie partycypacji społecznej: zachodnie idee a polska rzeczywistość, [w:] Gospodarka przestrzenna społeczeństwu: praca zbiorowa, t. 1, red. W. Ratajczak, K. Stachowiak, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.
 4. Efekty kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2012.
 5. Healey P., Collaborative planning: shaping places in fragmented societies, UBC Press, Vancouver 1997.
 6. Pawłowska K., Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu. Partycypacja społeczna, debata publiczna, negocjacje, Politechnika Krakowska, Kraków 2008.
 7. Śleszyński P., Komornicki T., Solon J., Więckowski M., Deręgowska A., Zielińska B. (red.), Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2010 roku, opracowanie wykonane w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN dla Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa na zlecenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2012.
 8. The European Council of Town Planners, The New Charter of Athens 2003. The European Council of Town Planners' Vision for Cities in the 21st century, Lisbon, http://www.ceu-ectp.org/e/athens/ (dostęp: 16.03.2009).
 9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.
 10. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42.
 11. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu