BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kempa Olgierd (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Kazak Jan (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne a podatki od nieruchomości
Functional and Spatial Transformation and the Real Estate Taxes
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 128-135, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Klastry, Nieruchomości, Podatki lokalne, Obszary wiejskie
Business cluster, Real estate, Local taxes, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przekształceniom funkcjonalno-przestrzennym obszarów wiejskich w ostatnich latach często nie towarzyszyła aktualizacja danych w ewidencji gruntów, budynków i lokali. Zadaniem tej ewidencji jest rejestracja stanu faktycznego w celu naliczenia podatku od nieruchomości. Zaniedbanie kwestii aktualności danych katastralnych może zatem powodować niewłaściwe naliczanie podatków, a co za tym idzie, może mieć wpływ na kondycję budżetów polskich samorządów. Artykuł prezentuje wybrane obręby wiejskie położone w sąsiedztwie Środy Śląskiej. W pracy zostaną wskazane różnice ilościowe i jakościowe pomiędzy stanem ewidencyjnym a stanem faktycznym użytkowania nieruchomości. Rozbieżności między danymi były podstawą kalkulacji różnic w dochodach gminy z tytułu podatków lokalnych. Badania wykazały, że w obecnej sytuacji rozbieżności danych w skali jednej wsi do budżetu samorządu mogą nie wpłynąć środki finansowe rzędu ponad 40 tys. zł.(abstrakt oryginalny)

Functional and spatial transformations in rural areas in recent years have often not been supported by updating the data in the register of plots, buildings and apartments. The role of the register is to collect the data about the use of real estates for calculating real estate taxes. Neglecting the actual cadastral data can therefore affect the incorrect real estate tax calculation, and may affect the condition of the Polish municipal budgets. The paper will present cases of selected rural areas located in the neighborhood of Środa Śląska. The study will identify quantitative and qualitative differences between the data in register and actual use of real estates. Discrepancies between the data were the basis for calculations of differences in income in local taxes. Studies showed that in the current situation of divergent data in case of one village even more than 40000 PLN cannot be paid to the municipal budget.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bober J., Hausner J., Izdebski H., Lachiewicz W., Mazur S., Nelicki A., Nowotarski B., Puzyna W., Surówka K., Zachariasz I., Zawicki M., Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków 2013.
  2. Hełdak M., Stacherzak A., Kazak J., Zobowiązania gminy wynikające z planu miejscowego w zakresie budowy dróg, [w:] Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn 2012.
  3. Kajdanek K., Pomiędzy miastem a wsią, Nomos, Kraków 2011.
  4. Kazak J., Szewrański S., The use of geoinformation in issues of land acquisition for road developments, [w:] Real Estate Management and Valuation [w druku].
  5. Kozłowski S. (red.), Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, Studia nad zrównoważonym rozwojem, t. 2, Katedra Ochrony Środowiska KUL, Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, Białystok-Lublin-Warszawa 2006.
  6. Uchwała nr XXIII/188/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 września 2012 r. [http://www.srodaslaska. pl/www/upload_module/wysiwyg/budzet_ps_fib/2013/podatek%20nieruchomosci.pdf].
  7. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, t.j., Dz. U. z 2013 r., poz. 1381.
  8. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, t.j., Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.
  9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j., Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu