BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Katoła Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Znaczenie równości płci dla długookresowego wzrostu gospodarczego
The Importance of Gender Equality for Long-Term Growth
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 119-127, tab., 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Rozwój gospodarczy, Dyskryminacja
Economic growth, Economic development, Discrimination
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zachęcanie przedsiębiorstw do wykorzystania potencjału intelektualnego kobiet to działanie, które w przyszłości może przyczynić się do podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności zarówno przedsiębiorstw, jak i rozwoju całej gospodarki. Dlatego celem artykułu jest wskazanie zależności, jaka istnieje pomiędzy kwestią równości płci na rynku pracy a długookresowym wzrostem gospodarczym. Tak określony cel wpływa na układ artykułu, który obejmuje przedstawienie: problematyki równości płci w dyskursie politycznym Unii Europejskiej, w tym Polski, oraz zależności pomiędzy równością płci w przedsiębiorstwach a ich rozwojem. Aby zrealizować cel artykułu, zanalizowano akty prawne związane z problematyką równości płci na rynku pracy oraz raporty dotyczące znaczenia równości płci dla rozwoju przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

Encouraging companies to use the intellectual potential of women, is an action that in the future may help increase the competitiveness and innovation of both companies and the development of the economy. Therefore, the purpose of this article is to present a correlation which exists between gender equality in the labor market and the long-term economic growth. The aim of the article affects its structure, which includes the presentation of gender equality in the political discourse of the European Union, including Poland and the relation between gender equality in companies and their development. To achieve the objective of the article, the author will analyze legislation related to gender equality in the labor market and reports on the importance of gender equality for the development of enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. About gender equality and UNICEF, http://unicef.org/gender/gender_57317.html, dostęp: 27.09.2013.
 2. Curtis M., Schmid Ch., Struber M., Gender diversity and corporate performance, Credit Suisse Research Institute, Switzerland 2012, https://www.credit-suisse.com/newsletter/doc/gender_diversity. pdf.
 3. Desvaux G., Devillard S., Sancier-Sultan S., Women matter. Gender diversity, a corporate performance driver, McKinsey & Company, 2007, http://www.mckinsey.com/client_service/organization/ latest_thinking/women_matter.
 4. Desvaux G., Devillard S., Sancier-Sultan S., Women matter. Women at the top of corporations: Making it happen, McKinsey&Company, 2010. http://www.mckinsey.com/client_service/organization/latest_ thinking/women_matter.
 5. Desvaux G., Devillard S., Sancier-Sultan S., Women matter. Women leaders a competitive edge in and after the crisis, McKinsey&Company, 2009, http://www.mckinsey.com/client_service/organization/ latest_thinking/women_matter.
 6. Gender and Corporate Social Responsibility: It's a Matter of Sustainability, Catalyst 2011, http:// www.catalyst.org/knowledge/gender-and-corporate-social-responsibility-it%E2%80%99s-mattersustainability.
 7. Gender equality: a cornerstone of development, http://www.unfpa.org/gender/, dostęp: 27.09.2013.
 8. Groenewegen P., Condorcet and Equality of Sexes: One of Many Fronts for a Great Fighter for Liberty in the Eighteenth Century, [w:] The Status of Women in Classical Economic Thought, ed. R. Dimandi, Ch. Nyland, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, U.K. 2003.
 9. Hurek J., Maj M., Równość płci a innowacyjność - stan obecny i rekomendacje na przyszłość, Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 10. Kalicińska J., Francja wprowadza kwoty płci w biznesie, "Kwartalnik PWnet", nr 15, wrzesień 2011.
 11. Kotiranta A., Kovalainen A., Rouvinen P., Female Leadership and Firm Profitability, EVA Analysis, 2007.
 12. Kukliński A., O nowym modelu polityki regionalnej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, Nr 4(14).
 13. Lagerlöf N.P., Gender Equality and Long-Run Growth, "Journal of Economic Growth" 2003, 8.
 14. Nyland Ch., John Locke and the Social Position of Women, "History of Political Economy" 1993, 25.
 15. Przełam stereotypy związane z płcią, daj szansę talentom. Zestaw narzędzi dla doradców oraz menagerów ds. zasobów ludzkich w MŚP, European Communities 2008.
 16. Starczewska-Krzysztoszek M., Kreatywność i innowacyjność kobiet w biznesie, prezentacja wygłoszona podczas konferencji "Rozwój gospodarczy w Europie a kreatywność i innowacyjność kobiet", PKPP Lewiatan, Warszawa, 3 kwietnia 2009.
 17. Sutherland K., Adam Smith's Master Narrative: Women and the Wealth of Nations, w: Adam Smith's Wealth of Nations, ed. S. Copley, K. Sutherland, New Interdisciplinary Essays: Manchester, U.K. 1995.
 18. The Bottom Line: Corporate performance and women's representation on boards, Catalyst, 2007, http:// www.catalyst.org/knowledge/bottom-line-corporate-performance-and-womens-representationboards, dostęp: 30.09.2013.
 19. The women on boards - Factsheet 1, The economic arguments, European Commision.
 20. Wawrowski Ł., Polityka równych szans. Instytucjonalne mechanizmy zwiększenia partycypacji kobiet w strukturach politycznych na przykładzie państw Unii Europejskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu