BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Idczak Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Mrozik Karol (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Ocena efektywności kosztowej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej jako sposobu ograniczania zagrożenia powodziowego
Cost-Affectiveness Evaluation of Solutions Shaping River Basin Retention as a Method of Flood Risk Reduction
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 102-111, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Retencja wód, Efektywność kosztowa
Water retention, Cost effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzecznej można osiągnąć poprzez realizację działań o charakterze technicznym (infrastrukturalnym) lub stosowanie zabiegów nietechnicznych (agrotechnicznych). W artykule przeprowadzono ocenę efektywności kosztowej rozwiązań technicznych i nietechnicznych możliwych do wdrożenia w obrębie zlewni rzeki Kani. W wyniku zastosowania wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego stwierdzono, że rozwiązaniem najbardziej optymalnym, tj. najmniej kosztownym dla społeczeństwa, będzie uzyskanie poprawy zdolności gromadzenia i przetrzymywania wód w drodze zabiegów agrotechnicznych. Jednocześnie rozwiązanie to zapewni osiągnięcie porównywalnego efektu do tego, jaki zostałby osiągnięty w wyniku budowy zbiornika retencyjnego.(abstrakt oryginalny)

An increase of the retention capacity in a river basin can be achieved through the implementation of both technical measures as well as non-technical procedures. The paper examines the cost-effectiveness of technical and non-technical solutions which can be implemented within the catchment area of the Kania river. By using the indicator of the dynamic generation cost the conclusion has been drawn that the most optimal solution, that is least costly to society, is to enhance the retention capacity of the Kania river in the way of non-technical solutions, i.e. agricultural works. At the same time, this solution ensures achieving a comparable effect to that which would be achieved as a result of the reservoir construction.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becla A., Czaja S., Zielińska A., Analiza kosztów - korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego, Difin, Warszawa 2012.
 2. Bykowski J., Napierała M., Efektywność ekonomiczna odbudowy i modernizacji urządzeń melioracyjnych Kościańskiego Kanału Obry w ocenie indywidualnego gospodarstwa rolnego, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 548, Warszawa 2010.
 3. Drobniak A., Efektywności i skuteczność projektów publicznych - koncepcje i przykłady oceny projektów miejskich, [w:] Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych, red. J. Kołodziejczyk, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych UJ, Kraków 2012.
 4. Drobniak A., Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2002.
 5. Halama A., Ocena efektywności ekonomicznej budowy i eksploatacji małych zbiorników retencyjnych, Studia Ekonomiczne, ZNW UE w Katowicach, z. 89.
 6. Halama A., Ocena efektywności ekonomicznej eksploatacji zbiornika retencyjnego "Słupsko", Studia Ekonomiczne, ZNW UE w Katowicach, z. 136.
 7. Malik K., Ewaluacja polityki rozwoju regionu. Metody, konteksty i wymiary rozwoju zrównoważonego, Studia KPZK PAN, z. 135, Warszawa 2011.
 8. Miłaszewski R., Metody określania kosztów środowiskowych i zasobowych spowodowanych użytkowaniem wód, Rocznik Ochrony Środowiska 2009, t. 11.
 9. Molo M., Zasady oceny efektywności ekonomicznej realizowanych przedsięwzięć, Ekspertyza przygotowana dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków 2008.
 10. Mrozik K., Przybyła Cz., Mała retencja w planowaniu przestrzennym, Poznań 2013.
 11. Nachlik E., Gospodarka wodna w kontekście przestrzeni kraju - rekomendacje dla KPZK, [w:] Ekspertyzy do Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju, red. K. Saganowski, M. Zagrzejewska- Fiedorowicz, P. Żuber, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 12. Piontek F., Metodyka oceny efektywności wydatkowania ekologicznych funduszy celowych, Rocznik Ochrony Środowiska 1999, t. 1.
 13. Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, Komisja Europejska, Bruksela 2008.
 14. Przybyła Cz., Mrozik K., Aktualne problemy gospodarowania wodą w rolnictwie na przykładzie zlewni rzeki Kani, "Wiadomości Łąkarskie i Melioracyjne" 2010, nr 1.
 15. Przybyła Cz., Mrozik K., Realizacja inwestycji małej retencji w województwie wielkopolskim w latach 1998-2005, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 528, Warszawa 2008.
 16. Rączka J., Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego, NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/srodki_zagraniczne/archiwum/ ispa/przygotowanie_przedsiewziec/analiza_dgc.doc (dostęp: 20.06.2013).
 17. Rączka J., The cost-effectiveness analysis - a superior alternative to the cost-benefit analysis of environmental infrastructure investments, European Commission http://ec.europa.eu/regional_policy/ sources/docconf/budapeval/work/raczka.doc (dostęp: 2.07.2013).
 18. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Dz.U. z 2013 r., poz. 36.
 19. Tymczuk Z., Przybyła Cz., Sosiński M., Priorytetowe kierunki działań w realizacji programu małej retencji wodnej w latach 2005-2015 w województwie wielkopolskim, Roczniki AR w Poznaniu, z. 365, Melioracje i Inżynieria Środowiska, z. 26, Warszawa 2005.
 20. Żylicz T., Skuteczność a efektywność, "Aura - ochrona środowiska" 2006, 10/06.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu