BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudnicka Bożena (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Presentation of Costs and Incomes of Budgetary Units in Accordance with Polish Accounting Regulations
Prezentacja przychodów i kosztów jednostek budżetowych zgodnie z polskimi przepisami rachunkowymi
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 145, s. 159-168, rys., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Quantitative Methods in Accounting and Finance
Słowa kluczowe
Zasady rachunkowości, Samorząd terytorialny, Rachunek zysków i strat, Przychody, Koszty
Accounting principles, Local government, Profit and loss statement, Revenue, Costs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Szczególne zasady rachunkowości dotyczące jednostek budżetowych nie definiują w odmienny sposób, niż wynika to z ustawy o rachunkowości, pojęcia przychodów i kosztów. Wpływają jednak na zasady ewidencji tych kosztów i ich prezentację w rachunku zysków i strat, narzucając m.in. obowiązek ewidencji kosztów operacyjnych według rodzajów i sporządzanie porównawczego wariantu rachunku zysków i strat, z wyodrębnieniem w tym rachunku przychodów z tytułu dochodów budżetowych zaliczanych do dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz kosztów nie tylko stanowiących koszty funkcjonowania jednostki budżetowej jako jednostki organizacyjnej, ale także ponoszonych z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych finansowanych z budżetu oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązujący jednostki budżetowe wzór rachunku zysków i strat jest często krytykowany za to, że niedostatecznie oddaje specyfikę przychodów i kosztów tych jednostek. (abstrakt oryginalny)

Specific rules of accounting concerning budgetary units do no define the idea of costs and incomes in different manner than it is in the Accounting Act. However, they affect registry rules of those costs and their presentation in profit and loss account, imposing, among other things, obligation of registering operating costs by kinds and preparing a comparative variant of profit and loss account, with separation in that account of incomes from budgetary titles included in budgetary revenues of local government units and costs composed not only of costs of units activity, but also of titles of benefits for private persons financed from the budget and expenditures related to functionality of executive organs of local government. The model of a profit and loss account valid for budgetary units is often criticized for being not specific enough in showing costs and incomes of those entities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Accounting Act of September 29, Journal of Laws of Republic of Poland 1994, No. 152, pos. 1223 with later changes [in Polish].
  2. Decree of Minister of Finance of July 28, 2006 concerning specific rules of keeping the books and charts of account for state budget, budgets of local government units and some other entities from public finance sector, Journal of Laws of Republic of Poland 2006, No. 142, pos. 1020 with later changes [in Polish].
  3. Hellich E., Treść czy forma sprawozdania finansowego w jednostkach sektora budżetowego, [in:] Rachunkowość w teorii i praktyce. Volume III. Sprawozdawczość i analiza finansowa, ed. W. Gabrusewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007.
  4. Michalak M., Cechy jakościowe informacji finansowej, [in:] Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, ed. E. Walińska, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.
  5. Project of February 12, 2010 of decree of Minister of Finance concerning specific rules of keeping the books and charts of account for state budget, budgets of local government units, budgetary units, local government budgetary institutions and state budgetary units with residence outside borders of Republic of Poland, www.mf.gov.pl.
  6. Public Finance Act of August 27, 2009, Journal of Laws of Republic of Poland'2009, No. 157, pos. 1240 with later changes [in Polish].
  7. Rudnicka B., Analiza poprawności wybranych szczególnych zasad rachunkowości jednostek budżetowych, [in:] Rachunkowość w teorii i praktyce. Tom I. Rachunkowość finansowa, ed. W. Gabrusewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007.
  8. Rudnicka B., Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o działalności jednostek budżetowych, Prace Naukowe AE nr 1174, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
  9. Rudnicka B., Zmiany szczególnych zasad rachunkowości, Doradca, Księgowość i Płace w Oświacie 2010, Nr 104.
  10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157 poz. 1240 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu