BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kachniarz Marian (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Prymusi i maruderzy - aktywność inwestycyjna gmin dolnośląskich
Top Leaders and Stragglers - Investment Activity of Lower Silesia Communities
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 112-118, rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Finanse publiczne, Wydatki inwestycyjne, Inwestycje, Samorządność
Local government, Public finance, Investment expenditures, Investment, Self-government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu była charakterystyka aktywności inwestycyjnej w 189 gminach w regionie dolnośląskim. Badaniem objęto okres szczególnego nasilenia inwestycji spowodowanego napływem środków unijnych (2004-2010). W pracy wykorzystano metodę wskaźnika syntetycznego, bazującego na trzech składowych cechach: nakładach inwestycyjnych na 1 mieszkańca, relacji wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem oraz relacji wydatków inwestycyjnych do dochodów własnych. Pozwoliło to wzbogacić ocenę aktywności inwestycyjnej gmin o charakterystykę sposobu wykorzystywania ich zasobów.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to characterize the investment activity in 189 municipalities in Lower Silesia region (Poland). The study included a period of particularly intensive investments due to the influx of EU funds (2004-2010). In the paper, the method of the synthetic index was used, based on three components: capital investment per 1 inhabitant, the relationship of investments expenditure to total expenditures and investment expenditure relation to own income. It let enrich an assessment of the communities investment activity with the characteristics of how to use their resources.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dusza P., Grygorowicz D., Gomułka R., Kaniewska-Kowalska A., Kapołka K., Kasprzyk I., Matulewicz A., Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych, MRR, Katowice 2009.
 2. EUROSTAT, Government statistics, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_ database (dostęp: 15.09.2013).
 3. Famulska T. (red.), Finansowe aspekty rozwoju lokalnego na podstawie badań, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2006.
 4. Kachniarz M., Bogactwo gmin - efekt gospodarności czy renty geograficznej?, [w:] T. Borys, Z. Przybyła (red.), Ekonomia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 5(17), Wrocław 2011.
 5. Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2008.
 6. Malesza J., Analiza możliwości obniżenia deficytu JST w perspektywie realizacji planów inwestycyjnych samorządów, KSAP, Warszawa 2011.
 7. Ocena działalności i sposobu finansowania samorządów, Raport PBS, Sopot 2013.
 8. Sierak J., Bitner M., Gałązka A., Górniak R., Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014-2020, MRR, Warszawa 2013.
 9. Stawicki M., Wojewódzka A., Zając J., Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje, MRR, Warszawa 2009.
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, ze zm.
 11. Wojewódzka-Wiewiórska A., Zróżnicowanie absorpcji środków z budżetu UE w gminach województwa mazowieckiego, "Roczniki Naukowe SERiA" 2012, t. XIV, z. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu